Wyniki finansowe Alior Banku – utrzymanie dynamiki wzrostu i zakończenie fuzji z Meritum Bankiem

 • Skonsolidowany zysk netto Grupy Alior Banku po III kwartałach 2015 r. wyniósł 270 mln zł
  i był o 22 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

 • W ciągu III kwartałów br. Alior Bank wypracował blisko 1,6 mld zł przychodów netto
  z działalności operacyjnej, w tym ponad 1,1 mld zł z tytułu odsetek oraz 252 mln zł z tytułu opłat i prowizji. Oznacza to wzrost przychodów w ujęciu rocznym o 16 proc.

 • Na koniec września 2015 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 29,4 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów 31,4 mld zł. To odpowiednio
  29 proc. i 39 proc. więcej, niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na bezpiecznym poziomie 93,5 proc.

 • Alior Bank systematycznie poprawia efektywność kosztową, jednocześnie zwiększając skalę prowadzonej działalności. Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) po III kwartałach 2015 r. wyniósł 49,1 proc. (49,8 proc. w analogicznym okresie rok wcześniej).

 • W sierpniu br. Alior Bank podpisał umowę z rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. Projekt ten jest efektem udanej kooperacji
  z T-Mobile Polska i stanowi pierwszy krok w kierunku ekspansji Banku na rynki zagraniczne.

 • 26 października br. nastąpiła fuzja operacyjna Alior Banku i Meritum Banku. Proces połączenia banków został zakończony w niespełna cztery miesiące od fuzji prawnej i osiem miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku. Jest to najszybciej
  i najsprawniej przeprowadzona fuzja w polskim sektorze bankowym, co potwierdza gotowość Alior Banku do integracji z kolejnymi podmiotami.

 

W III kwartale br. utrzymaliśmy dotychczasową dynamikę wzrostu wyników finansowych. Udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie prowadzić działalność biznesową i jednocześnie zrealizować najszybszą fuzję w historii polskiego sektora bankowego. Przy okazji integracji z Meritum Bankiem dokonaliśmy zmian w strukturze organizacyjnej, które pozwolą nam maksymalnie wykorzystać potencjał połączonego banku i w jeszcze większym stopniu poprawić naszą efektywność kosztową – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Bank SA. Zbudowaliśmy solidną bazę do dynamicznego rozwoju organicznego, jednocześnie jesteśmy gotowi operacyjnie i technologicznie do uczestnictwa w następnych procesach fuzji i przejęć – dodaje prezes Banku.

Całkowite przychody Alior Banku z działalności operacyjnej wyniosły na koniec września 2015 r. blisko 1,6 mld zł, tj. o 16 proc. więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W wyniku systematycznie rosnącego wolumenu udzielonych kredytów i pożyczek, wynik odsetkowy zwiększył się o 22 proc., do ponad 1,1 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 252 mln zł, a wynik z działalności handlowej i pozostałej osiągnął 239 mln zł i był o 11 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie w roku ubiegłym.

 

Przychody Grupy Alior Banku (mln zł)

Systematycznemu zwiększaniu skali działalności Alior Banku towarzyszy także utrzymanie efektywności kosztowej. Po III kwartałach 2015 r. współczynnik C/I ukształtował się na poziomie 49,1 proc. i w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, zmniejszył się o 0,7 p.p. Tym samym Bank podtrzymuje plany obniżenia współczynnika C/I poniżej 48 proc. w 2015 r.

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Grupę Alior Banku wzrosła o 29 proc. r/r osiągając poziom 29,4 mld zł na koniec września 2015 r. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 31,4 mld zł, czyli o 39 proc. więcej, niż rok wcześniej. W III kwartale br. wartość bilansowa kredytów wzrosła o nieco ponad  1 mld zł netto, zatem Bank jest na dobrej drodze do osiągnięcia zakładanego wzrostu akcji kredytowej o 4 mld zł netto w 2015 r.

26 października 2015 r. nastąpiła fuzja operacyjna Meritum Banku z Alior Bankiem. Proces połączenia banków został zakończony w niespełna cztery miesiące od fuzji prawnej i osiem miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku. Jest to najszybciej i najsprawniej przeprowadzona fuzja w polskim sektorze bankowym. Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z integracji Alior Banku z Meritum Bankiem wyniosą w tym roku 36 mln zł, przy podobnym poziomie kosztów fuzji. W latach 2015-2017 synergie szacowane są na 198 mln zł, a łączne koszty fuzji na 50 mln zł.

W rezultacie połączenia banków nastąpiło ujednolicenie standardów obsługi klientów, a z rynku zniknęła marka Meritum Bank. Dotychczasowi klienci Meritum Banku korzystają już z systemów bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku. Uzyskali również dostęp do szerokiej oferty usług połączonego banku oraz sieci dystrybucji, która składa się z 311 oddziałów, 12 centrów biznesowych i 530 placówek partnerskich.

Poza migracją danych blisko 290 tys. klientów Meritum Banku, fuzja operacyjna objęła również zmiany w infrastrukturze technologicznej Alior Banku. Połączony bank działa w oparciu o jeden system centralny i wykorzystuje najlepsze rozwiązania oraz procesy stworzone przez specjalistów wywodzących się z obu banków. W związku z integracją, zmianie uległa struktura organizacyjna Alior Banku. W Gdańsku powstało trzecie – po Warszawie i Krakowie – centrum banku. Będą w nim rozwijane kompetencje w zakresie relacji z klientami, Consumer Finance oraz współpracy z partnerami i pośrednikami. Gdańskie centrum IT będzie również odgrywało kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i produktów, w tym systemu bankowości internetowej i mobilnej.

Sprawność i szybkość integracji z Meritum Bankiem dowodzą doskonałego przygotowania Alior Banku zarówno od strony organizacyjnej, jak i technologicznej do realizacji kolejnych procesów połączeń w ramach konsolidacji sektora  bankowego.

W III kwartale 2015 r. rentowność operacyjną osiągnął projekt T-Mobile Usługi Bankowe rozwijany w ramach strategicznej współpracy Banku z T-Mobile Polska. Od momentu uruchomienia marki T-Mobile Usługi Bankowe z jej usług skorzystało już 235 tys. nowych klientów. Mogą oni otworzyć konto w sieci kilkuset punktów zlokalizowanych w całej Polsce oraz poprzez nowoczesne zdalne kanały sprzedaży. Od czerwca br. w ofercie T-Mobile Usługi Bankowe dostępne są także rozwiązania dedykowane małym firmom. W III kwartale do blisko 160 wzrosła liczba placówek typu store-in-store w salonach T-Mobile oferujących szerszy zakres obsługi, w tym produkty kredytowe.

Jednym z efektów udanej kooperacji z T-Mobile Polska jest rozszerzenie strategicznego aliansu z globalnym operatorem telekomunikacyjnym o kolejny rynek Europy Środkowej. W sierpniu br. Alior Bank podpisał umowę z rumuńskim operatorem Telekom Romania Mobile Communications z Grupy Deutsche Telekom. Celem inicjatywy jest utworzenie na terytorium Rumunii oddziału Banku, który będzie działał w modelu zbliżonym do obecnej współpracy Alior Banku i T-Mobile Polska. Projekt ten ma strategiczne znaczenie dla Alior Banku, stanowi bowiem pierwszy krok w kierunku ekspansji Banku na rynki zagraniczne.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 37,3 mld zł, co plasuje go obecnie na 13. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Udziały rynkowe Alior Banku wynoszą ponad 3 proc. Sprawną obsługę blisko 3 mln klientów zapewnia ponad 6000 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 850 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w blisko 640 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: Alior Bank