Bardzo dobry I kw. 2015 r. w Banku Pocztowym

Po bardzo dobrych rezultatach osiągniętych przez Bank Pocztowy w ubiegłym roku, I kw. 2015 r. Bank Pocztowy zamknął  wyższym niż przed rokiem zyskiem netto oraz wskaźnikiem zwrotu z kapitału ROE powyżejśredniej rynkowej.

Osiągnięty przez grupę kapitałową Banku Pocztowego w I kw. 2015 r. zysk netto na poziomie 12 mln zł, jest wyższy o 18,7 proc. w porównaniu do I kw. 2014 r. Dochody grupy kapitałowej Banku wzrosły do 84,5 mln zł, co oznacza wynik lepszy o 3,1 proc. r/r.

– Cieszymy się mogąc zaprezentować kolejny kwartał z rzędu tak dobre wyniki. Bank Pocztowy konsekwentnie zwiększa swoją efektywność – w I kw. 2015 r. wskaźnik ROE netto wzrósł do 11 proc., co jest wynikiem lepszym niż 10,5 proc. wynik obserwowany na rynku – mówi Szymon Midera, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Jednocześnie wzrost dochodów i skuteczne zarządzanie kosztami przełożyło się na spadek poziomu wskaźnika C/I (Koszty/Dochody) poniżej 65 proc.

Dobre wyniki biznesowe

Zgodnie ze swoją Strategią Bank Pocztowy kontynuował stabilny rozwój akcji kredytowej. Saldo kredytów wzrosło do poziomu 5,34 mld zł. Bank koncentrował się głównie na sprzedaży najbardziej rentownych kredytów detalicznych.

Nasza marża odsetkowa w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 3,4 proc. Jednocześnie Bank Pocztowy może pochwalić się dobrą jakością portfela kredytowego ze wskaźnikiem NPL wynoszącym 6,2 proc., znacznie lepszym niż średnia na rynku wynosząca 7,7 proc. – mówi Szymon Midera.

Wolumen depozytów dopasowany do akcji kredytowej wzrósł do poziomu 5,62 mld zł względem 5,52 mld zł po I kw. 2014 r.

Na przestrzeni ostatnich 5 lat (2009-2014) Bank Pocztowy działał w sytuacji ograniczeń kapitałowych, w wielu obszarach mimo to rozwijając się szybciej niż rynek. W tym czasie odnotował m.in. ponad 7-krotny wzrost wyniku netto (rynek: 2x), 3-krotny wzrost liczby rachunków osobistych (rynek: 1,2x), blisko potroił saldo kredytów (rynek: 1,5x), a liczba placówek Banku wzrosła 5- krotnie (rynek: 0,9).

Źródło danych dla sektora bankowego: Dane miesięczne KNF, prnews.pl

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku Pocztowego S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”) („Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego będzie stanowił jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej Akcji w Polsce.

Niniejszy komunikat (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży Akcji ani jakichkolwiek innych papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

źródło: Bank Pocztowy