WYNIKI GRUPY BANKU ZACHODNIEGO WBK W 2015 ROKU

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK w 2015 r. wypracowała zysk netto
w wysokości 2,5 mld zł. Po wyłączeniu udziałów niekontrolujących, zysk należny akcjonariuszom wyniósł 2,3 mld zł. Eliminując wpływ konsolidacji z Santander Consumer Bankiem, w którym z dniem 1 lipca 2014 r. Bank Zachodni WBK objął udział w wysokości 60%, oraz jednorazowe zyski ze sprzedaży akcji dwóch spółek zależnych Aviva ujęte w lutym 2015 r., porównywalny zysk netto zwolnił tempo wzrostu
do 10% r/r.

  • Zysk porównywalny wyższy niż wyniki branży, ale znajduje się pod wpływem czynników zewnętrznych,
  • Silny wzrost sumy bilansowej dzięki znacząco większej aktywności szerokiej bazy klientów,
  • Dalsze skuteczne zarządzanie kosztami,
  • Poprawa jakości kredytów i istotny spadek poziomu rezerw,
  • Uwzględniając pozycje jednorazowe, zysk wzrósł o 20,4%.

Dochody ogółem Grupy Banku Zachodniego WBK wyniosły 7,54 mld zł i w ujęciu porównywalnym były niższe o 3% r/r.

Wynik z tytułu odsetek osiągnął 4,3 mld zł i w ujęciu porównywalnym był niższy o 7% r/r. Marża odsetkowa netto była stosunkowo stabilna w okresie pierwszych trzech kwartałów, poruszając się
w przedziale między 3,5% a 3,6%, a w IV kwartale nieznacznie wzrosła do 3,62%.

Wynik netto z tytułu opłat i prowizji wyniósł 1,9 mld zł i w ujęciu porównywalnym był stabilny.

Koszty operacyjne ogółem w wysokości 3,6 mld zł były o 6% wyższe r/r w ujęciu porównywalnym pod wpływem obowiązkowych wpłat w ramach funduszu ochrony środków gwarantowanych (FOŚG). Wskaźnik efektywności kosztowej, wyłączając jednorazowe zyski i koszty, osiągnął poziom nieco powyżej 47,5% w porównaniu do 44,6% w poprzednim roku.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych osiągnęły wartość 810,7 mln, a roczny koszt ryzyka wyniósł 85 punktów bazowych, tj. o 12% mniej rr/ w ujęciu porównywalnym.

Należności kredytowe brutto wzrosły o 10% r/r do ponad 100 mld zł z jednoczesnym wzrostem bazy depozytowej klientów o 7,2% r/r do 101,9 mld.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku aktywa ogółem wyniosły 139,7 mld.

Wskaźnik kapitałowy wyniósł 14,6%, a wskaźnik kapitału Tier 1 osiągnął poziom 14,1% znacznie przekraczając wymogi regulatora.

Bankowość detaliczna Banku Zachodniego WBK

Na koniec grudnia 2015 r. bank prowadził 2,980 mln kont osobistych złotowych. W ciągu 12 miesięcy otwarto
311,8 tys. kont osobistych (w IV kwartale – 97,4 tys.), w tym 199,4 tys. Kont Godnych Polecenia (46,6 tys.
w IV kwartale). W IV kwartale 2015 znacząco zwiększył się udział sprzedaży kont osobistych w kanałach zdalnych, także dzięki specjalnej promocji Konta Godnego Polecenia.

Klientom indywidualnym w IV kwartale oferowano 4-miesięczną Lokatę Swobodnie Zarabiającą na nowe środki
z oprocentowaniem 2,60% w skali roku, powiązaną z kontem oszczędnościowym, oraz zmodyfikowane promocyjne Lokaty Bonusowe i Lokaty Bonusowe dla Inwestora. W IV kwartale bank kontynuował rekordowo wysoką sprzedaż lokat strukturyzowanych (1,14 mld zł), utrzymując pozycję lidera polskiego rynku w tej grupie produktów. Cały rok 2015 przyniósł wyraźny wzrost salda depozytów klientów indywidualnych przy jednoczesnej poprawie struktury depozytów, skutkującej znaczącą optymalizacją oprocentowania w trudnym środowisku niskich stóp procentowych.

Ponadto znacząco wzmocniono pozycjonowanie oferty Domu Maklerskiego wśród klientów indywidualnych
Banku Zachodniego WBK, czego efektem był wzrost liczby nowych umów rachunków maklerskich oraz
o doradztwo inwestycyjne, jak również utrzymanie na dotychczasowym poziomie łącznego salda aktywów klientów mimo silnego spadku głównych indeksów na GPW. Rezultat ten osiągnięto m.in. dzięki rozszerzeniu sieci dystrybucji oferty maklerskiej do około 600 placówek, a także wdrożeniu nowej platformy transakcyjnej „Inwestor mobile” przeznaczonej na urządzenia mobilne, przez którą pod koniec roku 2015 transakcje realizowało już ok. 15% aktywnych Klientów Domu Maklerskiego.

Na koniec 2015 roku bank miał w portfelu 881,1 tys. kart przedpłaconych, 730,7 tys. kart kredytowych, 3,077 mln kart debetowych dla klientów indywidualnych i oraz 180,2 tys. dla firm. Wzrosło zainteresowanie usługami towarzyszącymi kartom kredytowym: kredyt Ratio, usługa FastCash oraz automatyczna opcja minimalnej spłaty katy kredytowej.

Bank uruchomił także pod koniec września innowacyjne płatności kartowe w technologii HCE. Karta w chmurze jest dostępna z aplikacji mobilnej BZWBK24 dla posiadaczy telefonów z systemem Android (NFC). Karta została nagrodzona w konkursie na „Najbardziej innowacyjną polską kartę 2015 roku” na VIII Konferencji Central European Electronic Card.

IV kwartał 2015 r. charakteryzował się przyrostem sprzedaży kredytów gotówkowych w ujęciu r/r– wzrost o 2,5%. Dynamicznie rosła sprzedaż kredytów detalicznych w kanałach on-line (o 86% r/r) oraz przez Infolinię (o 33% r/r). Wolumen sprzedaży limitów w koncie przez BZWBK24 internet/mobile wzrósł o 221%.

Dzięki wsparciu kampanii marketingowych, w całym 2015 roku sprzedaż kredytów gotówkowych
Banku Zachodniego WBK wzrosła w skali roku o ponad 3,7% r/r. Coraz częstsze uruchamianie kredytów za pośrednictwem zdalnych kanałów dystrybucji znajduje odzwierciedlenie w rocznym tempie wzrostu sprzedaży przez Centrum Bankowości Telefonicznej i bankowość internetową, wynoszącym odpowiednio 49% r/r
i 78,3% r/r.

Ostatni kwartał 2015 roku był rekordowym okresem w sprzedaży kredytów hipotecznych – 1,165 mld zł,
o ponad 46% więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku.

W całym 2015 roku sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 4,29 mld zł (wzrost o 48% w stosunku do
2014 roku), co również było rekordowym osiągnięciem w historii Banku. Udział Banku w rynku detalicznych kredytów hipotecznych w 2015 wyniósł 10,9% (dane na dzień 30 listopada 2015 roku), a w programie „Mieszkanie dla Młodych” przekroczył 20%.

W końcu 2015 roku Bank zdecydował o kontynuacji w 2016 roku działań ułatwiających bieżącą obsługę zobowiązań klientom indywidualnym, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w CHF w tym m.in.: możliwość okresowego obniżenia raty o 10% lub 20% na okres 3, 6 lub 12 miesięcy, brak opłaty za aneksy, zmniejszenie spreadu dla waluty CHF do 2% (obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku). Bank wprowadził też nowy program ułatwiający sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem z jednoczesną zmianą zabezpieczenia na nową nieruchomość nabywaną przez kredytobiorcę.

Na koniec IV kwartału 2015 roku z bankowości mobilnej korzystało 666 tys. aktywnych użytkowników (wzrost
o 38% r/r). Tylko IV kwartale wykonali oni łącznie 2,18 mln transakcji (6,72 mln w całym 2015 roku). Dostęp do usług bankowości elektronicznej BZWBK24 ma obecnie ponad 3 mln klientów. W kanałach elektronicznych
w IV kwartale 2015 roku sprzedanych zostało ponad 45,5 tys. szt. produktów kredytowych (147 tys. w 2015 roku).

W IV kwartale Bank Zachodni WBK udostępnił w BZWBK24 internet nową funkcjonalność „Analiza wydatków”. Do najważniejszych innych nowości 2015 roku należą m.in. płatności BLIK, elektroniczna wymiana walut
w BZWBK24 mobile, funkcje Szybki podgląd – informacja o dostępnych środkach i ostatniej transakcji przed zalogowaniem oraz załóż konto – nowy proces wnioskowania z wykorzystaniem przelewu autoryzacyjnego (całkowicie online). Ponadto udostępniono Przelewy natychmiastowe w systemie BlueCash oraz obsługę klientów w kanale wideo w Polskim Języku Migowym.

W 2015 roku bankowość mobilna Banku Zachodniego WBK zdobyła I miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.

MŚP

Bank Zachodni WBK chce być nie tylko dostawcą usług finansowych, ale także partnerem wspierającym firmy
w generowaniu nowych strategii i koncepcji rozwoju. Strategia banku dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw będzie realizowana poprzez zapewnianie firmom jak najszerszego wsparcia informacyjnego
z zakresu różnych, także pozafinansowych, aspektów prowadzenia biznesu, jak również nową ofertę, nad którą trwają ostatnie prace. Bank kontynuuje „Akademię przedsiębiorcy”, poświęconą nowej perspektywie unijnej
2014-2020. Realizuje także program „Firmowe ewolucje”, który pokazuje szerokiemu gronu odbiorców, jak radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami w biznesie.

Przez 6 miesięcy 2015 roku oferowany był specjalny pakiet Konta Firmowego Godnego Polecenia dla klientów MŚP, w którym klienci mogli skorzystać z darmowego rachunku i przelewów elektronicznych oraz rocznej ulgi na płatności zagraniczne. Specjalna oferta przyniosła efekt w postaci 10% przyrostu bazy klientów w okresie promocji.

W IV kwartale 2015 roku akcja kredytowa i proces sprzedaży depozytów w segmencie MŚP osiągnęły dynamikę umożliwiającą dalszy rozwój kluczowych portfeli. Wartość sprzedaży kredytów wzrosła o ponad 8% w stosunku do IV kwartału 2014 roku. Łączna wartość sprzedaży kredytów w 2015 roku wzrosła o 11% r/r, a portfel należności zwiększył się o 15% r/r. Wolumen depozytów wzrósł o 8% r/r.

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Rok 2015 był kolejnym dobrym rokiem w działalności Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. Poszczególne segmenty biznesowe wniosły znaczący wkład w wyniki Pionu ogółem, przy jednoczesnym wzroście jakości obsługi.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie handlu międzynarodowego dla polskiej gospodarki, Pion skoncentrował się na budowie pozycji rynkowej Banku Zachodniego WBK jako banku pierwszego wyboru dla eksporterów
i importerów. Realizując ten cel, w 2015 rozpoczęto ogólnopolski Program Rozwoju Eksportu (PRE). Dzięki intensywnej, bliskiej współpracy z partnerami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, udaje się zapewnić skuteczne mechanizmy wsparcia międzynarodowej ekspansji klientów poprzez dostarczanie im praktycznych rozwiązań
i narzędzi. W minionym roku miały miejsce dwie edycje PRE: odbyło się 30 konferencji a w Programie wzięło udział 3000 klientów. Działanie przyniosło efekt biznesowy w postaci 1000 wizyt u klientów w 2015 roku i zostało wyróżnione nagrodą „Innowator Wprost”. Jednocześnie w sferze produktów i usług intensywnie rozwijano ofertę, platformę iBiznes24 oraz SantanderTrade.com oraz procesy dedykowane dla eksporterów i importerów. Intensywne działania przyniosły silny, dwucyfrowy wzrost dochodów w tej grupie klientów.

W Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej udało się wypracować znaczący wzrost wolumenów w bilansie: kredyty pracujące +17% r/r, depozyty + 26% r/r, leasing + 20% r/r, faktoring +20% r/r. Proces wdrażania nowej strategii dla branży rolno-spożywczej, który nadal trwa, w 2015 roku przyniósł 14% wzrostu przychodów.

Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej

W 2015 roku Pion Globalnej Bankowości Korporacyjnej Banku Zachodniego WBK brał udział w największej transakcji kredytowej w historii polskiego rynku bankowego, z największym, jak do tej pory, udziałem Banku Zachodniego WBK w tego typu transakcjach. Beneficjentem finansowania była wiodąca grupa z sektora telekomunikacyjno-medialnego, a bank pełnił w transakcji dodatkowo rolę Globalnego Koordynatora.

W minionym roku Pion GBK kontynuował zaangażowanie we wspieranie polskiej gospodarki, uczestnicząc m.in. w emisji euroobligacji przez Ministerstwo Finansów i przez wiodącą polską grupę ubezpieczeniową, a także
w emisji obligacji lokalnych przez jedną z największych polskich grup energetycznych oraz firmę z branży farmaceutycznej.

Znaczącym sukcesem Pionu w tym okresie było refinansowanie i syndykacja kredytu udzielonego na akwizycję pakietu kontrolnego grupy chemicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, udział w finansowaniach spółek z sektora elektroenergetycznego i paliwowego, a także uczestnictwo w finansowaniu kilku znaczących akwizycji dokonanych przez fundusze private equity spółek i aktywów lokalnych i regionalnych.

Pion GBK Banku Zachodniego WBK był również bardzo aktywny w obszarze zabezpieczania ryzyka walutowego i stopy procentowej z największymi podmiotami działającymi na rynku polskim, m.in. z wiodącą spółką metalurgiczną, grupą z sektora telekomunikacyjno-medialnego, spółką paliwową oraz grupą świadczącą usługi finansowe.

Współpraca globalna z grupą Santander w zeszłym roku zaowocowała m.in. przeprowadzoną z sukcesem transakcją nabycia akcji spółki notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przez inwestora
z Ameryki Łacińskiej, wyborem banku przez wiodącą międzynarodową grupę z branży spożywczej na swojego jedynego partnera bankowego w Polsce a także rozwojem współpracy z firmą z branży sprzedaży sprzętu RTV i AGD oraz wiodącą grupą świadczącą usługi finansowe.

źródło: Bank Zachodni WBK