Solidne wyniki w trudnym otoczeniu rynkowym

W ostatnim kwartale 2015 r. mBank musiał zmierzyć się z trudnymi uwarunkowaniami rynkowymi. Jednocześnie skutecznie rozwijał biznes.

IV kwartał 2015 roku był kolejnym, w którym Grupa mBanku musiała mierzyć się z niekorzystnymi czynnikami w otoczeniu rynkowym. Oprócz rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych i znacznie obniżonych opłat interchange za transakcje kartowe, negatywnie na wyniki finansowe banku wpłynęła dodatkowa wpłata do BFG. Wpłata związana była z koniecznością wypłaty środków gwarantowanych deponentom jednego z banków spółdzielczych oraz wniesieniem składki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Pomimo tego Grupa mBanku zanotowała wzrost dochodów w ujęciu kwartalnym, głównie dzięki poprawie wyniku odsetkowego, stabilnemu wynikowi z opłat i prowizji oraz wsparciu wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych przez sprzedaż pakietu akcji PZU.

W IV kwartale 2015 roku Grupa mBanku wypracowała 309,5 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 3,1 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochody ogółem w ostatnich trzech miesiącach 2015 r. wyniosły 1,11 mld zł. Wynik z tytułu odsetek był wyższy o 5,4 proc. w porównaniu z III kwartałem i wyniósł 676,6 mln zł, zaś wynik z tytułu prowizji wzrósł o 0,8 proc. do 237,4 mln zł. Z kolei wynik na działalności handlowej spadł o 15,7 proc. do poziomu 70,9 mln zł.

W ostatnim kwartale 2015 r. mBank zanotował wzrost kosztów działalności o 40,4 proc. do wartości 651,9 mln zł. Był to wynik dokonania wpłaty na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w kwocie 141,7 mln zł oraz zaksięgowania składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł. Spowodowało to znaczący wzrost wskaźnika kosztów do dochodów, który w IV kwartale wyniósł 58,7 proc. w porównaniu do 47,4 proc. za III kwartał. Po wyłączeniu tych zdarzeń, koszty działalności mBanku spadły o 1,3 proc. w skali kwartału. Z kolei odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadły do poziomu 102,6 mln zł, przy jednoczesnej poprawie jakości aktywów. W rezultacie koszty ryzyka  w IV kwartale 2015 roku ukształtowały się na poziomie  52 punktów bazowych w porównaniu do 57 kwartał wcześniej.

Koniec 2015 r. to również czas ekspansji biznesowej. Wartość depozytów w IV kwartale wzrosła w stosunku do poprzedniego o 3,3 proc. i wyniosła 81,1 mld zł. Był to przede wszystkim wynik zwiększenia bazy depozytowej klientów detalicznych, która wzrosła o 8,6 proc. Z kolei wartość pożyczek i kredytów netto na koniec IV kwartału 2015 roku osiągnęła wartość 78,4 mld zł i była niższa o 1,2 proc. w porównaniu do końca września ubiegłego roku. Wynikało to głównie ze spadku wolumenu kredytów korporacyjnych, podczas gdy w części detalicznej wolumen ten nieznacznie wzrósł. Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku wyniósł 96,7 proc., tym samym osiągając najniższą wartość od wielu lat.

Wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku pozostawały na bezpiecznym poziomie. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2015 roku wyniósł 17,3 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 14,3 proc.

źródło: mBank