Optymalne nazwożenie azotem to korzyści dla wszystkich. Bank BNP Paribas udostępnił kalkulator nawożenia i startuje z kampanią edukacyjną

Zanieczyszczenie wód azotem pochodzącym z nawozów naturalnych to jedno z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska. Bank BNP Paribas przygotował dla swoich klientów z sektora rolniczego specjalny kalkulator, który pozwoli precyzyjnie obliczyć ile nawozu naturalnego można używać, by osiągać oczekiwane efekty  minimalizując negatywny wpływ na środowisko nie łamiąc przy tym rządowych regulacji. Wprowadzeniu kalkulatora towarzyszy kampania edukacyjna, której celem jest uświadamianie, jaki wpływ na środowisko naturalne może mieć nadmierne nawożenie gleb.

Z prostego i intuicyjnego kalkulatora zużycia nawozu, rolnicy mogą już korzystać. Narzędzie, oryginalnie opracowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dostępne jest na portalu agronomist.pl. Portal to platforma skierowana do rolników i przetwórców, w tym także do klientów Banku BNP Paribas. Prezentuje aktualne informacje dotyczące rolnictwa oraz analizy gospodarcze.

– Nasze uprawy wymagają azotu dla prawidłowego rozwoju i plonowania. Jednak azot jest makroelementem, który musi być podawany w nawozach bardzo uważnie i jedynie w niezbędnych ilościach. Nadmierne nawożenie azotem szkodzi glebie, roślinom i zwierzętom, na polach i poza nimi. Każdy nadmiar azotu niewykorzystany przez rośliny jest wypłukiwany przez opady i bezpowrotnie tracony, dostając się do wód powierzchniowych i gruntowych zatruwa środowisko, strumienie i rzeki, a także nasze studnie. To nie tylko zniszczenia w środowisku, lecz także straty finansowe gospodarstwa, zatem każdy sposób optymalizujący nawożenie azotem opłaca się rolnikowi – mówi dr inż. Jerzy Próchnicki, niezależny ekspert rolniczy, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego.

– Nawozy zawierające azot są oczywiście niezbędne do prowadzenia  produkcji roślinnej i prawo nie wymaga od rolników, by całkowicie z nich rezygnowali. Kluczem do osiągnięcia efektywności, przy równoczesnym spełnianiu narzuconych norm, jest precyzyjne aplikowanie nawozów. Od kilku lat coraz bardziej dostępne stają się różnorodne technologie, które to ułatwiają – tłumaczy Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Dzięki kalkulatorowi udostępnionemu przez Bank BNP Paribas na portalu agronomist.pl, rolnik nie będzie musiał uzupełniać dosyć skomplikowanego arkusza kalkulacyjnego. Wystarczy podać kilka informacji, takich jak wielkość gospodarstwa, rodzaj produkcji, grupy posiadanych zwierząt czy ich system utrzymania, by dowiedzieć się, ile kilogramów azotu w postaci nawozu naturalnego wytwarzanych jest w gospodarstwie w ramach prowadzonej produkcji, ile z nich może być bezpośrednio nawiezionych na pola uprawne, a ile trzeba będzie w odpowiedni sposób zmagazynować.

Udostępnieniu nowego narzędzia towarzyszyć będzie kampania w mediach tradycyjnych oraz w internecie, która wystartowała 23 listopada. Jej celem jest zwiększanie świadomości wpływu azotu i zrównoważonego nawożenia na środowisko. Partnerem  merytorycznym kampanii jest Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, a medialnym – Wydawnictwo PWR, wydawca m.in. takich tytułów, jak Top Agrar i Tygodnik Poradnik Rolniczy.

– Racjonalne stosowanie w produkcji roślinnej azotu to więcej czystych wód i – co za tym idzie – lepsze środowisko, w którym żyjemy dzisiaj i jutro. Chcemy uświadamiać to nie tylko rolnikom, ale całemu społeczeństwu. Wierzę w skuteczność kampanii edukacyjnych. Chociaż teraz, zarysowując problem, wykonujemy dopiero pierwszy krok, długofalowo skorzystamy na tym wszyscy – tłumaczy Maciej Piskorski.

Komu przyda się kalkulator?

Zgodnie z polskim prawem, od 2018 roku producenci są zobowiązani do planowania i rejestrowania nawożenia azotem upraw rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. Aktualnie reguluje to „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów. Plany nawożenia muszą przygotowywać gospodarstwa spełniające jeden z warunków:

  • prowadzą chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,
  • posiadają grunty rolne powyżej 100 ha użytków rolnych, uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymują obsadę większą niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), według stanu średniorocznego,
  • nabywają nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od innego gospodarstwa rolnego, które spełnia warunki z punktu pierwszego.

W mniejszych gospodarstwach (przekraczających jednak 10 ha użytków rolnych), które stosują wysokie dawki azotu naturalnego, także może zajść konieczność sporządzenia planu nawożenia. By to sprawdzić, należy wykonać tzw. uproszczony bilans azotu.