Rekordowe wyniki TUW PZUW za 2017 r.

  • niemalże 3 – krotny wzrost przypisu składki rok do roku, do poziomu 384 mln zł;
  • 2,3 mln zł nadwyżki finansowej w 2017 r.;
  • awans na 3 miejsce wśród wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działających w Polsce;
  • w planach ekspansja na rynku ubezpieczeń dla jednostek samorządowych, będących czwartym filarem strategii TUW PZUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) podsumowało drugi pełny rok obrotowy swojej działalności. W 2017 r. ta jedna z „najmłodszych” firm Grupy PZU wypracowała 384 mln zł przypisu składki (w porównaniu ze 137 mln zł w 2016 r.) oraz 2,3 mln tzw. nadwyżki finansowej (forma prawna Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych nie operuje pojęciem zysku netto), w porównaniu z zaledwie 14 tys. zł rok wcześniej. W tym czasie Towarzystwo zawarło 15 tys. polis ubezpieczeniowych i awansowało z 5. na 3. miejsce wśród działających w Polsce TUW-ów.

– W zależności od punktu widzenia możemy stwierdzić że to „już drugi” rok obecności TUW PZUW na rynku, albo „dopiero drugi”. Przez pryzmat wyników finansowych z dużą dozą satysfakcji mogę stwierdzić, że przed dwoma laty tylko najwięksi optymiści mogliby uwierzyć, że mały – jak na realia Grupy PZU – ubezpieczeniowy start-up jakim wciąż jesteśmy, tak szybko zadomowi się na ubezpieczeniowym rynku w Polsce. Z dumą chciałbym stwierdzić, że po zaledwie 26 miesiącach od uzyskania licencji KNF na działalność TUW PZUW na rynku zamykamy rok 2017 niemal 3-krotnym wzrostem przypisu składki i pokaźną nadwyżką finansową, którą przeznaczymy na poczet kapitału zapasowego –  mówi Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Wyniki biznesowe

W 2017 r. TUW PZUW zawarło ponad 15 tys. polis ubezpieczeniowych oraz pozyskało przypis składki w wysokości 384 mln zł. Daje to firmie – wg danych na koniec 2017 r. – 3 miejsce na rynku wśród wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działających w Polsce. Oznacza to awans o 2 pozycje z miejsca 5 w 2016 r. W ciągu roku PZUW zwiększył udział w rynku rodzimych TUW-ów z 8% do 17%. W poczet Członków TUW PZUW weszły 182 podmioty, dla których utworzono 36 Związków Wzajemności Członkowskiej. Porównując wynik sprzedażowy ze 137 mln zł przypisu składki w 2016 r. widać, że firma startując w styczniu 2017 r., z  nie małej już przecież bazy – wzrosła w ciągu roku niemal 3-krotnie, bo aż o 280%. Udało się nam również wypracować znaczącą nadwyżkę finansową w wysokości 2,3 mln zł, w porównaniu z 14 tys. zł rok wcześniej. Nadwyżka zostanie zaliczona na poczet kapitału zapasowego.

– Do zalet TUW PZUW jako ubezpieczyciela oraz przewag formy prawnej naszej działalności, jaką jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, przez minione dwa lata z sukcesem przekonaliśmy już setki klientów. W poczet członków PZUW przystąpiło wg stanu na koniec 2017 r. blisko 200 podmiotów. Zgodnie z założeniami strategii, w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: największych klientach korporacyjnych, podmiotach szpitalnych oraz programach typu affinity. W końcówce 2017 r. z sukcesem zainicjowaliśmy też działalność w kolejnym, czwartym filarze naszej strategii jakim są jednostki samorządu terytorialnego – dodaje prezes Rafał Kiliński.

4 filary strategii

W obszarze współpracy ze strategicznymi klientami korporacyjnymi, w tym spółkami Skarbu Państwa, TUW PZUW wypracował niemal 300 mln zł przypisu składki. Wg stanu na koniec 2017 r. firma miała w portfelu 112 takich podmiotów. W tym filarze działalności udało się jej namówić do współpracy m.in. Jastrzębskie Zakłady Remontowe, które są pierwszym naszym zakładem produkcyjnym ubezpieczonym w formule pełnej wzajemności, a więc z wyłączeniem moratorium na dopłaty i zwroty składki. Dowodzi to coraz lepszego oswajania się klientów z modelem biznesowym TUW PZUW.

W ramach programów typu affinity TUW PZUW również znacząco rozszerzył współpracę z klientami. Na koniec 2017 roku Towarzystwo obsługiwało aż 1,2 mln ryzyk, a łączny przypis składki z tego segmentu działalności wyniósł blisko 47 mln zł.

Na rynku ubezpieczeń szpitalnych i medycznych liczba partnerów firmy wzrosła o 62, dla których zawiązano 12 Związków Wzajemności Członkowskiej. W filarze medycznym firma obsługiwała na koniec 2017 r. łącznie 87 podmiotów zarówno będących członkami TUW PZUW jak i zawierających polisy w ramach przetargów. W tym obszarze nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, bowiem do końca lutego 2018 r. TUW PZUW pozyskał już 12 nowych członków. Przypis składki tego obszaru wyniósł w 2017 r. ponad 26,7 mln zł.

W grudniu 2017 r. TUW PZUW zainaugurował też działalność w czwartym filarze strategii firmy jakim jest ubezpieczenie jednostek samorządu terytorialnego.

– W naszej opinii system pełnej wzajemności członkowskiej świetnie się sprawdza, zwłaszcza w tym segmencie rynku. Rok „laboratorium” – czyli współpracy z kilkoma mniejszymi gminami – był dla nas czasem zdobywania doświadczeń. Okres ten przypieczętowaliśmy w grudniu 2017 r. ubezpieczeniem miasta Łodzi. Kontrakt ten cieszy szczególnie. Po pierwsze, ze względu na niebagatelną skalę, a po drugie dlatego, że Łódź to nasz pierwszy klient, który przystąpił do PZUW w pełnym wymiarze wzajemności członkowskiej – z możliwością aktywacji mechanizmu dopłat i zwrotów składki. Jestem pewien, że dla samorządów wzajemność jest bardzo wdzięcznym systemem. Na obsługę ubezpieczeniową tak skomplikowanych i pracochłonnych – ze względu choćby na częstotliwość drobnych zdarzeń szkodowych – możemy sobie pozwolić dzięki temu, że stoi za nami siła skali, kapitałów i jakości serwisu Grupy PZU. Obecnie TUW PZUW prowadzi rozmowy z kilkoma kolejnymi, dużymi samorządami. A im większa będzie skala naszego działania i im lepsza dywersyfikacja ryzyk w tym obszarze, tym lepsze będziemy mieć warunki dla naszych członków – mówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Podsumowanie i plany na przyszłość

Podsumowując dokonania TUW PZUW w 2017 r. należy stwierdzić, że firma ma za sobą udany i owocny w liczne sukcesy biznesowe rok. W 2018 r. PZUW chce kontynuować organiczny i dynamiczny rozwój w naszych tradycyjnych segmentach działalności, jakimi są największe przedsiębiorstwa i korporacje, w tym spółki Skarbu Państwa oraz podmioty szpitalne i programy affinity. W sposób szczególny i ze zdwojoną energią firma chce też skupić się na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

– Mamy nadzieję, że nasz kontrakt z miastem Łódź będzie dobrym początkiem współpracy z największymi samorządami w Polsce. W 2018 r. pracować będziemy też nad rozwojem naszej oferty produktowej, czego przykładem mogą być choćby ubezpieczenia D&O dla Kadry Menadżerskiej z branży szpitalnej. Niezwykłe tempo rozwoju i pozytywne trendy wzrostowe chcemy kontynuować także w roku 2018 i kolejnych, udowodniając, że w modelu wzajemności członkowskiej drzemie na polskim rynku jeszcze wiele niewykorzystanej mocy i okazji do profesjonalnej współpracy – konkluduje prezes Rafał Kiliński.