Wyniki za rok 2015 impulsem do zmian w PZU. Nowy zarząd stawia na rentowność działalności podstawowej, wzrost i innowacyjność

Wojna cenowa na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i spadek wyniku z inwestycji – między innymi te dwa czynniki miały wpływ na zysk Grupy PZU w 2015 roku, który spadł o 21,1% do poziomu 2 342,2 mln złotych netto. O 4,6 p.p. spadł również wskaźnik ROE, który wyniósł w ubiegłym roku 18%. Nowy zarząd PZU, powołany w końcu stycznia, dokonuje niezbędnego przeglądu strategii.

Wygenerowany wynik finansowy netto jest najniższy od czasu debiutu PZU na giełdzie – wyniósł 2 342,2 mln złotych i spadł względem poprzedniego roku o 21,1%. Wskaźnik ROE osiągnął poziom 18% i był niższy o 4,6 p.p. Ubiegły rok był więc kolejnym z rzędu, w którym wzrosły koszty, a spadły zyski. Wskutek złej koniunktury na rynkach finansowych, wynik na portfelu lokacyjnym w porównaniu do roku ubiegłego spadł o ponad 34%, co stanowi niespełna 1 mld zł. Jednocześnie zmalała rentowność podstawowej działalności ubezpieczeniowej.

Ta tendencja wymaga od nas stanowczych działań – mówi Michał Krupiński, nowy prezes zarządu PZU SA i dodaje: Słabsze w ostatnim czasie wyniki Grupy nie zmieniają jednak faktu, że fundamenty, na których budowana jest pozycja PZU, pozostają silne i stabilne.

W dziedzinie ubezpieczeń PZU nadal utrzymuje pierwsze miejsce w Polsce, zarówno na rynku majątkowym (31,2%) jak i życiowym (43,9% polisy ze składką regularną). Grupa PZU pozostaje także liderem na Litwie i Łotwie, gdzie udział w tamtejszych rynkach wynosi odpowiednio 31,1% i 25,1% (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe). Pomimo, że obszar ubezpieczeń zdrowotnych nie stanowi jeszcze istotnej części przychodów Grupy, osiąga on dużą dynamikę wzrostu. Jest to widoczne na przykładzie składki przypisanej brutto z grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, której wzrost r/r wyniósł 46%. Kontynuowana jest także konsolidacja i wykorzystywanie efektów synergii z Link 4, podobnie jak spółek Grupy zakupionych w krajach bałtyckich.

Sytuacja wynikowa Grupy jest przede wszystkim impulsem do zmiany i w tym znaczeniu stanowi również szansę dla jej rozwoju. Skłania ona do tego, aby ponownie skoncentrować się na tym, co od ponad 200 lat stanowi tożsamość PZU, czyli na działalności ubezpieczeniowej. Naszym głównym zadaniem powinno być oferowanie klientom najlepszych i najbardziej innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych, które zabezpieczą ich przyszłość, zdrowie oraz majątek. Dlatego motywem przewodnim naszych wszystkich działań będzie troska o to, aby nasza podstawowa działalność była w najwyższym stopniu rentowna, stabilna i ukierunkowana na przyszłość – podkreśla Michał Krupiński.

Według prezesa Krupińskiego ambicją Grupa PZU jest budowa najbardziej innowacyjnej, w pełni zorientowanej na klienta grupy finansowej w Europie. – W tym celu wykorzystamy rozwiązania zastosowane już w spółkach naszej grupy, w tym w Alior Banku, Link4 oraz spółkach bałtyckich, głównie w Estonii – dodaje.

Podsumowanie wyników PZU za 2015 rok

Wpływ na rezultaty finansowe Grupy PZU w 2015 roku miały następujące czynniki:

  • niższy wynik w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie ze spadkiem rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych;
  • wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Poprawa głównie w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
  • spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych związany głównie z wyższą szkodowością produktów ochronnych;
  • niższy wynik segmentu ubezpieczeń emerytalnych związany ze skutkami reformy OFE;
  • spadek dochodów z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek niższej wyceny odsetkowych aktywów finansowych.

Dodatkowo na porównywalność wyników wpłynęły następujące zdarzenia jednorazowe: wynik brutto na sprzedaży PZU Litwa w wysokości 165,5 mln zł; strata w wysokości 175,8 mln zł z tytułu zmiany wartości godziwej akcji nabytych w ramach I transzy pomiędzy datą ich nabycia a datą objęcia kontroli nad Alior Bankiem, czyli 18 grudnia 2015 roku; konwersja polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P.

W 2015 roku nastąpiły również istotne zmiany, które miały wpływ na porównywalność wyników i sumy bilansowej, w tym zakup spółek bałtyckich (w 2015 roku podlegały konsolidacji przez pełen okres), sprzedaż PZU Litwa we wrześniu 2015 roku oraz objęcie konsolidacją Alior Banku. W wyniku tej ostatniej transakcji suma aktywów wzrosła o ok. 40 mld zł, a udziały niekontrolujące o 2,3 mld zł na koniec 2015 roku.

Składki

W 2015 roku Grupa zebrała składki brutto o wartości 18 359,0 mln zł wobec 16 884,6 mln zł w roku poprzednim (+8,7%). Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim: w spółkach zagranicznych (+652,0 mln zł), głównie dzięki składce pozyskanej przez podmioty zakupione w 2014 roku; w segmencie klienta masowego (+749,5 mln zł) z wyłączeniem składki między segmentami, w tym głównie w obrębie ubezpieczeń komunikacyjnych; w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń ochronnych oraz pozyskania składki w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Jednocześnie odnotowano spadek sprzedaży w segmencie klienta korporacyjnego, w tym głównie w ubezpieczeniach OC oraz w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, szczególnie wśród produktów inwestycyjnych w kanale bancassurance.

Działalność inwestycyjna

W 2015 roku wynik netto z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wyniósł 1 739,3 mln zł wobec 2 646,9 mln zł w 2014 roku (spadek o 34,3%). Do takiej zmiany przyczynił się głównie spadek dochodów z odsetkowych aktywów finansowych oraz niższe wyniki na instrumentach pochodnych. Wpływ powyższych czynników został częściowo zbilansowany lepszymi wynikami uzyskanymi na instrumentach kapitałowych.

Odszkodowania i świadczenia

W 2015 roku wartość netto odszkodowań i świadczeń oraz zmiany stanu rezerw Grupy PZU wyniosła 11 857,1 mln zł i była wyższa o 2,7% w stosunku do roku 2014. Wartość ta została ukształtowana przede wszystkim przez wzrost portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych (przy wyższej szkodowości), wyższą szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych, obniżenie poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w związku z decyzją podjętą w PZU Życie w ramach corocznego ustalania zasad możliwych indeksacji sum ubezpieczenia klientów w ubezpieczeniach kontynuowanych o modyfikacji tych zasad od początku 2016 roku, niższy wzrost rezerw w indywidualnych produktach unit-linked  w kanale bankowym oraz spadek rezerw na odszkodowania z tytułu szkód z lat ubiegłych w grupie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej.

Koszty administracyjne i akwizycji

W 2015 roku koszty akwizycji wyniosły 2 376,3 mln zł i wzrosły o 10,7% w stosunku do poziomu z 2014 roku. Przyrost ten wynikał głównie ze wzrostu bezpośrednich i pośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego, a także rozpoczęcia konsolidacji zakupionych w 2014 roku spółek ubezpieczeniowych. Z kolei na spadek pozycji kosztów akwizycji wpłynął wyższy poziom kosztów odraczanych w czasie.

Koszty administracyjne Grupy w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 1 657,9 mln zł, będąc tym samym o 8,5% wyższe w relacji do poprzedniego roku. Na ich poziom wpłynęło włączenie do wyników Grupy PZU kosztów administracyjnych ponoszonych przez nowonabyte spółki ubezpieczeniowe,  zwiększenie kosztów związanych z rozbudową Platformy Everest (docelowego systemu polisowego dla ubezpieczeń majątkowych) oraz innymi projektami strategicznymi mającymi na celu podwyższenie jakości obsługi klienta. Jednocześnie odnotowano pozytywny efekt w porównaniu do roku ubiegłego w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek wyższych kosztów w 2014 roku związanych z dopłatą do Funduszu Gwarancyjnego.

Zysk

Zysk netto spadł w stosunku do roku poprzedniego o 21,1% i wyniósł 2 342,2 mln złotych wobec 2 967,6 mln złotych w roku 2014.

Wskaźniki

Na koniec 2015 roku kapitały własne osiągnęły wartość 15 178,9 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym względem końca 2014 roku (wzrost o 15,3%). Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które w związku z objęciem konsolidacją Alior Banku osiągnęły wartość 2 255,2 mln zł.

W 2015 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 18,0%. Wskaźnik ROE był więc niższy o 4,6 p.p. niż w roku poprzednim. Wartości wskaźników rentowności uzyskanych w 2015 roku przez Grupę PZU przewyższają poziomy osiągnięte przez cały rynek (wg danych dla trzech kwartałów 2015 roku).

Lp. Wyszczególnienie Okres 12 m-cy
(w tys. zł) zakończony w dniu
31.12.2015 31.12.2014
1. Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 18 359 044 16 884 639
2. Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych -11 857 102 -11 541 708
3. Dochód z działalności lokacyjnej w tym: 1 739 277 2 646 907
3a. Przychody netto z inwestycji 1 571 268 1 704 649
3b. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji -223 239 427 147
3c. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej 391 248 515 111
4. Zysk netto 2 342 196 2 967 627
5. Kapitały własne 15 178 907 13 167 628
6. Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi 90 477 568 58 996 038
7. Aktywa razem 105 429 009 67 572 761