STRATEGIA INWESTYCYJNA NA 2016 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

10 rozwiązań, które mogą pomóc inwestorom w dywersyfikacji ich portfela, rozłożeniu ryzyka oraz wykorzystaniu nowych tendencji w gospodarce.

BNP Paribas Wealth Management zidentyfikował dziesięć „rozwiązań inwestycyjnych”, które mogą stanowić przewodnik zarówno dla inwestorów poszukujących  stabilnego dochodu, jak również dla osób, które chciałyby zainwestować w bardziej dynamiczne produkty lub innowacje.

W 2015 r. wysokorozwinięte światowe gospodarki cechował umiarkowany wzrost i można się spodziewać, że ta tendencja będzie utrzymywała się również w 2016 r. Rynki wschodzące, które przez lata były siłą napędową światowej gospodarki, rozwijają się już wolniej. Inwestorzy powinnibyć bardziej selektywni w okresach, w których rozwój gospodarczy jest nierówny i wdrażane są programy wsparcia finansowego.

 – Rok 2016 będą charakteryzowały wyjątkowo niskie stopy procentowe, zwłaszcza dla obligacji i banków centralnych. Aby móc zapewnić sobie kapitał na długi czas, inwestorzy będą musieli podejmować większe ryzyka – powiedział Florent Bronès, dyrektor ds. Strategii Inwestycyjnych w BNP Paribas Wealth Management.

Trzy propozycje dla defensywnych inwestorów

  1. Wyzwanie wynikające z niskiego oprocentowania (ang. low yields) dla europejskich obligacji zamiennych oraz dla obligacji korporacyjnych o wysokim oprocentowaniu (ang. high yield corporate bonds)

Szczególnie w Europie, gdzie nie można spodziewać się, że stopy procentowe znacznie wzrosną, inwestowanie w te klasy obligacji – poprzez fundusze inwestycyjne, w celu skorzystania z większej dywersyfikacji – może przynieść satysfakcjonujące zyski.

  1. Możliwości generowania atrakcyjnych dochodów poprzez inwestowanie w działalność przynoszącą duże dywidendy oraz w europejskie fundusze inwestycyjne typu „investment trust” dotyczące nieruchomości (ang. Real Estate Investment Trusts – REIT)

Akcje emitowane przez spółki, które są w stanie regularnie zwiększać dywidendę dzieloną pomiędzy akcjonariuszy (zwłaszcza, jeżeli chodzi o wysokiej jakości akcje cykliczne) aktualnie dają korzystne możliwości inwestycyjne. Jednym z segmentów, w których obserwujemy wzrost dywidendy, jest segment funduszy inwestycyjnych typu „investment trust” dot. nieruchomości (REIT) i notowanych na giełdach europejskich. Fundusze te przynoszą doskonałe wyniki.

  1. Niskie oprocentowanie przyciąga elastyczne rozwiązania

„Alternatywne fundusze UCIT” zwłaszcza w kontekście strategii „long-short equity” i „makro” oraz produkty ustrukturyzowane oferują obiecujące alternatywne możliwości. Te strategie są w stanie zapewnić atrakcyjne zyski przy jednoczesnym ograniczeniu wrażliwości portfela na ryzyko wzrostu stóp procentowych.

Siedem propozycji dla „zrównoważonych i dynamicznych” inwestorów

  1. Zakup cyklicznych akcji oraz papierów wartościowych (ang. value stocks) w celu skorzystania z ożywienia w strefie euro

Europa znajduje się aktualnie w fazie wychodzenia z recesji i będzie korzystała na osłabieniu euro. Zyski korporacyjne, które obecnie nadal są bardzo niskie, w ciągu najbliższych kilku lat powinny na nowo wzrosnąć.

  1. Selektywne inwestowanie w gospodarki wschodzące

Ten obszar jest niezwykle zróżnicowany i inwestorzy będą musieli wybrać rynki do inwestowania na podstawie dwóch kryteriów, tj. wyszukując państwa, które są ważnymi importerami surowców i towarów oraz wdrażają reformy strukturalne. W tym tym kontekścienp. rynki wschodzące w Azji, takie jak Indie lub północno-wschodnia Azja, czy też w Europie Wschodniej najprawdopodobniej będą oferowały korzystne możliwości inwestycyjne.

  1. Zmiana systemu w Japonii przyczynia się do tworzenia wartości dla akcjonariuszy

Wprowadzenie „Kodeksu zasad ładu korporacyjnego” w czerwcu 2015 r. miało na celu zapewnienie znacznej poprawy sposobu organizacji spółek i ich zarządzania. Zwrot kapitału (ROE) japońskich spółek ma szansę przewyższyć swoje wcześniejsze wartości. Jednym z najlepszych sposobów wykorzystania tej sytuacji  jest inwestowanie w spółki, które najprawdopodobniej zintensyfikują swoje programy skupu akcji własnych.

Tematy sektorowe

  1. Innowacja cyfrowa, jako kierunek przyszłości w świecie niskiego wzrostu gospodarczego/ niskiej inflacji

Ten temat obejmuje dziedziny takie jak bezpieczeństwo w sieci (ang. cybersecurity), robotyka, handel detaliczny w Internecie oraz technologie przechowywania danych w chmurze. Obszary te z dużym prawdopodobieństwem będą rozwijały się w ponadprzeciętnym tempie, co sprawi, że firmy będą mogły generować znaczne zyski z tego typu innowacji. Z uwagi na trudność wskazania zwycięzców tego sektora, najlepszą opcją wydaje się inwestowanie poprzez fundusze wspólnego inwestowania.

  1. Przetrwanie w „zuberyzowanej gospodarce”

Najważniejszą sprawą w tym zagadnieniu jest dążenie do zidentyfikowania sektorów i firm, które mogłyby z sukcesem przeciwstawić się tendencji do „uberyzacji”. Zatem takich spółek, które są w stanie utrzymać lub podnieść swoje ceny z uwagi na to, że ich bariery wejściowe są dostatecznie wysokie, aby odstraszyć konkurencję ze strony nowych graczy. Dobrze rokujące firmy z branży farmaceutycznej, branży towarów luksusowych lub produktów konsumpcyjnych, oferują pod tym względem atrakcyjne możliwości.

  1. Inwestowanie w spółki przechodzące transformację

Obecnie spółki doświadczają dużych zmian w swoich środowiskach biznesowych, przy galopującej globalizacji, powstawaniu nowych rynków, pojawianiu się ważnych innowacji technologicznych, stosowaniu nowych narzędzi itp. Na tym tle ich zdolność do regenerowania się i przechodzenia błyskawicznej transformacji jestich największą przewagą konkurencyjną. Aby ułatwić sobie przystosowanie do zmieniających się warunków, spółki mogą podjąćstrategie defensywne lub ekspansywne.

  1. Nowe szanse na giełdzie papierów wartościowych spowodowane zmianami klimatycznymi

Opinia publiczna i rynki stały się niezwykle wrażliwe na zagadnienia dotyczące zmian klimatu oraz innych spraw związanych z środowiskiem naturalnym. Świadczy o tym konferencja klimatyczna, która niedawno odbyła się w Paryżu (COP 21) i osiągnięte na niej porozumienie. Zmiana na nowe, bardziej odpowiedzialne i bardziej „zielone” rodzaje gospodarki już się rozpoczęła. W 2014 r. poziom światowych inwestycji w energię odnawialną wzrósł o 17%. Spółki oferujące innowacje pomocne w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza i globalnemu ociepleniu będą miały duży potencjał wzrostu w nadchodzących latach. Obecnie jest w tym obszarze wiele możliwości inwestycyjnych, choćby w energię odnawialną, techniki przechowywania energii przy zastosowaniu sprężonego powietrza, rozwiązania energooszczędne zarówno dla przemysłu, jak i gospodarstw domowych, czy też paliwa alternatywne.

Szczegółowy raport do pobrania TUTAJ –>Tematy inwestycyjne 2016

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas