Kolejne rekordowe przychody, większa transakcyjność klientów i rozwój kanałów cyfrowych – Alior Bank podsumowuje III kw. 2022 r.

W III kw. 2022 r. przychody Grupy Alior Bank wyniosły 767 mln zł. Skorygowane o koszt wakacji kredytowych oraz rezerwę na zwrot dodatkowej marży dotyczącej kredytów hipotecznych wzrosły one w ujęciu rocznym o 41 proc., czyli dokładnie o 373 mln zł i wyniosły niemal 1,3 mld zł. Jest to rekordowy wynik w całej historii Grupy. Pod wpływem zdarzeń o charakterze jednorazowym wynik netto wynosi –63 mln zł. Skorygowany o zdarzenia wynik wyniósł ok. 431 mln zł, co stanowi wzrost o 187 proc. r/r. Łącznie, czynniki o charakterze jednorazowym obniżyły wynik netto o 494 mln zł. Na koniec III kw. br. wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE wyniósł -4,6 proc. (skorygowany: 30 proc.), natomiast C/I 59,5 proc. (skorygowany: 31 proc.).

W III kw. 2022 r. przychody Grupy Alior Banku wyniosły 767 mln zł. W ujęciu rocznym zmniejszyły się o 152 mln zł (-17 proc. r/r). Wynik odsetkowy wyniósł 587 mln zł (-17 proc. r/r), a wynik prowizyjny: 202 mln zł (+6 proc. r/r). Wyniki obciążone są dodatkowym kosztem wakacji kredytowych w wysokości 502 mln zł oraz rezerwą na zwrot dodatkowej marży, dotyczącej kredytów hipotecznych w kwocie 23 mln zł. Łączna wartość zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniosła 597 mln zł i obniżyła zysk netto Grupy Alior Banku w III kw. tego roku o ok. 494 mln zł.

– Trzeci kwartał to szereg zdarzeń jednorazowych, które ostatecznie miały ogromny wpływ na wyniki całego sektora bankowego, w tym także nasze. Wśród nich są: rezerwa na koszt wakacji kredytowych, koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych, rezerwa na zwrot marży związanej z wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych, dopłata do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Te wszystkie czynniki są w dużej mierze odpowiedzialne za wynik, jaki osiągnęliśmy. Pomijając te wyjątkowe okoliczności, osiągnęliśmy kolejne rekordowe przychody. To pokazuje, że nasza strategia przynosi efekty i sprawdza się także w trudnych czasach. Utrzymujemy tempo rozwoju, podnosimy kluczowe wskaźniki i szybko reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość, wprowadzając nowe produkty i optymalizując koszty. To cechy nowoczesnej i elastycznej bankowości na miarę dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – mówi Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku.

Skorygowane przychody, po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych, osiągnęły poziom niemal 1,3 mld zł, co jest najwyższym wynikiem w historii Grupy Alior Banku. Wynik netto w III kw. wyniósł -63 mln zł. Skorygowany zysk netto wyniósł ok. 431 mln zł.

– Pomimo zdarzeń jednorazowych bank utrzymuje rentowność po trzech kwartałach 2022 r. na zadowalającym poziomie. Natomiast po korekcie wymienionych wcześniej okoliczności zanualizowany ROE wynosi 30 proc. Marża odsetkowa (NIM) wyniosła 3,07 proc. (skorygowany NIM to 5,81 proc.). W świetle wszystkich negatywnych dla banków czynników, z którymi zmagaliśmy się w ostatnim kwartale, świadczy to o bardzo dużej stabilności finansowej Alior Banku i wysokim stopniu przygotowania na różne scenariusze – informuje Radomir Gibała, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar finansów.

Wartość aktywów wynosi na koniec września 84,1 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż w III kw. 2021 r. Także o 8 proc. wzrósł wolumen depozytów, osiągając poziom 72,4 mld zł.

Pomimo stosunkowo niewielkiego wzrostu kredytów z utratą wartości w III kw. tego roku – wskaźnik NPL wyniósł 10,98 proc. wobec 10,7 proc. w II kw. tego roku, znacznie poprawił się wskaźnik pokrycia NPL rezerwami.

– Zmiana polityki kredytowej oraz konsekwentna realizacja strategii redukcji portfela NPL umożliwiła trwałe ograniczenie kosztów ryzyka oraz ogólną poprawę jakości portfela kredytowego – mówi Tomasz Miklas, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko.

Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec III kw. 2022 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 246 pb. (1,2 mld zł) oraz 173 pb. (0,9 mld zł).

Rosnąca transakcyjność w segmencie klientów indywidualnych

Liczba klientów indywidualnych utrzymuje się na stabilnym poziomie. W ujęciu rocznym wzrosła ona do ponad 4,1 mln (+2 proc.). Wpływ na ten wynik ma przeprowadzona w III kw. akcja zamykania nieaktywnych rachunków. O 26 proc. wzrosła natomiast liczba rachunków Konto Jakże Osobiste, osiągając wynik 610 tys. Regularnie rośnie liczba wykonywanych transakcji. Klienci indywidualni wykonali 10,8 mln transakcji BLIK, czyli o 45 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zwiększyła się także liczba klientów z systematycznymi wpływami. Jest ich już ponad 1,03 mln.

Pomimo zawirowań na rynku nieruchomości, portfel kredytów hipotecznych wyniósł 15,9 mld zł, co stanowi 3 proc. udział w rynku. Jednocześnie, o 53 proc. r/r, spadła sprzedaż w tym segmencie, a wartość sprzedaży hipotek wynosi teraz 0,44 mld zł (rok wcześniej było to 0,94 mld zł).

W odpowiedzi na trudne otoczenie rynkowe, Alior Bank wprowadził do sprzedaży ofertę hipoteczną „Lekki Start”, czyli marżę w wysokości 0 proc. w pierwszym roku kredytowania. Ma ona wesprzeć nabywców w remontowaniu czy urządzaniu nieruchomości. Od lipca w Alior działa także rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, w ramach którego bank zamiast wkładu przyjmuje gwarancję spłaty od BGK. Rynkowy udział sprzedaży kredytów hipotecznych przez Alior Bank wynosi 6,2 proc.

Systematyczna poprawa jakości salda klientów biznesowych

Dzięki konsekwentnej polityce budowania relacji z firmami, bank odnotował wzrost sprzedaży produktów transakcyjnych w segmencie klienta biznesowego. Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi sięga już 3,3 mln, a liczba samych kart wzrosła o 5 proc., do ponad 103 tys. Wolumen przelewów zleconych przez klientów biznesowych wynosi 89,1 mld – o 16 proc. więcej niż w III kw. ub.r.

Strategia poprawy jakości portfela kredytowego ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie wskaźnika NPL, czyli tzw. kredytów niepracujących o -3,7 pp. r/r. Towarzyszy temu także optymalizacja bazy klientów. Bank koncentruje się na budowaniu relacji z podmiotami o dobrym profilu ryzyka i wysokim potencjale produktowym. Dzięki tej strategii rosną aktywa w regularnej obsłudze (+ 18 proc.), a portfel w restrukturyzacji lub windykacji maleje – w III kwartale wyniósł 2,7 mld zł, czyli o 22 proc. mniej niż przed rokiem. Widoczna jest także poprawa jakości salda aktywów, które w segmencie małych, dużych i średnich firm wyniosło 13,5 mld zł. Znacznie, bo aż o 70 proc. r/r, wzrósł łączny przyznany limit kredytowy, osiągając w III kw. wartość 1,8 mld zł.

W III kw. br. udział nowych limitów kredytowych i faktoringowych sprzedawanych do branż preferowanych w segmentach MŚP i dużych firm wyniósł 26 proc., a w I-III kw. 2022 r. kształtuje się na poziomie 23 proc. Wysoka wartość odzwierciedla działania Alior Banku w kierunku dywersyfikacji portfela oraz wzrostu w branżach o niskim ryzyku i dużym potencjale przychodowym.

Wśród najważniejszych wdrożeń kierowanych do klientów biznesowych w tym okresie są: kredyt w rachunku bieżącym do 36 miesięcy, „Fast track” – czyli decyzja kredytowa w 4 dni dla średnich i dużych firm, refinansowanie zewnętrzne kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją BGK oraz INIT – inicjacja procesu online w ścieżce pre-approved. Bank prowadzi jednocześnie działania zmierzające do dalszej automatyzacji procesów kredytowych i obsługi zdalnej. Nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych zwiększyła się o 21 proc. r/r.

Rozwój kanałów cyfrowych, Alior Pay – kolejny krok w kierunku hiperpersonalizacji

Systematycznie rośnie także znaczenie kanałów cyfrowych banku. Liczba użytkowników aplikacji mobilnej Alior Banku wzrosła w ciągu roku o 25 proc. i w III kw. br. wynosiła 882 tys. Liczba przelewów zleconych za pośrednictwem Alior Mobile wyniosła 10,3 mln, co stanowi wzrost o 22 proc. r/r. Klienci często korzystają także z opcji dodatkowych, takich jak opłaty za przejazd autostradą czy zakup biletów komunikacji zbiorowej. W tym segmencie w III kw. br. odnotowano 431 tys. operacji, co przekłada się na wzrost na poziomie 88 proc. r/r. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, rośnie liczba użytkowników „mobile only” – czyli tych, dla których aplikacja jest jedynym kanałem kontaktu z bankiem. Ich udział w strukturze korzystania z usług bankowych Alior Banku wynosi już 39 proc.

W minionym kwartale jednym z priorytetów banku były prace poświęcone rozwojowi oferty związanej z hiperpersonalizacją. Takiej, która pozwala klientom dostosowywać produkty do ich indywidualnych potrzeb. Sama aplikacja Alior Mobile zyskała kolejne możliwości personalizacji – wśród nowych opcji pojawiły się różne tapety czy logowanie „nonclick”, udoskonalone zostały także procesy UX. Na użytkowników czeka także nowy marketplace, który charakteryzuje się wyższym dopasowaniem do indywidualnych potrzeb. Ulepszona została także ścieżka przekierowania klienta do oferty.

Kolejnym projektem umożliwiającym klientom personalizację jest udostępniona przed kilkoma dniami – jedyna taka na polskim rynku – funkcja Moje rachunki. Ułatwia ona opłacanie faktur i zarządzanie domowym budżetem.

 Kolejnym przełomowym krokiem będzie Alior Pay – opracowany w Alior Banku nowy system płatności. To pierwsza taka oferta na rynku usług finansowych. Zdecydowanie ułatwi ona gospodarowanie dostępnymi środkami i zarządzanie zakupami. Alior Pay obejmie płatności kartą i BLIKIEM w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz przelewy z rachunku – wyjaśnia Grzegorz Olszewski.

System bankowości internetowej Alior Online gwarantuje także dostęp do nowych ofert. W trzecim kwartale w ofercie Alior Banku pojawił się rachunek maklerski IKE/IKZE. Produkt dostępny jest także w aplikacji Alior Mobile. Z kolei dzięki usłudze „MojeID” klienci mogą w bezpieczny i łatwy sposób potwierdzić swoją tożsamość i dzięki temu uzyskać dostęp do dostawców usług komercyjnych, nie wychodząc z domu.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w III kw. 2022 roku:

  • Przychody: 767 mln zł; przychody skorygowane o zdarzenia jednorazowe: 1,3 mld zł.
  • Wskaźnik ROE: -4,6 proc.; wynik skorygowany: 30 proc.
  • Rynkowy udział w sprzedaży kredytów hipotecznych: 6,2 proc.
  • Marża odsetkowa (NIM): 3,07 proc.
  • Poziomy współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR na koniec III kw. 2022 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 246 pb. (1,2 mld zł) oraz 173 pb. (0,9 mld zł).
ŹRÓDŁOAlior Bank