WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZA III KWARTAŁY 2015 R.

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2015 r. W pierwszych 9 miesiącach tego roku zysk netto Grupy wyniósł 58,2 mln zł. Wynik ten jest obciążony kosztami integracji Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska w wysokości 171,2 mln zł. Po wyeliminowaniu kosztów integracji wynik finansowy netto Banku wyniósłby 196,9 mln zł. W samym III kwartale br. zysk netto wyniósł 40,4 mln zł.

Dane za 9 miesięcy 2015 r. dotyczą połączonego Banku BGŻ BNP Paribas, co oznacza, że wyniki BNP Paribas Banku Polska zostały ujęte w skonsolidowanym wyniku prospektywnie tj. od 30.04.2015 r., zgodnie z metodą wartości księgowej, przyjętą dla transakcji połączenia. Dane porównawcze za poprzednie okresy sprawozdawcze nie zostały przekształcone.

 Trzeci kwartał 2015 r. to pierwszy pełny okres sprawozdawczy prezentowany przez Bank BGŻ BNP Paribas po połączeniu.

„Ostatnie dwa kwartały są dla nas wyjątkowe. Działamy jako połączona struktura dwóch banków, wcześniej funkcjonujących niezależnie. Proces integracji przebiega sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Integracja znacząco zwiększyła skalę działalności i umocniła naszą pozycję rynkową w poszczególnych obszarach bankowości, jednak w początkowym okresie łączy się też z większymi wydatkami.”mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Wynik odsetkowy Grupy za 9 miesięcy 2015 r. wyniósł 996,4 mln zł wobec 842,9 mln zł w analogicznym okresie 2014 r. W trzecim kwartale Grupa wypracowała wynik odsetkowy na poziomie 405,7 mln zł.

Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 301,6 mln zł, wobec 234,2 mln zł rok wcześniej. Negatywny wpływ na poziom tego wyniku miało zmniejszenie przychodów z opłat i prowizji od kart płatniczych, co jest efektem obniżek stawek interchange. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnięty w trzecim kwartale wyniósł niemal 119 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2015 r. Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 226 mln zł., tj. o 70,6 mln więcej niż w okresie I-III kw. 2014 r. Wzrost wartości odpisów jest między innymi następstwem wzrostu portfela kredytowego, po fuzji z BNP Paribas Bankiem Polska oraz weryfikacji zasad tworzenia odpisów aktualizujących. Wartość odpisów dokonanych w samym trzecim kwartale wyniosła 92,5 mln zł.

Koszty działania Grupy wraz z amortyzacją wyniosły za trzy kwartały 1,1 mld zł, przy czym kwota ta uwzględnia koszty integracji banków w wysokości 139,4 mln zł (pozostałe 31,8 mln zł zostało ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych).

Poza poniesionymi kosztami integracji na poziom kosztów działania w okresie 9 miesięcy 2015 roku miał wpływ także wzrost opłat na rzecz BFG o 42,0 mln zł r/r w wyniku wprowadzenia wyższych stawek zarówno opłaty rocznej, jak i opłaty ostrożnościowej.

Wzrost wolumenów biznesowych Grupy wynika przede wszystkim z włączenia portfela kredytowego i bazy depozytowej BNPP Polska, jak i nowej sprzedaży. Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 52,9 mld zł. W trzecim kwartale kredyty brutto wzrosły o 756 mln zł.

Wolumen depozytów klientów na koniec września 2015 r. wynosił 41,9 mld zł i wzrósł w trzecim kwartale o 147 mln zł.

Grupa, dzięki fuzji, umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec września 2015 r. udział w rynku kredytów – 4,90% (wobec 3,10 % na koniec 2014 r.) oraz w rynku depozytów – 4,06% (wobec 3,16% na koniec 2014 r.).

Jednocześnie Grupa kontynuowała umacnianie pozycji lidera w sektorze rolno-spożywczym. Po trzech kwartałach 2015 r. udział w rynku kredytów tego segmentu wyniósł ponad 31%.

Łączny współczynnik wypłacalności Grupy na koniec września 2015 r. wyniósł 13,72% wobec 13,81% na koniec grudnia 2014 r.

Na koniec września 2015 r. Grupa obsługiwała ponad 1,6 mln klientów oraz posiadała sieć 537 placówek rozmieszczonych w całym kraju. Zmniejszenie liczby placówek związane jest z procesem integracji banków.

Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat

w tys. PLN III kw. 2015 III kw. 2014 I-III kw. 2015 I-III kw. 2014
Wynik z tytułu odsetek 405 667 296 062 996 388 842 887
Wynik z tytułu opłat i prowizji 118 977 80 368 301 586 234 157
Przychody z tytułu dywidend (836) 4 394 3 302
Wynik na działalności handlowej 53 242 18 517 121 106 43 391
Wynik na działalności inwestycyjnej 105 (87) 35 305 5 389
Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (156)
Pozostałe przychody operacyjne 21 402 11 779 38 317 28 169
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (92 533) (44 230) (225 972) (155 383)
Ogólne koszty administracyjne (389 392) (235 847) (1 022 165) (680 714)
Amortyzacja (41 722) (24 369) (104 833) (74 204)
Pozostałe koszty operacyjne (18 681) (11 281) (62 368) (22 103)
Wynik na działalności operacyjnej 56 229 90 912 81 758 224 735
Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych (2 096)
Zysk (strata) brutto 56 229 88 816 81 758 224 735
Podatek dochodowy (15 813) (20 050) (23 539) (47 471)
Zysk (strata) netto 40 416 68 766 58 219 177 264
Koszty integracji (32 918) (11 157) (171 250) (11 238)
Zysk (strata) netto

z wyłączeniem kosztów integracji

67 080 77 803 196 931 186 367

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas