Wzrost oraz odpowiedzialność

Skonsolidowany zysk netto w 2015 r. wyniósł 2,5 mld złotych, z wyłączeniem kosztów jednorazowych: dodatkowej składki do BFG w związku z upadłością Banku Spółdzielczego SK Wołomin oraz składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Hipotecznych. Zaraportowany zysk netto wyniósł 2,3 mld złotych. Osiągnięty wynik był zgodny z wcześniejszą zapowiedzią jednocyfrowego spadku zysku rok do roku. Bank osiągnął zwrot na kapitale ROE 9,7%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,7%. Dwucyfrowy wzrost zarówno w kluczowych kredytach detalicznych (+11,9% r/r) jak i korporacyjnych (+11,3% r/r) umożliwił dalsze zwiększenie udziałów rynkowych. W 2015 r. wartość nowych kredytów detalicznych osiągnęła rekordowy poziom prawie 14 miliardów złotych.

Dynamika zysku netto w 2015 r. wyniosła, zgodnie z założeniem jednocyfrowego spadku zysku, -7,8% r/r, z wyłączeniem jednorazowych kosztów związanych z upadłością Banku Spółdzielczego SK Wołomin oraz składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Hipotecznych. Zwrot na kapitale ROE wyniósł 9,7%, jednocześnie Pekao utrzymał wysoki poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier1  17,7%. Zysk operacyjny brutto wyniósł 3 839 mln zł i został wsparty solidnym wzrostem w 4 kwartale,  dzięki wysokiej akcji kredytowej oraz dalszej poprawie efektywności kosztowej, co pozwoliło częściowo zrekompensować obciążenia regulacyjne wpływające na dochodowość sektora.

Na dochody operacyjne w wysokości 7 059 mln zł, wsparte solidnym wzrostem kwartalnym o +3,5% kw/kw, miał wpływ spadek wyniku odsetkowego do wysokości 4 167 mln zł spowodowany dalszym cięciem stóp procentowych oraz niższy wynik prowizyjny w wysokości 2 006 mln zł -1,9% r/r, spowodowany redukcją stawki interchange, co tylko częściowo zostało skompensowane przez wzrost wolumenów.

Marża odsetkowa netto na poziomie 2,77% odzwierciedla efekt redukcji stóp procentowych. W 4 kwartale marża, podobnie jak w 3 kwartale, wyniosła 2,73%.

Kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o +11,9% r/r do poziomu 46 906 mln zł, wsparte wzrostem kwartalnym o +3,1%. Cały portfel kredytów detalicznych wzrósł o +9,5% r/r do 53 945 mln zł, również wsparty solidną dynamiką ostatniego kwartału +2,9%.

Bank koncentrował się na kluczowych kredytach korporacyjnych, które wzrosły o +11,3% r/r do poziomu 44 296 mln zł.

Bank osiągnął w 2015 r. dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych o +14,2% r/r do poziomu 63 865 mln zł, również dzięki solidnemu wzrostowi kwartalnemu o +5,3%, zgodnie ze strategią równoważenia źródeł pozyskiwania depozytów, zmniejszając tym samym udział depozytów klientów korporacyjnych.

Bank kontynuował poprawę efektywności kosztowej, redukując koszty operacyjne o -2,0%, do 3 220 mln zł.

Jakość aktywów uległa dalszej poprawie. Koszty ryzyka zostały obniżone w 4 kwartale do 44 pkt, wskaźnik kredytów nieregularnych osiągnął poziom 6,3%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 73,3%.

„Jestem zadowolony z wyników osiągniętych w 2015 r. Wykonaliśmy kolejny krok w realizacji naszej strategii wzrostu. Rok 2016 postrzegam jako pełen wyzwań, ale stwarzający również szereg szans.”  – powiedział Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

źródło: Bank Pekao SA