Bank Pekao organizuje kolejną emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Cyfrowego Polsatu

Bank Pekao S.A. jest po raz kolejny współorganizatorem emisji i współprowadzącym księgę popytu obligacji zrównoważonego rozwoju o wartości 820 mln zł, które emituje spółka Cyfrowy Polsat.

Obligacje są oferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim i będą przypadać do wykupu w styczniu 2030 roku. To papiery niezabezpieczone o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę, która w bieżącym okresie odsetkowym będzie wynosić 3,35 proc. Emitent planuje asymilację nowej serii z papierami wyemitowanymi w styczniu.
Po asymilacji łączna wartość emisji wyniesie 3,49 mld zł i będzie największą serią obligacji korporacyjnych wyemitowanych na lokalnym rynku.

Jesteśmy gotowi, mamy kompetencje i doświadczonych ludzi, by przeprowadzać największe transakcje na polskim rynku, dla największych firm. W szczególności satysfakcję sprawia nam, gdy możemy umożliwiać finansowanie projektów wspierających transformację energetyczną kraju, przedsięwzięć dużej wartości, jak w przypadku Cyfrowego Polsatu – komentuje wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Obligacje finansują m.in. realizację strategii rozwoju Grupy Polsat Plus, obejmującej budowę aktywów produkujących czystą energię i zielony wodór, a jednocześnie są powiązane z celami zrównoważonego rozwoju Grupy. W szczególności Grupa deklaruje cel osiągnięcia w 2026 roku 30-proc. udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł zeroemisyjnych (m.in. z farm fotowoltaicznych i wiatrowych) w całkowitym zużyciu energii elektrycznej na potrzeby własne czterech głównych spółek operacyjnych Grupy Polsat Plus.

Udział Banku Pekao jako organizatora emisji wpisuje się w realizację Strategii ESG Banku Pekao na lata 2021-24 w zakresie zwiększenia udziału finansowania zielonego w portfelu, w tym wsparcia emisji obligacji ESG, w kwocie co najmniej 22 mld zł.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.