Rekordowa sprzedaż w pierwszym kwartale 2019 r.

W I kwartale 2019 r. Bank Ochrony Środowiska sprzedał kredyty o łącznej wartości przekraczającej 1,1 mld zł, a Grupa BOŚ zrealizowała kolejny rekordowy w historii wynik odsetkowy w wysokości 103 mln zł.

Bank kontynuuje wdrożenie zmian modelu biznesowego, usprawniając procesy związane z obsługą Klientów, a także zwiększając rolę elektronicznych kanałów dystrybucji i udoskonalając ofertę produktową.

W I kw. 2019 r. Grupa BOŚ S.A.

  • osiągnęła 17,1 mln zł zysku netto, czyli 4,5 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.;
  • wypracowała najwyższy kwartalny wynik z tytułu odsetek na poziomie 103 mln zł;
  • odnotowała blisko dwukrotny wzrost sprzedaży kredytów r/r.

Grupa BOŚ S.A., w pierwszym kwartale 2019 roku w dalszym ciągu poprawiała rentowność oraz wyniki realizując zysk netto w kwocie 17,1 mln zł, wobec 16,3 mln zł w I kwartale ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 4,5 proc. Zwiększenie zysków zrealizowano pomimo znacznego obciążenia wyniku finansowego Banku jednorazową składką roczną na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), z tytułu funduszu przymusowej restrukturyzacji, która wyniosła 29,3 mln zł i była o 14,9 mln zł wyższa niż w ubiegłym roku. Wzrost kosztów regulacyjnych z tytułu składek na BFG został w całości zrównoważony dzięki poprawie wyniku odsetkowego Banku.

Realizowane wyniki są zgodne z założeniami zaktualizowanej Ramowej Strategii Rozwoju, przedstawionej w ubiegłym roku. Na szczególną uwagę zasługuje najwyższy w historii wynik odsetkowy zrealizowany przez Grupę. W I kwartale 2019 roku wypracowała ona wynik z tytułu odsetek na poziomie 103 mln zł, tj. o 15,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W I kwartale 2019 roku Bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 1,1 mld zł, tj. o 90,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Bank dąży do dominującego udziału klientów instytucjonalnych w sprzedaży kredytów, co widać po odnotowanym wzroście tej wartości do 93 proc. w br. z poziomu 88 proc. przed rokiem. Rok do roku sprzedaż kredytów w segmencie klientów instytucjonalnych zwiększyła się o 100,5 proc. a w segmencie klientów indywidualnych o 13 proc.

BOŚ S.A. rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, których saldo na dzień 31 marca 2019 roku wynosiło 4,4 mld zł. Udział w portfelu kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 34,77 proc. salda kredytów ogółem w Banku.

W I kwartale 2019 roku uruchomione zostały inicjatywy mające na celu budowanie wiedzy i postaw ekologicznych, wzmacnianie prospołecznego zaangażowania pracowników i ograniczanie negatywnego wpływu instytucji na środowisko. Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami strategicznymi, Bank przeprowadza działania związane z ideą klientocentryzmu, w szczególności gromadzenia i wykorzystania głosu Klienta, co przekłada się na wdrożenie pro-klienckiej kultury pracy oraz narzędzi zapewniających poprawę doświadczeń Klientów w relacji z Bankiem.

Silna pozycja rynkowa oraz wysoka jakość świadczonych usług po raz kolejny przyczyniły się do otrzymania nagród branżowych przez jednego z członków Grupy Kapitałowej BOŚ – Dom Maklerski BOŚ S.A. W I kwartale 2019 roku. został on uhonorowany nagrodą GPW w kategorii „Lider rynku instrumentów pochodnych” za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 roku oraz statuetką Platynowy Megawat – nagrodą przyznaną przez TGE za największą aktywność na rynkach gazu wśród domów maklerskich w roku 2018. Dom Maklerski BOŚ S.A. otrzymał również tytuł Finansowa Marka Roku za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.