Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 w Banku BPH

Bank BPH rozpoczyna zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe ze 100-proc. gwarancją kapitału w dniu zapadalności. Zysk z inwestycji uzależniony jest od wyników indeksu S&P 500 – głównego i najpopularniejszego wskaźnika amerykańskiego rynku kapitałowego, w skład którego wchodzą akcje 500 spółek notowanych na giełdzie nowojorskiej oraz na rynku NASDAQ (m.in. Apple, Boeing, Coca-Cola, Google, Goodyear, McDonald’s, Nike, Ford czy Walt Disney). Zapisy w oddziałach Banku BPH potrwają od 16 listopada do 11 grudnia br.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z indeksem amerykańskiego rynku akcji S&P 500 to produkt o 17-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Zysk z certyfikatów nie jest ograniczony z góry i będzie proporcjonalny do uśrednionego wzrostu indeksu S&P 500 w okresie inwestycji.

W dniu emisji zostanie wyznaczony początkowy poziom indeksu. W terminach przypadających 6, 12 i 17 miesięcy od dnia emisji zostaną przeprowadzone obserwacje jego poziomu. Na koniec okresu inwestycji zostanie obliczony uśredniony poziom końcowy indeksu, a na tej podstawie uśredniona stopa zwrotu z indeksu. Oprocentowanie certyfikatów będzie równe uśrednionej stopie zwrotu z indeksu S&P 500, pomnożonej przez współczynnik partycypacji w wysokości od 30 do 40 proc. (jego wartość zostanie ustalona w dniu emisji, czyli 17 grudnia 2015 r.). Istotną kwestią w kontekście ryzyka inwestycyjnego jest 100-procentowa gwarancja zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności, co oznacza, że niezależnie od scenariusza przebiegu inwestycji, na jej zakończenie klient uzyska zwrot kwoty co najmniej równej zainwestowanemu kapitałowi.

Indeks S&P 500 znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym niemal nieprzerwanie od 2009 roku. Bardzo dobra kondycja amerykańskiej gospodarki, silny i wciąż umacniający się dolar oraz dobre wyniki amerykańskich firm – w naszej ocenie stwarzają szanse na podtrzymanie tego trendu. Dlatego nasz nowy produkt inwestycyjny jest powiązany z indeksem wiodących spółek amerykańskich – mówi Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH.

Zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe są przyjmowane w oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju.

Podstawowe informacje
Strukturyzowane certyfikaty depozytowe (SCD) powiązane z indeksem S&P 500
Forma prawna bankowe papiery wartościowe emitowane przez Bank BPH na podstawie Prawa bankowego
Nominał jednego SCD 1 000 zł
Cena nabycia jednego SCD 1 000 zł
Cena wykupu jednego SCD 1 000 zł
Minimalna kwota inwestycji 3 000 zł
Okres subskrypcji 16 listopada – 11 grudnia 2015 r.
(w trakcie subskrypcji środki nie są oprocentowane)
Opłata subskrypcyjna do 1,4%
Dzień emisji 17 grudnia 2015 r.
Dzień wykupu 18 maja 2017 r.
Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału 100% w dniu wykupu
Gwarancja kapitału w trakcie trwania inwestycji 95% (odkup na rynku wtórnym)

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe wiąże się z ryzykiem. Z uwagi na charakter inwestycji zysk jest powiązany ze zmiennymi rynków finansowych i dlatego nie jest z góry znany, a także może być niższy od oczekiwanego lub nie wystąpić wcale. Więcej informacji o produkcie oraz związanych z nim ryzykach można znaleźć w ogólnych warunkach emisji na stronie: www.inwestycje.bph.pl oraz pod numerem infolinii: 0 801 406 406 lub 0 58 300 70 69

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego i oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

źródło: Bank BPH