Zarząd PZU chce wypłacić wysoką dywidendę po doskonałym roku

Rekordowe wyniki Grupy PZU wypracowane w 2018 roku, w tym 3,213 mld zł zysku netto, skłoniły zarząd do rekomendacji wypłaty dywidendy w kwocie 2,80 zł na akcję, tj. więcej o 0,30 zł niż w ubiegłym roku.

Jest to ekwiwalent 2,4 mld zł wypłaconych do akcjonariuszy. Jeśli walne zgromadzenie zatwierdzi propozycję zarządu PZU, to stopa dywidendy może sięgnąć ponad 6,5%. Propozycję zarządu zatwierdziła dzisiaj rada nadzorcza.

W 2017 roku akcjonariusze spółki otrzymali wypłatę w kwocie 1,40 zł na akcję (czyli 1,2 mld zł), zaś rok później dywidenda została zwiększona do 2,50 zł na akcję (czyli 2,2 mld zł).

W 2018 roku skonsolidowany zysk netto przypisany jednostce dominującej wzrósł o 11%. Dlatego zarząd PZU zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 2,4 mld zł. Oznaczać to będzie – w przypadku zatwierdzenia rekomendacji przez walne zgromadzenie akcjonariuszy – stopę dywidendy w wysokości przekraczającej 6,5%.

Paweł Surówka, prezes Grupy PZU, podkreśla, że rekomendacja wypłaty dywidendy w wysokości podanej w komunikacie giełdowym oznacza konsekwentną realizację zobowiązania zarządu wobec akcjonariuszy, iż dywidenda na akcję rok do roku będzie rosła.

– Realizacja strategii #nowePZU przyniosła nam w 2018 roku rekordowe wyniki. Chciałbym w imieniu całego zarządu podziękować naszym akcjonariuszom za zaufanie i potwierdzić, że równolegle do kontynuacji naszych inwestycji w dalszy rozwój i strategię do 2020 roku, postanowiliśmy przekazać im większość wypracowanego zysku na akcję na poziomie znacznie wyższym niż w ubiegłym roku. To bardzo dobra wiadomość i dowód na to, że realizujemy założenia strategii i obietnice złożone akcjonariuszom – powiedział Paweł Surówka.

Z kolei Tomasz Kulik, CFO Grupy, dodał, że jego zdaniem coraz ważniejszą rolę odgrywa także wykorzystanie nowych technologii cyfrowych, które wraz z postępującymi procesami rozwoju, skalowania i wdrożeń w kolejnych obszarach biznesowych pozwalają na dalszą redukcję kosztów.

 Możliwość zaproponowania tak wysokiego poziomu wypłaty dywidendy znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wskaźnikach kapitałowych Grupy PZU, zapewniających bezpieczny bufor kapitałowy, zarówno w przypadku zdarzeń na rynku ubezpieczeniowym jak i finansowym – powiedział Tomasz Kulik.