Zmiany w składzie Zarządu Banku Pocztowego S.A.

19 października 2020 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 22 października 2020 r. Jakuba Słupińskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego oraz postanowiła wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie wobec Jakuba Słupińskiego zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Jakub Słupiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z dniem 21 października 2020 r.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 grudnia 2020 r. Piotra Piechotę do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XI kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego. Rada postanowiła wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie wobec Piotra Piechoty zgody na pełnienie funkcji Członka Zarządu Banku Pocztowego odpowiedzialnego za obszar ryzyka/zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

W związku z powyższym 22 października 2020 r. zakończy się okres czasowego kierowania pracami Zarządu Banku Pocztowego S.A. przez Tomasza Dąbrowskiego, Członka Zarządu Banku Pocztowego. Tego samego dnia zakończy się także okres oddelegowania Pana Michała Leskiego, Sekretarza Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Skład Zarządu Banku Pocztowego S.A. od 22 października 2020 r. będzie przedstawiał się następująco:

Jakub Słupiński – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Dąbrowski – Członek Zarządu

Paweł Kopeć – Członek Zarządu


Jakub Słupiński

Absolwent automatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz zarządzania na Swinburne University of Technology w Melbourne. Założyciel i prezes (1988-1995) jednej z pierwszych, większych polskich firm komputerowych – Qumak (firma giełdowa).
Inicjator powstania (w 1996 r.) i prezes firmy doradczo – szkoleniowej PM Doradztwo Gospodarcze. Jest także członkiem Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Pełni również rolę mentora w międzynarodowym projekcie Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe. Pomysłodawca i odpowiedzialny za realizację dużych projektów doradczych oraz szkoleniowych. Mocno zaangażowany w obszar doradztwa strategicznego oraz sukcesyjnego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, jako członek rad nadzorczych wielu spółek (zarówno z udziałem Skarbu Państwa, jak i prywatnych), w tym od 2016 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego. Dwukrotnie delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Pocztowego (w 2018 oraz 2020 r.) Z Pocztą Polską związany był od 2016 r., w ostatnim czasie jako Dyrektor Biura Strategii Poczty Polskiej.