Wyniki Grupy Getin Noble Bank po trzech kwartałach 2015 roku.

W ciągu trzech kwartałów 2015 roku Grupa kapitałowa Getin Noble Banku wypracowała 250 mln PLN zysku netto. Skonsolidowany zysk netto za III kwartał br. wyniósł 41 mln PLN.

Od początku roku Grupa realizuje działania zmierzające do znaczącego obniżenia kosztu finansowania. Mimo zawirowań na rynku związanych z aprecjacją CHF koszt depozytów spadł w tym roku już o 61 p.b. Na koniec września suma bilansowa Banku wynosiła 70,9 mld PLN.

„Od kilku kwartałów utrzymujemy silny reżim kosztowy systematycznie obniżając zarówno koszt finansowania, jak i wydatki operacyjne. Obecnie podejmujemy intensywne działania związane m.in. z reorganizacja sieci sprzedaży oraz portfolio produktowego w celu wzmocnienia strony przychodowej” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku.

Od początku roku Grupa Getin Noble Banku odnotowuje znaczący wzrost sprzedaży w strategicznej linii biznesowej Automotive. Tylko w trzecim kwartale wartość oddanego w leasing mienia oraz udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła wartość 1,4 mld PLN. Rozwój Getin Leasing (numer 1 leasingu pojazdów pod względem wartości) i Getin Fleet jest elementem strategii umacniania pozycji Grupy Getin Noble Banku, jako lidera w segmencie finansowania pojazdów.

Getin Noble Bank kontynuuje działania związane z budową portfela szybko rotujących kredytów. Na koniec września br. saldo kredytów gotówkowych wynosiło 4 mld PLN, co oznacza wzrost o ponad 0,6 mld PLN w ujęciu rok do roku. Od stycznia wartość sprzedaży kredytów gotówkowych wyniosła ponad 1,8 mld PLN. Dynamiczny wzrost sprzedaży oraz salda jest m.in. efektem zmian w procesie sprzedaży wdrożonych w 2014 roku.

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów, zarówno w przekroju walutowym, jak i płynnościowym. Na koniec września br. saldo kredytów Getin Noble Banku wynosiło 49,7 mld PLN, a saldo depozytów 56,5 mld PLN. Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową (wskaźnik K/D wynosi 88,0%). Zgodnie z zapowiedziami Bank systematycznie obniża koszt depozytów (-61 p.b. od początku br.). Istotny wzrost bazy depozytowej w trzecim kwartale (+1,3 mld PLN) oznacza dodatkową płynność, dzięki której Bank będzie mógł zwiększyć tempo spadku kosztu finasowania. Działania te będę dodatkowo wsparte poprzez środki z sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych, która zostanie sfinalizowana do końca listopada br.

Od zeszłego roku Bank  realizuje działania związane ze sprzedażą NPL. Od początku roku wartość kapitału sprzedanych portfeli kredytów nieregularnych wyniosła blisko 1,3 mld PLN. Wszystkie zrealizowane do tej pory transakcje miały pozytywny wpływ na rachunek wyników. W najbliższych kwartałach Bank planuje realizację kolejnych transakcji sprzedaży.

Na koniec września 2015 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 (pro-forma z uwzględnieniem całości wyniku za pierwsze trzy kwartały 2015 roku) wynosił 10,4% (+1,5 p.p. r/r), a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,5% (+1,0 p.p. r/r).

źródło: Informacja prasowa