W ING Banku Śląskim można pomnażać pieniądze bez granic

ING Bank Śląski wprowadza do oferty fundusze indeksowe – rozwiązanie, które jest skierowane do klientów poszukujących dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO pozwalają inwestować na najważniejszych rynkach giełdowych Europy, w tym Polski, oraz USA.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO to fundusz parasolowy z wydzielonymi 3 subfunduszami. Klient wybiera na jakim rynku chce inwestować spośród trzech funduszy indeksowych:

  • ING BSK Indeks WIG 20 – subfundusz odwzorowujący wyniki 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
  • ING BSK Indeks MSCI EMU – subfundusz podążający za wynikami 240 dużych i średnich spółek europejskich z 10 najbardziej rozwiniętych krajów wchodzących w skład strefy euro;
  • ING BSK Indeks S&P 500 – subfundusz odwzorowujący wyniki 500 największych spółek notowanych na giełdach w USA.

Każdy z subfunduszy indeksowych ING BSK SFIO inwestuje do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa odpowiednich subfunduszy zagranicznych Amundi wydzielonych w ramach 2 funduszy zagranicznych: Structura i Amundi Funds.

Cechy wyróżniające nowy produkt inwestycyjny ING Banku Śląskiego to:

  • Prosty wybór spośród funduszy akcyjnych – klient wybiera jedynie rynek, na jakim chce inwestować i nie musi się zastanawiać nad wyborem spółek lub funduszy z danego rynku;
  • Łatwa kontrola efektywności zarządzania – wystarczy porównać wynik funduszu indeksowego z odwzorowywanym indeksem;
  • Wysoka wiarygodność indeksów – skład indeksów jest ustalany przez ekspertów, którym zależy na jak najwierniejszym odzwierciedleniu tendencji na danym rynku. Większość zarządzających funduszami używa indeksów giełdowych jako portfeli wzorcowych, pokazujących jak zarządzane przez nich fundusze zachowują się na tle rynku;
  • Niższe koszty transakcyjne i opłaty za zarządzanie – ponieważ skład indeksów giełdowych zmieniają się bardzo rzadko, to również rzadko zmienia się skład portfela funduszu indeksowego. Zarządzający funduszem indeksowym nie musi zajmować się analizą i selekcją spółek, dlatego opłata za zarządzanie jest odpowiednio niższa w stosunku do aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych.

Obecnie bank nie pobiera opłaty dystrybucyjnej za nabywanie funduszy. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,60% w skali roku, a opłata administracyjna to 0,25%.

Aby skorzystać z ING BSK Funduszu Indeksowego SFIO wystarczy wpłacić do subfunduszu 100 zł. Każda kolejna wpłata wynosi 50 zł. Bank nie pobiera opłaty dystrybucyjnej przy wypłacie środków, niezależnie od indeksu.

ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO jest zarządzany przez Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Mogą z niego skorzystać posiadacze konta osobistego lub Otwartego Konta Oszczędnościowego w ING Banku Śląskim, którzy podpisali Umowę ramową lub Umowę pośrednictwa.

źródło: ING Bank Śląski