Świetne wyniki operacyjne mBanku

Wyniki finansowe Grupy mBanku w III kwartale 2023 r. były bardzo dobre pod względem operacyjnym, a zysk brutto z podstawowej bieżącej działalności przekroczył 1,5 mld zł.

Rezultat banku został jednak w znacznej części pochłonięty przez odpisy tworzone na kredyty frankowe. Koszty ryzyka prawnego związanego z tym portfelem wyniosły prawie 1,1 mld zł i odzwierciedlały koszty programu ugód oraz aktualizację przewidywanego rozkładu wyroków sądowych i innych parametrów uwzględnianych w modelu. Wraz z wcześniejszymi rezerwami, daje to ponad 85% pokrycie aktywnych umów.

W konsekwencji, w III kwartale 2023 r. Grupa mBanku odnotowała 83 mln zł straty netto, utrzymując jednak dodatni wynik po 9 miesiącach roku.

W III kwartale instytucja osiągnęła rekordowe przychody ogółem w wysokości 2,7 mld zł. Ich najistotniejszym komponentem był najwyższy w historii wynik odsetkowy, który wyniósł blisko 2,3 mld zł. To wzrost o 4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i 13 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (po wyłączeniu negatywnego wpływu „wakacji kredytowych”). Z kolei, wynik prowizyjny spadł o 1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i o 6% w skali roku.

Koszty operacyjne, po wyłączeniu składek obowiązkowych, zwiększyły się o 2 proc. w porównaniu do II kwartału i 19 proc. w skali roku. Rosły wydatki kadrowe jako rezultat wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia. Jednocześnie, znormalizowany wskaźnik koszty/dochody, którym bank mierzy swoją efektywność, ukształtował się w III kwartale 2023 r. na poziomie 28,2 proc.

Koszty ryzyka wzrosły do 87 punktów bazowych. Na wielkość odpisów na oczekiwane straty kredytowe wpłynęły zwiększone rezerwy w segmencie korporacji, przy stabilnym poziomie dla portfela detalicznego.

W III kwartale odnotowaliśmy przeciwstawne trendy w wolumenach biznesowych. Po wyłączeniu efektu kursu walutowego, kredyty spadły o 1,2 proc. wobec stanu z czerwca 2023 roku. Z kolei depozyty wzrosły o 4,8 proc.

Przeprowadzona we wrześniu sekurytyzacja portfela kredytowego i zdyscyplinowane zarządzanie aktywami ważonymi ryzykiem przełożyły się na wzmocnienie pozycji kapitałowej i zwiększenie bufora względem minimalnych wymogów regulacyjnych.

mBank kontynuował oferowanie ugód klientom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Łącznie podpisał już niemal 11 tys. porozumień z kredytobiorcami.

ŹRÓDŁOmBank