Bank Millennium wyemitował obligacje własne o wartości nominalnej 300.000.000 zł

W dniu 22 czerwca 2015 r. Bank Millennium S.A. (“Bank”), wyemitował 3-letnie niezabezpieczone obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 zł(trzysta milionów złotych). Obligacje zostały wyemitowane w ramach Drugiego Programu EmisjiObligacji, w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych.

Termin wykupu obligacji przypada w dniu 22 czerwca 2018 r. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

źródło: Bank Millennium