Polska Szóstka – zainwestuj w narodowych championów

Tylko do 25 marca w placówkach niezależnego doradcy finansowego Expander klienci mogą skorzystać z nowej oferty inwestycyjnej – Polska Szóstka, która została przygotowana przezTUnŻ „WARTA” S.A. Posiadając już 5 tys. zł, możemy zainwestować w największe polskie firmy przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Polska Szóstka to 4-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, skierowane do klientów, którzy poszukują alternatywnych form inwestycji. Składka, wpłacana przez klientów jednorazowo, wynosi min. 5 tys. zł. Środki te zostaną zainwestowane w fundusz, którego wynik na koniec inwestycji zależeć będzie od cen akcji liderów polskiej gospodarki. Instrumentem bazowym w produkcie jest bowiem koszyk składający z udziałów w PKO BP, PKN Orlen, PZU, KGHM Polska Miedź, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz PGNiG, czyli największych spółkach z indeksu WIG20.

Oferta charakteryzuje się nowatorską i atrakcyjną konstrukcją wyliczania stopy zwrotu. Czteroletni okres inwestycyjny został podzielony na 8 półrocznych etapów. Jeżeli we wskazanym w umowie dniu obserwacji notowania akcji wszystkich spółek będą wyższe niż 1 kwietnia 2016 r., naliczany jest kupon o określonej stawce, który po okresie 6 miesięcy ma wartość 3%. Co każde pół roku rośnie on o kolejne 3 punkty procentowe, aż do 24% na koniec 4-letniej inwestycji. I tak spełnienie warunku po np. dwóch latach oznacza kupon 12%, po trzech – 18%, po czterech – 24%. Kupony się nie sumują, a ten naliczony w danej obserwacji zastępuje kupon uzyskany wcześniej. Zatem osiągniecie zakładanego rezultatu nawet tylko na koniec umowy zapewnia osiągnięcie maksymalnej stopy zwrotu, która po odliczeniu umownych opłat oraz uwzględnieniu celu funduszu może wynieść nawet 19,8%. Rozliczenie inwestycji następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Wsparciem dla nowatorskiej formy naliczania stopy zwrotu jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego produktu, Wynika ono z celu funduszu, w który inwestowane są środki tj. ochrony 97% wartości początkowej jednostki uczestnictwa oraz wypracowania zysku na koniec okresu ubezpieczenia. Dzięki oparciu inwestycji o polisę na życie, produkt ten zapewnia również ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci ubezpieczonego przez cały okres trwania umowy. W tej sytuacji świadczenie byłoby wypłacone osobie wskazanej w polisie bez postępowania spadkowego oraz podatku od spadku.

źródło: Expander