Wyższy przypis składki i zysk

  • Prawie 1,5 mld zł składki przypisanej brutto zebrały spółki UNIQA w Polsce po trzech kwartałach 2017 roku

  • Zysk brutto obu towarzystw liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości zwiększył się i wyniósł 35,67 mln zł

  • Sprzedaż UNIQA Polska wzrosła we wszystkich istotnych liniach biznesowych.

O 52 proc. więcej składki przypisanej brutto zebrały oba towarzystwa ubezpieczeń UNIQA w Polsce po trzech kwartałach 2017 roku. Sprzedaż w tym okresie wyniosła 1,47 mld zł i była porównywalna ze sprzedażą w całym ubiegłym roku. Łączny wynik finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości obu spółek wyniósł 35,67 mln zł. Był o jedną czwartą wyższy niż po dziewięciu miesiącach 2016 roku.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

W trzech kwartałach 2017 roku spółka majątkowa UNIQA zebrała składkę przypisaną brutto w wysokości 832,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z trzema kwartałami roku 2016. Spółka osiągnęła wzrost sprzedaży we wszystkich majątkowych liniach biznesowych. W ubezpieczeniach mieszkaniowych przypis zwiększył się o 19,8 proc., do 87,9 mln zł, co jest efektem zarówno rosnącej sprzedaży ubezpieczenia domów i mieszkań Twój Dom Plus, jak i produktów skierowanych do sektora spółdzielczego. Oprócz ubezpieczeń mieszkaniowych spółka zanotowała wzrost również w produktach technicznych (15,4 proc.) oraz gwarancjach finansowych (21,3 proc.).

– Dzięki dobremu wizerunkowi, jakim UNIQA cieszy się wśród brokerów (badanie AT Kearney, Kongres Brokerów 2017) oraz dobrej ocenie produktów majątkowych dla firm – OC przedsiębiorstwa, ubezpieczenie mienia dla klienta korporacyjnego – osiągamy wyższą od rynkowej dynamikę sprzedaży w segmencie ubezpieczeń majątkowych (gospodarczych) – mówi Anna Demczenko, wiceprezes ds. finansowych UNIQA.

Dalej rośnie sprzedaż pakietu Twój Biznes Plus adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (wzrost o 40,7 proc.) oraz ubezpieczenia straty finansowej (GAP), obejmującego ryzyko utraty wartości pojazdu w czasie, które powstało w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC lub OC oraz kradzieży (116,9 proc.).

Obserwowany w tym roku wzrost poziomu cen ubezpieczeń komunikacyjnych nie przełożył się na istotny skok sprzedaży tych ubezpieczeń w UNIQA. Przypis w OC komunikacyjnym wzrósł o 3,7 proc., a w autocasco spadł o 14,3 proc., co było efektem redukcji portfela komunikacyjnego obejmującej nierentowne grupy ryzyk. Rosnące ceny w ubezpieczeniach komunikacyjnych wpłynęły jednak na poprawę szkodowości w tej linii produktowej. W efekcie łączna szkodowość netto wyniosła 66,2 proc. i była znacznie niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego (74,2 proc.) oraz w całym 2016 roku (72,4 proc.).

– Towarzystwa od lat nie zarabiają na OC komunikacyjnym. W ostatnich latach strata ubezpieczycieli z ubezpieczeń OC przekraczała 1 mld zł rocznie. W tym roku nastąpiła istotna zmiana i gracze rynkowi zaczęli zarabiać na tym produkcie. Wzrost cen oraz działania podejmowane w celu  poprawy wskaźnika szkodowości doprowadziły do zwiększenia wyniku technicznego. Po trzech kwartałach 2017 wynik techniczny UNIQA jest dodatni i wynosi 500 tys. zł, odrabiając tym samym w pełni duże straty poniesione w ubiegłym roku, wynoszące  15,5 mln zł – mówi Anna Demczenko, wiceprezes ds. finansowych UNIQA.

Zysk finansowy brutto liczony wg standardów IFRS wyniósł 31,6 mln zł na koniec września 2017 roku i był lepszy o 38,1 proc. od wyniku uzyskanego rok wcześniej (22,9 mln zł). Zysk po opodatkowaniu wyniósł  25,0 mln zł wobec 21,3 mln zł osiągniętych rok wcześniej (wzrost o 17,7 proc.).

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Łączna wartość składki przypisanej w towarzystwie życiowym UNIQA wyniosła 639,6 mln zł, wobec 144,1 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Wartość składki regularnej wyniosła 90,6 mln zł i była o 4,7 proc. wyższa. Wzrost w biznesie życiowym dotyczył wszystkich kluczowych linii produktowych, w tym 16,1-proc. wzrosła składka z ubezpieczeń indywidualnych, a o 8,7 proc. z grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 549,0 mln zł przypisu wobec 57,5 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku.

Wynik finansowy brutto spółki za okres styczeń-wrzesień 2017 liczony według  międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 4,1 mln zł, wobec 5,8 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Wynik po opodatkowaniu to 2,6 mln zł, wobec 4,7 mln w okresie styczeń-wrzesień 2016 roku.

– Pogorszenie wyniku finansowego jest efektem większej szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych. Wzrost szkodowości wynika w znacznej części ze wzrostu liczby urodzeń oraz liczby zgonów – mówi Anna Demczenko.

Wypłacalność II

Obie spółki UNIQA w Polsce mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR na koniec września 2017 roku. W przypadku spółki majątkowej UNIQA Polska wyniósł on 165,7 proc. Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 274,1 proc. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka – 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla spółki życiowej.