Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii – zysk netto za 2023 r. wyniósł 223,8 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu do 2022 r.

Bank Pocztowy w 2023 roku wypracował wynik finansowy netto w wysokości 223,8 mln zł, wyższy o 118,8 mln zł, tj. o 113,1% w porównaniu do 2022 r. Jest to najwyższy wynik w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego odnotowany w ujęciu całorocznym. Jednocześnie w 2023 r. Bank osiągnął wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5%, o 18,9 p.p. wyższy r/r o czym zadecydował wzrost zysku netto mimo jednoczesnego wzrostu wartości kapitałów własnych. Jeszcze w tym kwartale Bank planuje zakończyć zrealizowany z sukcesem Plan Naprawy w obszarze kapitałowymW opinii Zarządu Banku dobra kondycja finansowa Banku oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach.  

Kluczowe liczby w 2023 r.:

 • Zysk 223,8 mln złotych,
 • Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5% – wyższy o 18,9 p.p. r/r,
 • Kapitały własne 815,7 mln zł, wyższe o 95,7% r/r,
 • Dochody z działalności operacyjnej w 2023 r. 535,9 mln zł w porównaniu do
  460 mln zł w 2022 r.,
 • Spadek salda kredytów niepracujących o 29%,
 • Koszty ryzyka na poziomie +0,07%,
 • 30,4 tys. nowych Klientów detalicznych.

Działania Banku Pocztowego w ostatnich latach wymagały podejmowania decyzji zarządczych, które wprowadziły Bank na ścieżkę trwałej poprawy rentowności i wzrostu wypracowywanego rok rocznie zysku netto. W efekcie w 2023 r. Bank Pocztowy osiągnął rekordowy zysk netto na poziomie 223 mln zł.

–  Na obecne wyniki patrzymy w horyzoncie kilku ostatnich lat. Takiego efektu – najwyższego w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego zysku netto na poziomie 223 mln zł oraz nieoglądanych w sektorze wysokich zwrotów z kapitału, jakie Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku  – nie byłoby przecież, gdyby nie wdrożenie w odpowiednim momencie Planu Naprawy, a następnie jego skuteczna i konsekwentna realizacja.  W efekcie nastąpiła istotna poprawa rentowności Banku i jego organiczny rozwój oraz znaczna zmiana wszystkich współczynników adekwatności kapitałowej, w wyniku czego Bank obecnie przekracza wymogi nadzorcze w tym zakresie. Ponadto, co dla mnie bardzo ważne, podejmowane działania pozwoliły nam skutecznie zniwelować lukę płacową w Banku w porównaniu do rynku i wdrożyć dynamiczny, motywacyjny system wynagradzania, tym samym tworząc konkurencyjne, atrakcyjne miejsca pracy – mówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. 

Wyniki i wskaźniki ekonomiczne

Bank osiągnął w 2023 r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5%, o 18,9 p.p. wyższy r/r o czym zadecydował wzrost zysku netto mimo jednoczesnego wzrostu wartości kapitałów własnych. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miał oczywiście także wysoki poziom stóp procentowych.

Suma bilansowa Banku Pocztowego wyniosła 8 985,8 mln zł i była wyższa o 448,3 mln zł w porównaniu do roku 2022. Dochody z działalności operacyjnej w 2023 r. wyniosły 535, 9 mln złotych w porównaniu do 460 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 16,5%.

Na zmianę wyniku finansowego Banku w 2023 r. wpłynęły także m.in.:

 • Wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2023 r. wyniósł 485,2 mln zł i był wyższy o 74,9 mln zł (18,2%) niż w 2022 r. co było efektem zwiększenie przychodów odsetkowych
  o 91,1 mln zł a także kosztów odsetkowych o 16,3 mln zł,
 • Wzrost o 318,9% tj. o 11,3 mln zł wyniku zrealizowanego na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej,
 • Obniżenie kosztów odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. W porównaniu do 2022 r., ich wartość była niższa o 21,0 mln zł (o 116,0%).

Nowoczesne rozwiązania dla Klientów i dalszy rozwój

W 2023 r. Bank realizował 37 projektów inwestycyjnych zwiększając swoją konkurencyjność oraz innowacyjność.

– Bank Pocztowy w ciągu ostatnich kilku lat przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną. Kontynuowaliśmy projekty, które zwiększą rynkową konkurencyjność Banku i pozwolą na szybsze wprowadzanie nowych produktów oraz dostosowanie obecnej oferty do potrzeb klientów. Mam tu na myśli wdrożenie systemu CRM oraz rozpoczęcie przenoszenia bankowości elektronicznej do chmury. Ten proces zakończymy w I kwartale tego roku, co pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój Banku Pocztowego. Równolegle, we współpracy z partnerami technologicznymi intensywnie poszukujemy zastosowań sztucznej inteligencji, które pozwoliłyby podnieść efektywność procesów wewnętrznych, a w przyszłości także ulepszyć naszą ofertę dla klientów – mówi Michał Leski, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego nadzorujący Obszar Informatyki i Rachunkowości.

Przeniesienie bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z infrastrukturą IT, ale także umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług dla Klientów, co jest zgodne z obranym przez Bank kierunkiem rozwoju.

Bank kontynuował także rozwój systemu CRM w chmurze, obserwując jego pierwsze pozytywne efekty. Wprowadzona chmura obliczeniowa CRM daje podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku usług bankowych.

Skuteczna aktywizacja sprzedaży

Na przestrzeni 2023 r. Bank podejmował wiele działań aktywizujących sprzedaż, wprowadzając m.in. do oferty kredytu gotówkowego atrakcyjne promocje dedykowane wybranym grupom Klientów. W rezultacie m.in. tych działań w 2023 r. Bank Pocztowy pozyskał 30,4 tys. nowych Klientów detalicznych, a na koniec grudnia 2023 r. z usług Banku korzystało 701,8 tys. Klientów indywidualnych oraz  27,6 tys. Klientów instytucjonalnych, w tym z segmentu mieszkalnictwa ok. 11,7 tys.

– W minionym roku Bank intensywnie pracował nad rozwojem sprzedaży kredytów w kanałach zdalnych, w tym rozpoczętym procesem Kredytu online. W rezultacie, prowadzone  kampanie CRM’owe oraz atrakcyjna oferta cenowa przełożyły się na sprzedaż kredytów udzielanych zdalnie w 2023 r. na poziomie 50,3 mln zł. Sprzedaż kredytów gotówkowych zrealizowana przez sieć własną Banku Pocztowego wyniosła 491,8 mln zł w porównaniu do sprzedaży 431,1 mln zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 14,8% r/r” – mówi Dominik Matuszewski, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego nadzorujący Obszar Biznesu i Sprzedaży.

Na koniec grudnia 2023 r. łączna sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych wyniosła 655,3 mln zł i wzrosła o 14,6% r/r, podczas gdy saldo kapitału kredytów detalicznych wynosiło łącznie 3 122,9 mln zł.

Na koniec grudnia 2023 r. Klienci indywidualni (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) ulokowali na rachunkach i lokatach w Banku łącznie 6 323 mln zł wobec 5 981 mln zł na koniec grudnia 2022 r. Łącznie saldo depozytów detalicznych wzrosło o 341,5 mln zł, głównie za sprawą wzrostu sald na rachunkach bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2023 r., wartość wszystkich depozytów Klientów instytucjonalnych i agrobiznesu wyniosła  w Banku 1 538,6 mln zł. Najwięcej środków wśród Klientów instytucjonalnych ulokowanych zostało przez Klientów segmentu mieszkalnictwa. W grudniu 2023 r. wartość depozytów segmentu mieszkalnictwa osiągnęła poziom 821 mln zł.

Ryzyko pod kontrolą, bardzo bezpieczna sytuacja kapitałowa i płynnościowa

Bank Pocztowy kolejny rok z rzędu poprawił jakość portfela udzielanych kredytów. Udział kredytów ze zidentyfikowanym stanem niewykonania zobowiązania (NPL) w 2023 r.  zmniejszył się (-2,38 p.p.) i wyniósł 9,0% (przy spadającym i zgodnym ze Strategią saldzie kredytów hipotecznych).

– W wyniku wdrożenia kompleksowych i unikalnych na rynku działań, realizując Plan Naprawy, Bank Pocztowy – nie przeprowadzając nowej emisji akcji – jest dziś instytucją finansową  o silnej pozycji kapitałowej. Zanotowaliśmy wzrost wskaźnika Tier1 do 21,73%, zaś wskaźnika dźwigni do 8,05%. Mamy znakomitą sytuację płynnościową oraz osiągnęliśmy jeden z najlepszych na rynku wyników w zarządzaniu ryzykiem w ujęciu poziomu odpisów czy dynamiki spadku portfela należności nieregularnych – mówi Piotr Piechota, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Nowa strategia Banku intensywnie wdrażana

Bank Pocztowy koncentruje się obecnie na intensywnym wdrożeniu nowej strategii na lata 2023-2026 pn. „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb”. Oparta jest ona na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, ze szczególnym naciskiem na mieszkalnictwo. Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów.

Strategia przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto – ponad 100 mln zł. Dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r. W tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie wartość wskaźnika Tier I.

W opinii Zarządu Banku dobra kondycja finansowa Banku Pocztowego oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach.  

ŹRÓDŁOBank Pocztowy