Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za III kw. 2017 r.

DALSZY WZROST PRZYCHODÓW ORAZ WYNIKU EBITDA DZIĘKI STAŁEMU WZROSTOWI BAZY KLIENTÓW ABONAMENTOWYCH ORAZ WZROSTOWI ZAGREGOWANEGO ARPU

Play osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe w trzecim kwartale 2017 r. Spółka kontynuowała generowanie wysokiej wartości dla klientów oraz osiągnęła satysfakcjonujące wyniki operacyjne, co przyczyniło się do wzrostu bazy abonentów (do 14,9 mln). Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne, odnotowując przychody za okres pierwszych dziewięć miesięcy zakończony w dniu 30 września 2017 r. w kwocie 4 930 mln (+9,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), co przełożyło się na wzrost skorygowanego wyniku EBITDA do kwoty 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.), jednocześnie zmniejszając swoje zadłużenie wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy na poziomie 3,1x.

Najważniejsze dane finansowe za 3 kw. 2017 r.:

 1. Dalszy sukces komercyjny:
 • Udział w rynku zwiększył się do poziomu 28.5%[1] (+2.5 p.p. r/r), co stanowi 14,9 mln abonentów, podczas gdy udział abonentów kontraktowych wzrósł do poziomu 8% na dzień 30 września 2017 r.(z poziomu 54.6%)
 • W III kw. 2017 r. Spółka pozyskała 261 tys. abonentów kontraktowych
 • Zagregowany średni przychód na użytkownika (ARPU) utrzymał się na poziomie 32,3 zł[2] w porównaniu z II kw. 2017 r., wzrastając z poziomu 31,8 zł w III kw. 2016 r.
 • Wskaźnik odejść zwiększył się nieznacznie do poziomu 0,8%[3] z poziomu 0,7% w II kw. 2017 r.
 • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE na dzień 30 września 2017 r. zasięg zwiększył się do 92,2% populacji (+1,7 p.p. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE Ultra zwiększył się do 79,4% populacji (+3,2 p.p. r/r)

 1. Bardzo dobre wyniki finansowe:
 • Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 4 930 mln zł (+9,6% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych
 • Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się do poziomu 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali w III kw. 2017 r.; na skorygowany wynik EBITDA wpływ miała również regulacja RLAH
 • Powyższe przełożyło się na dalszy wzrost skorygowanej marży EBITDA do poziomu 35,1%
  (+2,3 p.p. w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju – nakłady gotówkowe[4] wyniosły 527 mln zł
  (167 mln zł w III kw. 2017 r.), zgodnie z wytycznymi
 • Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady gotówkowe3 zamknęła się kwotą 1 201 mln zł
  (+6,5% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.)
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z wyłączeniem płatności leasingowych)[5] zmniejszyły się o 2.6% r/r do poziomu 367 mln zł
 • Zmniejszenie dźwigni finansowej do poziomu 3,1x skorygowanego wyniku EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy (w porównaniu z 3,2x na dzień 30 czerwca 2017 r.) dzięki wyższemu poziomowi gotówki i ekwiwalentów gotówki

Komentarz Prezesa spółki P4 Sp. z o.o. na temat wyników osiągniętych w III kw. 2017 r.:

Spółka Play osiągnęła bardzo dobre wyniki w III kw. 2017 r. Spółka zwiększyła bazę abonentów kontraktowych do 14,9 mln utrzymując średni przychód na użytkownika na stabilnym poziomie, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów z usług, które zamknęły się kwotą 1 258 mln zł (+10,2% r/r). W III kw. 2017 r. nasza baza abonencka zwiększyła się o 404,6 tys. (261,3 tys. abonentów kontraktowych oraz 143,3 tys. użytkowników usług przedpłaconych). Solidne wyniki komercyjne przełożyły się na świetne wyniki finansowe w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. – przychody osiągnęły poziom 4 930 mln zł, co stanowi wzrost o 9,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., podczas gdy skorygowana marża EBITDA Spółki wzrosła do poziomu 35,1%, czyli o +2,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Warto dodać, że rozporządzenie roam-like-at-home („RLAH”) weszło w życie w dniu 15 czerwca 2017 r. W wyniku tego III kw. 2017 r. był pierwszym kwartałem, kiedy widoczny był wpływ RLAH. Rozsądne jest założenie, że w najbliższych kwartałach wpływ RLAH pozostanie widoczny.

W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju; na koniec III kw. 2017 posiadaliśmy 5 423 stacji bazowych. Ponadto, zasięg naszej własnej sieci 4G osiągnął poziom 92,2% pokrycia populacji (co stanowi wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.) podczas gdy zasięg sieci 4G LTE Ultra wyniósł 79,4% pokrycia populacji (co oznacza wzrost o 3,2 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. Co więcej, w sierpniu 2017 r., do naszego silnego portfolio częstotliwości dodaliśmy 3,7 GHz. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani poziomem naszych wyników osiągniętych za III kw. 2017 r.

Nasze wyniki w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r. są zgodne z wytycznymi na cały rok 2017, które zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym z dnia 30 czerwca 2017 r., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego Luksemburga (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Jørgen Bang-Jensen

Wyniki PLAY za III kw. 2017 r. oraz okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2017 r.:

 

Okres trzech miesięcy zakończony w dniu 30 września Zmiana (%) Okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września Zmiana (%)
2016 2017 2016 2017
Reported subscribers (thousands) 14 639,3 14 889,0 1,7% 14 639,3 14 889,0 1,7%
Contract 7 999,1 9 203,5 15,1% 7 999,1 9 203,5 15,1%
Prepaid 6 640,2 5 685,5 (14,4%) 6 640,2 5 685,5 (14,4%)
Udział abonentów usług kontraktowych (%) 54,6% 61,8% 13,1% 54,6% 61,8% 13,1%
Udział abonentów usług przedpłaconych (%) 45,4% 38,2% (15,8%) 45,4% 38,2% (15,8%)
Net additions (thousands) 21,9 404,6 1746,6% 489,0 474,4 (3,0%)
Contract 370,0 261,3 (29,4%) 929,4 837,0 (9,9%)
Prepaid (348,1) 143,3 (141,2%) (440,4) (362,6) >100%
Wskaźnik odejść (%)1 3,3% 1,6% (1,7) pp 3,4% 2,3% (1,1) pp
Segment usług kontraktowych 0,7% 0,8% 0,0 pp 0,7% 0,7% 0,0 pp
Segment usług przedpłaconych 6,3% 3,1% (3,2) pp 6,3% 4,7% (1,5) pp
Średnie przychody na użytkownika (PLN)2 31,8 32,3 1,7% 31,1 31,9 2,5%
Segment usług kontraktowych 39,0 38,6 (1,1%) 39,0 38,4 (1,4%)
Segment usług przedpłaconych 18,1 18,7 3,3% 17,2 17,9 4,0%
Zużycie danych na abonenta (MB)2 2 739,8 4 151,0 51,5% 2 580,5 3 889,4 50,7%
Segment usług kontraktowych 3 433,4 5 038,9 46,8% 3 298,5 4 734,0 43,5%
Segment usług przedpłaconych 1 429,6 2 233,6 56,2% 1 318,6 2 095,2 58,9%

Okres trzech miesięcy zakończony w dniu 30 września Zmiana (%) Okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września Zmiana (%)
mln zł 2016 2017 2016 2017
Przychody operacyjne 1 566,0 1 720,8 9,9% 4 497,4 4 930,3 9,6%
Marża pokrycia 737,9 778,1 5,4% 2 085,6 2 335,8 12,0%
EBITDA3 488,1 495,6 1,6% 1 401,1 1 340,3 (4,3%)
Marża EBITDA 31,2% 28,8% (2,4) pp 31,2% 27,2% (4,0) pp
Skorygowany wynik EBITDA4 517,1 565,2 9,3% 1 474,6 1 728,2 17,2%
Skorygowana marża EBITDA 33,0% 32,8% (0,2) pp 32,8% 35,1% 2,3pp
Dochód netto 386,4 186,9 (51,6%) 562,5 244,5 (56,5%)
Nakłady gotówkowe5 128,9 166,5 29,2% 347,0 527,0 51,9%
Skorygowany wynik EBITDA pomniejszony o nakłady gotówkowe 388,2 398,7 2,7% 1 127,6 1 201,2 6,5%
Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych)4 227,9 171,5 (24,7%) 376,9 367,3 (2,6%)

 

1 dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie; 2 dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów w okresie III kw. 2017 r.; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie; 3 zawierają nakłady jednorazowe w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) oraz transakcją refinansującą; 4 Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary nie występujące w MSSF”

[1] na podstawie liczby kard SIM zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce
[2] dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów ; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie
[3] dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie
[4] Z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych w związku z nabyciem rezerwacji na częstotliwości
[5] Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych do kapitału własnego (z wyłączeniem płatności leasingowych) nie oddaje wszystkich przeszłych wydatków oraz wypływów środków finansowych oraz nie oddaje przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do uregulowania znacznych kosztów odsetkowych, podatków dochodowych lub przyszłych potrzeb gotówkowych koniecznych do obsługi odsetek lub spłaty rat kapitałowych w zakresie naszego zadłużenia. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary‑nie występujące w MSSF”