Nowa subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty Plus V w Deutsche Bank

Deutsche Bank prowadzi subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty Plus V. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu USD/PLN. Produkt o 12-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty Plus V w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 28 października br.

db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty Plus V oferuje możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków – do 5% za cały okres inwestycji – niż standardowe produkty depozytowe, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.

Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty Plus V opiera się na założeniu, że kurs USD/PLN w czasie trwania lokaty inwestycyjnej pozostanie w zdefiniowanym przedziale. Jeżeli kurs w trakcie trwania inwestycji pozostanie w tym przedziale, Klientowi zostanie naliczone oprocentowanie w wysokości 5% za okres inwestycji. Z kolei jeżeli przedziały zostaną przekroczone, Klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

– Za prognozą stabilizacji złotego w stosunku do USD przemawia kilka czynników. W Polsce mamy do czynienia z utrzymującym się stabilnym wzrostem gospodarczym. Dynamika PKB, która w II kwartale 2015 r. wyniosła 3,3% r/r. wraz z przeprowadzoną w I kwartale br. obniżką stóp procentowych oraz pewnym odreagowaniem cen surowców energetycznych, powinny ograniczać ryzyko utrzymywania się deflacji w średnim terminie (wskaźnik inflacji CPI za sierpień wyniósł -0,6% r/r). Popyt na polskie obligacje dzięki ich wyraźnie wyższym rentownościom w stosunku do obligacji stabilnych krajów strefy euro, a pomimo – zgodnie z deklaracjami RPP – zakończenia procesu obniżek stóp procentowych w bieżącym cyklu, powinien pozostać stabilny również ze strony inwestorów zagranicznych. Dodatkowo czynnikiem stabilizującym przed gwałtownym odpływem kapitału, powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy. Wzrost gospodarczy w Polsce może być dodatkowo wspierany przez wyższą konsumpcję wewnętrzną – mówi  Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska – Prognozowany średni kurs USD/PLN obliczony na podstawie średniej raportów analityków (opublikowany przez agencję informacyjną Bloomberg 21 września 2015 roku), na koniec trzeciego kwartału 2016 r. wynosi 3,97 – dodaje ekspert Deutsche Bank.

Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 28 października 2015 r. Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 1,5% kwoty początkowej.

Parametry db Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty Plus V:

  • Waluta: PLN
  • Okres subskrypcji: 1-28 października 2015 r.
  • Okres inwestycji: 12 miesięcy (od 29 października 2015 r. do 28 października 2016 r.)
  • Instrument bazowy: średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla pary walutowej USD/PLN publikowany na stronie www.nbp.pl
  • Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej: 1000 zł
  • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty w wysokości 100% (zerwanie lokaty w okresie inwestycji wiąże się z opłatą manipulacyjną, która wynosi 1,5% wpłaconej kwoty)
  • Brak opłaty wstępnej, brak opłaty za rezygnację w okresie subskrypcji
  • W okresie subskrypcji oprocentowanie lokaty wynosi 3% w skali roku
  • Zysk z inwestycji podlega podatkowi od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

źródło: Deutsche Bank