10 proc. na Lokacie Inwestującej w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. w lipcu podnosi oprocentowanie na Lokacie Inwestującej do 10 proc. a na Lokacie z Funduszem utrzymuje oprocentowanie do 8 proc. Oba produkty to oferta łącząca lokaty terminowe z inwestycjami w fundusze inwestycyjne Pekao TFI.

Lokata Inwestująca jest otwierana na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 10 proc. już od 6 tys. złotych. Wraz z otwarciem lokaty, klientowi otwierany jest rejestr na 1 z 6 dostępnych funduszy inwestycyjnych z szerokiej oferty Pekao TFI o zróżnicowanym poziomie ryzyka i charakteryzujących się dywersyfikacją portfela. Na fundusz regularnie, co miesiąc, w równych ratach, przelewane są środki z lokaty. Natomiast odsetki naliczane są od aktualnego salda lokaty (co znaczy, że po przeniesieniu części środków z lokaty na fundusz inwestycyjny, zmniejsza się odpowiednio podstawa wyliczania odsetek za kolejny miesiąc), a po jej zakończeniu są wypłacane klientowi. Maksymalna kwota lokaty to 50 tys. złotych, ale nie ma ograniczenia co do liczby lokat, jakie może otworzyć klient.

Natomiast w Lokacie z Funduszem 50 proc. ulokowanych środków zostaje przekazane na oprocentowaną lokatę, a 50 proc. na wybrany fundusz  inwestycyjny. W zależności od wyboru czasu trwania lokaty, oprocentowanie może wynosić: 6,5 proc. na 3 miesięcznej, 8 proc. na 6 miesięcznej oraz 7,5 proc. na 12 miesięcznej lokacie. Można ją założyć już od 6 tys. złotych. Oferty obowiązują do 31 sierpnia br.

– W całym 2022 roku nastąpił spadek aktywów na rachunkach bieżących o 120 mld złotych, natomiast o 150 mld złotych urosły depozyty terminowe. Wpływ na to miała nie tylko inflacja, ale również wzrost oprocentowania lokat. Niemniej Polacy dalej stronią od produktów inwestycyjnych. Jak to mówił Warren Buffett amerykański inwestor i filantrop, nie trzeba robić nadzwyczajnych rzeczy, by osiągać nadzwyczajne rezultaty. W naszym przypadku wystarczy zdecydować się na 6-miesięczną Lokatę Inwestującą na 10 proc. w skali roku, która jest połączeniem wysokooprocentowanej klasycznej lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Oferta ma za zadanie z jednej strony oswoić Polaków z inwestowaniem, a z drugiej poprzez dywersyfikacje środków oraz rozłożenie inwestycji w czasie, dać większe poczucie bezpieczeństwamówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Dane rynkowe pokazują, że od początku roku Polacy zaczęli wracać do funduszy inwestycyjnych. Od stycznia bieżącego roku napływ środków do funduszy inwestycyjnych wyniósł już blisko 4,8 mld złotych. Dla porównania w analogicznym okresie w 2022 r. rynek odnotował odpływy funduszy w wysokości blisko 19,3 mld zł.

–  Lokata Inwestująca i Lokata z Funduszem cieszą się niezmienną popularnością. Od początku roku nasi klienci założyli ponad 23 tys. lokat połączonych z funduszem inwestycyjnym. Jesteśmy przekonani, że tego typu produkty łączące klasyczne lokaty z produktami inwestycyjnymi są odpowiedzią na oczekiwania Polaków związane z lokowaniem środków – dodaje Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A.

Z kolei dla klientów preferujących tradycyjne formy oszczędzania, Bank Pekao ma szeroką ofertę lokat terminowych. Do 31 lipca br. można skorzystać z promocji „Lokata z Żubrem” i zyskać 6 proc. w skali roku na 6 miesięcy do 50 tys. zł. Lokata jest dostępna w aplikacji mobilnej PeoPay dla klientów spełniających warunki oferty.

Natomiast w standardowej ofercie klienci mogą otwierać bez limitu lokaty rentierskie dostępne na okres 36 miesięcy z kwartalną wypłatą odsetek z oprocentowaniem 6 proc. w skali roku. Dla preferujących krótsze terminy lokowania środków, bank proponuje lokaty standardowe na 3, 6 i 12 miesięcy, na których można zarobić nawet 5 proc. w skali roku (przy ulokowaniu środków na 12 miesięcy w ramach oferty Bankowości Osobistej Premium).

Więcej informacji o przedstawionych rozwiązaniach jest dostępne w oddziałach oraz na stronie internetowej Banku Pekao: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje.html

Inwestycja w fundusze inwestycyjne obarczona jest ryzykiem utraty nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. W zależności od wyników ankiety MIFID, niektóre lub wszystkie fundusze inwestycyjną mogą być dla klienta nieodpowiednie. Po zakończeniu okresu lokaty, pieniądze pierwotnie wpłacone na lokatę znajdują się już tylko w wybranym funduszu inwestycyjnym, a ich wycofanie wymaga złożenia odpowiedniej dyspozycji. Całkowite lub częściowe umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego nabytego w ramach oferty „Lokata z funduszem” lub całkowita lub częściowa konwersja/zamiana na inny fundusz/subfundusz w trakcie trwania okresu lokaty, skutkuje rozwiązaniem umowy lokaty bez naliczenia oprocentowania. Nabycie w ramach niniejszych ofert jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych oraz zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej stanowi sprzedaż krzyżową usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych oraz rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej. Niniejsza sprzedaż krzyżowa nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla klienta, innymi niż w przypadku gdyby usługi były świadczone przez bank odrębnie, jednakże poziom ryzyka związany z realizacją sprzedaży krzyżowej różni się od poziomu ryzyka wynikającego z pojedynczej usługi, tj. nabycie lokaty z subfunduszem wiąże się z większym ryzykiem niż nabycie samej lokaty. Różnica między poziomem ryzyka związanego z oszczędzaniem na lokacie i inwestowaniem w fundusze wynika m.in. z tego, że środki zdeponowane na lokacie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zasadach opisanych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, natomiast inwestycji w jednostki uczestnictwa nie chroni gwarancja żadnego podmiotu. Obie usługi mogą być świadczone odrębnie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych oprocentowanie na lokacie może się różnić od zaproponowanego, w tym w szczególności może być niższe. Transakcje nabycia w ramach ofert nie jest obciążona opłatą, ale uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych wiąże się z opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych oraz opłatami manipulacyjnymi.  Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się z warunkami oraz regulaminami ofert. Należy również zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje. Dokumenty te wraz z informacjami o opłatach i sprawozdaniami finansowymi funduszy, są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. i na stronach internetowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

ŹRÓDŁOBank Pekao