Wyniki Grupy mBanku w I półroczu 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowne hamowanie aktywności gospodarczej – działania ukierunkowane na spadek tempa rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzane stopniowo od połowy marca, zamroziły działalność w wielu sektorach gospodarki.

W tym czasie w sektorze bankowym odnotowaliśmy spowolnienie akcji kredytowej dla firm i klientów indywidualnych. Jednocześnie, depozyty przedsiębiorstw zanotowały rekordowo wysokie poziomy, częściowo z uwagi na transfer pomocy rządowej na rachunki firm. Znacząco wzrosły też depozyty klientów indywidualnych, gdzie również widać wpływ programów pomocowych poprzez utrzymanie większości dochodu z zatrudnienia, a także wstrzemięźliwość konsumpcyjną w okresie pandemii.
W I półroczu 2020 roku skutki zamrożenia gospodarki znalazły odzwierciedlenie w działalności i wynikach Grupy mBanku. Dochody osiągnęły wprawdzie rekordowy poziom, wsparty przez wzrost wolumenów, coraz lepszą strukturę aktywów oraz rosnącą bazę i transakcyjność klientów, ale zysk netto był niższy od osiągniętego w porównywalnym okresie poprzedniego roku i wyniósł 177,9 mln zł.
Do najważniejszych wydarzeń I półrocza 2020 roku należą:
  • Wzrost dochodów o 10,9% w porównaniu do I półrocza 2020 roku, dzięki dynamicznemu wzrostowi wyniku z tytułu opłat i prowizji oraz z tytułu odsetek;
  • Wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek o 106,0% spowodowany wyższymi rezerwami w segmencie detalicznym i korporacyjnym;
  • Wyższe rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w związku ze zmianą podejścia Grupy do tworzenie tych rezerw;
  • Znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 42,2% w I półroczu 2020 w porównaniu do 44,6% w I połowie 2019 roku;
  • Przyrost wolumenów:
  1. Wzrost kredytów i pożyczek netto o 3,3% w porównaniu do końca 2019 roku i 8,3% w porównaniu do końca czerwca 2019 roku;
  2. Wzrost zobowiązań wobec klientów o 19,7% w porównaniu do końca 2019 roku i 26,5% w porównaniu do końca czerwca 2019 roku;
  • Skutki zamrożenia gospodarki związanego z pandemią znalazły odzwierciedlenie w niższej sprzedaży kredytów niehipotecznych, która obniżyła się o 31,7% w stosunku do I półrocza 2019 roku i wyniosła 3 550,9 mln zł (w Polsce, Czechach i na Słowacji). Odnotowano natomiast niewielki wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych – w I półroczu 2020 roku sprzedano ich 3 911,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4% w stosunku do ubiegłego roku.
  • W efekcie przyrostu kredytów i depozytów, wskaźnik kredytów do depozytów osiągnął najniższy w historii poziom 77,9% w porównaniu do 90,3% na koniec 2019 roku.
  • Wysoka jakość bazy kapitałowej – wskaźniki kapitałowe przekraczające wymogi regulacyjne: współczynnik CET I na poziomie 16,4%, łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 19,3%.