Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po trzech kwartałach 2015 roku

W ciągu trzech kwartałów 2015 roku Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 130,7 mln PLN. W III kwartale zysk Grupy wyniósł 46,5 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 20,9% w ujęciu kwartał do kwartału. Celem strategicznym Spółki jest kontynuowanie działań zmierzających do poprawy struktury wyniku zarówno na poziomie całego Holdingu, jak również poszczególnych krajów. 

 

Od początku roku Holding realizuje rygorystyczną politykę optymalizacji operacyjnej i kosztowej aktywów zagranicznych w celu minimalizacji negatywnych efektów sytuacji polityczno-ekonomicznej w Europie Wschodniej. Obecnie głównym czynnikiem wpływającym na prowadzoną tam działalność biznesową jest otoczenie makroekonomiczne i regulacyjne – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. Grupa nadal podtrzymuje decyzję o strategicznym zakończeniu działalności operacyjnej na terenie Federacji Rosyjskiej – dodaje.

 

Od początku roku Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 266,6 mln PLN. W trzecim kwartale zysk netto Grupy wyniósł 85,7 mln PLN i  po wyłączeniu wpływu wydarzeń jednorazowych był o 8,8% wyższy w ujęciu kwartał do kwartału. W III kwartale wynik odsetkowy Grupy wyniósł 98,1 mln PLN (+35% q/q), a wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 138,8 mln PLN (+9% q/q). W III kwartale wartość sprzedaży produktów kredytowych przekroczyła rekordowy poziom 1,8 mld PLN. Obecnie Bank obsługuje blisko 225 tys. Klientów.  Na koniec września br. suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła 17 mld PLN, co oznacza wzrost o 26,1%
w ujęciu rok do roku. W III kwartale Bank zakończył IV program emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 209 mln PLN. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego pozyskane fundusze wzmocnią pozycję kapitałową Banku i Grupy. Na koniec września współczynnik CAR Idea Banku wynosił 15,5%, a CET1 14,7%.

Znaczącą kontrybucję do wyniku Holdingu od początku roku wniosły również działające w Polsce MW Trade (14,1 mln PLN) oraz Getin Leasing (31,2 mln PLN). W III kwartale spółka leasingowa wypracowała dla Getin Holding, posiadającego 49,28% jej udziałów, zysk netto na poziomie 11,9 mln PLN.

Grupa Carcade Rosja osiągnęła od początku roku 2,4 mln PLN straty netto. Utrudniony dostęp oraz wysokie koszty finansowania w znaczący sposób ograniczają poziom działalności leasingowej (spadek wolumenów o 6,3% q/q). Poza czynnikami makroekonomicznymi, na dostępność finansowania wpływa trwający obecnie proces sprzedaży spółki. Carcade utrzymuje pozycję wicelidera pod względem wartości portfela sfinansowanych samochodów osobowych.

W ciągu trzech kwartałów br. Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 17,4  mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 16,0 % w ujęciu rok do roku. W minionym kwartale Grupa zakończyła operacyjne połączenie Białoruskiego Banku Małego Biznesu z Idea Bank Białoruś. Dzięki stabilizacji sytuacji walutowej Bank kontynuuje obniżane kosztu finansowania. Dzięki polityce ścisłej kontroli kosztów ryzyka, wskaźnik COR po trzech kwartałach wynosi 2,9%.

Stabilizacja sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie oraz podjęte przez Getin Holding działania sprawiły, iż sierpniu i wrześniu br. Grupa Idea Bank Ukraina osiągnęła dodatni wynik finansowy. W każdym miesiącu III kwartału sprzedaż kredytowa przekroczyła 100 mln UAH, co przyczyniło się do wzrostu dochodowości aktywów odsetkowych do poziomu 24,3%. Grupa utrzymuje również koszty na stabilnym poziomie ok. 8,5 mln PLN kwartalnie. W trzecim kwartale br. strata netto Grupy wyniosła 0,7 mln PLN, przy stracie w II kwartale na poziomie 8,4 mln PLN.

W III kwartale br. Grupa Idea Bank Rumunia odnotowała stratę netto na poziomie 6,3 mln PLN. Od początku roku Grupa kontynuuje działania zmierzające do konsekwentnego obniżania kosztu finansowania. W III kwartale wyniósł on 2,9%, co oznacza spadek względem I kwartału o 0,6 p.p. Grupa poprawiła również strukturę przychodową (ponad 50% przychodów stanowią odsetki, a blisko 30% prowizje). We wrześniu Bank odnotował rekordowy poziom sprzedaży kredytowej o wartości 20,7 mln PLN (48,2 mln PLN w całym III kwartale). Grupa kontynuuje również aktywny rozwój działalności leasingowej. Od początku roku wartość oddanego w leasing mienia wyniosła 249,9 mln PLN.

źródło: Getin Holding