Oświadczenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w sprawie decyzji Prezesa UOKiK

BNP Paribas Bank Polska S.A. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą uznania za niedozwolone postanowień umownych określających zasady przeliczania kursów walut w tzw. aneksach antyspreadowych.

Bank uważa, że zakwestionowane postanowienia nie naruszają praw konsumentów i skorzysta z możliwości odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego, decyzja nie ma wiążących skutków dla klientów Banku. Oznacza to, że postanowienia zawarte w aneksach pozostają w mocy.

Kwota wskazana w decyzji Prezesa UOKiK jest proporcjonalna do obrotu Banku w 2019 rok. Podstawą do obliczenia  jej wysokości jest rachunek zysków i strat Banku.