Bezpieczny Kredyt 2 proc. w Alior Banku

Bezpieczny Kredyt 2 proc. jest dostępny w ramach rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, który wspiera kredytobiorców przy zakupie mieszkania lub domu. Propozycja jest odpowiedzią na aktualne problemy Polaków, którzy głównie ze względów ekonomicznych, nie mogli do tej pory pozwolić sobie na zakup pierwszej nieruchomości.

Przystępując do programu będziemy mogli zaoferować klientom realne wsparcie w spełnieniu marzenia o własnym mieszkaniu. Oprócz dopłat, równie ważne jest, żeby przyszli kredytobiorcy mieli świadomość, na czym polega Bezpieczny Kredyt 2 proc. i jakie warunki muszą spełnić przyszli kredytobiorcy, żeby go otrzymać. Poza wymaganiami dotyczącymi np. wieku i braku nieruchomości, muszą oni jeszcze posiadać zdolność kredytową niezbędną do uzyskania interesującej ich kwoty – mówi Piotr Rosłan, Dyrektor Działu Kredytów Hipotecznych z Alior Banku.

Z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. będą mogły skorzystać osoby do 45 roku życia. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedno z nich.

W dniu złożenia wniosku ta osoba, tj. kredytobiorca nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, którego celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o kredyt, a w dniu udzielenia kredytu nie może on posiadać mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Warunek dotyczący braku posiadania nieruchomości uznaje się za spełniony również w przypadku dziedziczenia lub darowizny prawa własności/spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, które zostało zbyte przed ukończeniem 18 lat lub dziedziczenia prawa własności/spółdzielczego prawa do nie więcej niż 1 lokalu/domu w udziale nie wyższym niż 50 proc. i jeśli kredytobiorca nie mieszka w tym lokalu/domu od co najmniej 12 miesięcy lub  kredytobiorca posiadał lub posiada prawo własności/spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego, którą wydano w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania żywiołu lub co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2 procent.

Warunki te dotyczą również osoby prowadzącej z kredytobiorcą gospodarstwo domowe. Warunek drugi dotyczy łącznego posiadania przez kredytobiorcę i osobę prowadzącą z nim gospodarstwo domowe prawa własności  lub spółdzielczego do nie więcej niż 1 lokalu w udziale do 50 proc. i wspólnego nie zamieszkiwania w tym lokalu/domu od co najmniej 12 miesięcy. Warunek trzeci również dotyczy łącznego posiadania przez kredytobiorcę i osobę prowadzącą z nim gospodarstwo domowe prawa własności/spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego.

W przypadku budowy domu, gdzie działka jest wkładem własnym, łączna kwota kredytu i wkładu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Parametry kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł, a w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem – 600 tys. zł. Może być on przeznaczony na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego i

wtórnego, na zakup z wykończeniem lub remontem, na budowę domu jednorodzinnego, jego wykończenie lub na zakup działki pod budowę domu wraz z finansowaniem budowy. W przypadku kredytu na dokończenie budowy rozpoczętej przed dniem wejścia w życie programu, jego maksymalna kwota zostaje obniżona do 100 tys. zł dla jednej osoby i 150 tys. zł w przypadku dwóch osób.

Dopłaty do rat kredytu obowiązują dla pierwszych 120 rat. W tym czasie oprocentowanie kredytu będzie okresowo stałe, ustalane w okresach 5 letnich. Zapewni to kredytobiorcom większą stabilność podczas spłaty rat. Kredyt musi być spłacany w scenariuszu rat malejących, a po ich wygaśnięciu automatycznie przechodzi w raty równe, chyba że kredytobiorca złoży wniosek o utrzymanie spłat w ratach malejących. Należy zaznaczyć, że formuła rat malejących gwarantuje bardzo szybkie tempo spłaty kapitału, co po okresie realizacji dopłat może wpłynąć na realnie niższe raty równe.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. może zostać udzielony bez wkładu własnego w opcji z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Wówczas, łączna wysokość gwarancji i wkładu własnego nie może przekroczyć 20 proc. całkowitej kwoty wydatków tego kredytu i kwoty 200 tys. zł, a wysokość kredytu objętego gwarancją nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Bezpieczny Kredyt 2 proc., z wyłączeniem celu związanego z dokończeniem inwestycji rozpoczętej przed wejściem w życie programu, może zostać udzielony do dnia 31.12.2027 r. lub w przypadku kredytu na dokończenie budowy domu do 31.12.2025 r. Dla kredytobiorców, którzy zdecydują się skorzystać z niego w Alior Banku, zostaną udostępnione oferty promocyjne, które Alior Bank oferuje dla kredytów hipotecznych bez dopłat, obowiązujące na dzień złożenia wniosku kredytowego.

ŹRÓDŁOAlior Bank