Wyniki finansowe Alior Banku za II kwartał 2017 r.

  • Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w II kwartale 2017 r. był powyżej konsensusu rynkowego i wyniósł 100 mln zł, o 21 proc. więcej niż w I kwartale br. Ten wzrost to m.in. efekt najwyższej na rynku marży odsetkowej netto wynoszącej 4,8 proc.

  • Realizacja synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH w pierwszej połowie roku zgodnie z planem. Plan realizacji zakładanych synergii i kosztów integracji niezagrożony.

  • Bank w drugim kwartale 2017 r. utworzył odpisy i rezerwy na kredyty na farmy wiatrowe w wysokości 40 mln zł (całość utworzonych w latach 2016-2017 odpisów i rezerw na projekty OZE to 87 mln zł).

  • Priorytetem w pracach zarządu banku jest przygotowanie planów operacjonalizacji strategii na lata 2018-2020, koncentracja na jak najszybszym osiągnięciu ROE na poziomie 14 proc. oraz wskaźnika C/I na poziomie 39 proc.

Alior Bank zamknął pierwszą połowę roku z najwyższym na rynku poziomem marży odsetkowej netto – 4,8 proc. Realizacja synergii wynikających z przejęcia Banku BPH przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy w trakcie planowania operacjonalizacji strategii „Cyfrowego buntownika” na lata 2018-2020. Rezultat tych prac przedstawimy wraz z prezentacją wyników po trzecim kwartale 2017 r. Naszym celem jest jak najszybsze osiągnięcie ROE na poziomie 14 proc. oraz obniżenie wskaźnika C/I do poziomu 39 proc. W zakresie marży odsetkowej netto oraz kosztów ryzyka poziomy strategiczne już zostały praktycznie osiągnięte. Tempo wzrostu wolumenu udzielanych kredytów będzie wynikało z tempa wzrostu rentowności oraz aktywnego zarządzania bilansem z wykorzystaniem między innymi transakcji sekurytyzacyjnych – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu Alior Banku, pełniący obowiązki prezesa.

W II kwartale br. Alior Bank osiągnął wysoki i przewyższający konsensus zysk netto w wysokości 100 mln zł. Jest on o 21 proc. wyższy niż w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. Całkowite przychody z działalności operacyjnej banku osiągnęły 948 mln zł, tj. o 9 proc. więcej niż w I kwartale br. Wynik odsetkowy wyniósł 719 mln zł (wzrost o 12 proc.), a z tytułu prowizji i opłat – 118 mln zł, natomiast wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 111 mln zł.

Oprócz wyraźnego wzrostu wyniku odsetkowego, odnotowano również wyższy niż w I kwartale br. wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE). Wyniósł on 6,3 proc. wobec 5,3 proc. w poprzednim kwartale. Systematyczny wzrost ROE jest jednym z kluczowych celów ogłoszonej w tym roku strategii „Cyfrowego buntownika”. Zgodnie z jej założeniami, do 2020 r. wskaźnik ROE ma wynosić 14 proc. Gdyby założyć pełną realizację synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH na docelowym poziomie z 2019 r., ROE za I półrocze 2017 r. kształtowałoby się na poziomie 10,7 proc., co istotnie przybliża bank do osiągnięcia strategicznego celu.

Realizacja zapowiadanych synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH postępuje zgodnie z planem. Bank planuje osiągnąć synergie na poziomie 167 mln zł w 2017 r., 351 mln zł w 2018 r. oraz 374 mln zł w 2019 r. Koszty integracji pozostają bez zmian w stosunku do planu, tj. 195 mln zł.

Zgodnie z założeniami strategii bank zamierza również utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 4,5 proc. W I półroczu br. ukształtowała się ona na najwyższym na rynku poziomie 4,8 proc., a na koniec roku marża odsetkowa powinna osiągnąć przedział 4,6-4,7 proc.

W II kwartale br. współczynnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 51 proc. z wyłączeniem kosztów integracji (53 proc. wliczając te koszty). Strategicznym celem banku jest obniżenie współczynnika C/I do 39 proc. do 2020 r.

– Wyniki finansowe za drugi kwartał br., w tym wyższy o 21 proc. niż w poprzednim kwartale zysk netto pokazują, że Alior Bank wciąż jest na ścieżce wzrostowej. Stale rozwijamy naszą działalność i poprawiamy jej efektywność. Pozwala to patrzeć z optymizmem w przyszłość i sugeruje, że bez przeszkód będziemy w stanie zrealizować plany na ten rok, istotnie zbliżając się do osiągnięcia celów strategicznych – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Zarządu Alior Banku.

Na koniec II kwartału br. wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank osiągnęła poziom 49,1 mld zł, a saldo pozyskanych depozytów klientów wyniosło 51,7 mld zł.

Portfel kredytowy obejmuje również zaangażowanie związane z finansowaniem projektów budowy farm wiatrowych. Stanowi ono ok. 2 proc. całego wolumenu kredytów. Wartość odpisu na te ekspozycje na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wyniosła 87 mln zł  (14 proc. pokrycia kredytów, w przypadku których bank zidentyfikował przesłankę utraty wartości).

– Analizując kierunek aktualnych  zmian legislacyjnych w obszarze OZE, bank podjął decyzję o identyfikacji utraty wartości na kolejnych projektach tworząc na nich adekwatne odpisy aktualizujące.  Wartość odpisów i rezerw utworzonych na ekspozycje OZE w drugim kwartale 2017 r. wyniosła 40 mln zł. Dodatkowo bank utrzymuje w księgach rezerwę kolektywną pokrywającą podwyższone ryzyko sektora w kwocie 25 mln zł  – dodaje Katarzyna Sułkowska, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za Pion Ryzyka.

Nowy zarząd banku, którego kadencja rozpoczęła się z końcem II kwartału br., czuwa nad realizacją strategii „Cyfrowego buntownika”, a także nad jej planem operacyjnym. Powstanie on do października i zostanie ogłoszony wraz w wynikami finansowymi za III kwartał. Połączenie kompetencji nowych członków zarządu z awansami wewnętrznymi osób, które kierowały i aktywnie uczestniczyły w głównych projektach banku, zagwarantuje osiągnięcie kluczowych wskaźników. Nowy, sześcioosobowy zarząd wspiera doświadczona kadra menedżerów, wśród których są związani z Alior Bankiem: Monika Stołowska – dyrektor Pionu HR, Maciej Surdyk – dyrektor Pionu Rozwoju Przedsiębiorstw oraz Bruno Ferreira, który dołączył do zespołu banku i odpowiada za Pion Rozwoju Korporacyjnego.

Zgodnie z planem w drugim kwartale bank udostępnił pierwszej grupie klientów indywidualnych nowe systemy bankowości internetowej i mobilnej. Na drugą połowę roku przewidziane jest wdrożenie docelowych wersji dla wszystkich klientów indywidualnych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W najbliższych dniach Alior Bank wyemituje również emisję obligacje w ramach niepublicznej oferty, z najniższą dotychczas marżą w wysokości 1,19 proc. powyżej stawki WIBOR6M. Ich nominalna wartość wynosi 250 mln zł. Obligacje będą niezabezpieczone i będą miały trzyletni okres zapadalności.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa Alior Banku wynoszą ponad 60 mld zł, co plasuje go na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec marca 2017 r. Alior Bank zapewnia obsługę prawie 4 mln klientów, w tym ponad 180 tys. firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podziel się: