BGK dla samorządów: ponad 60 mld zł w Programie Inwestycji Strategicznych i prawie 16 mld zł zaangażowania kredytowego

Samorządy zrealizowały już ponad 1400 inwestycji ze wsparciem z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Łączne wsparcie przyznane dotąd w programie opiewa na ponad 60 mld zł. Podczas XVI Konferencji „BGK dla JST” polski bank rozwoju podsumował dotychczasowe efekty programu i przedstawił raport o zróżnicowaniu samorządów.

Jednostki Samorządu Terytorialnego są dla BGK bardzo ważnym partnerem. Co piąta złotówka naszego zaangażowania kredytowego trafia właśnie do samorządów, to prawie 16 mld złotych na koniec ubiegłego roku. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, realizujemy rządowe programy kierowane do samorządów, m.in. Program Inwestycji Strategicznych – Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podczas konferencji „BGK dla JST” bank zaprezentował raport „Różnorodność polskich samorządów terytorialnych na tle wspólnych wyzwań”. Z raportu wynika, że nawet samorządy tego samego szczebla znacznie się różnią pod względem wyzwań, zasobów i potrzeb. Polski bank rozwoju podkreśla, że w programach wspierających samorządowe inwestycje warto uwzględniać indywidualne potrzeby JST.

Dofinansowanie samorządowych inwestycji

BGK zrealizował dotąd 5 edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: dwie edycje dla wszystkich samorządów oraz trzy celowane: dla gmin, w których działały państwowe gospodarstwa rolne; dla gmin uzdrowiskowych oraz edycję poświęconą rozwojowi stref przemysłowych. Samorządowcy wnioskowali o dofinansowanie inwestycji z ponad 30 różnych obszarów gospodarczych. Środki z programu przyznano niemal wszystkim JST w kraju. We wszystkich edycjach to w sumie ponad 63 mld złotych na ponad 11 tysięcy inwestycji.
Samorządy zrealizowały dotąd 1470 projektów ze wsparciem z programu. Na realizację kolejnych ponad 6000 inwestycji podpisały umowy z wykonawcami.
Zakończone dotąd projekty to przede wszystkim infrastruktura drogowa (870 inwestycji) i wodno-kanalizacyjna (ponad 200 inwestycji). Z dofinansowaniem z rządowego programu samorządy realizują też m.in. inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną, sportową i turystyczną. Do tej pory zrealizowano 170 takich projektów.

Współpraca BGK z JST

Polski bank rozwoju udziela też samorządom finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, finansuje projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. BGK wspiera inwestycje samorządów w termomodernizację i remonty, finansuje rozwój mieszkalnictwa komunalnego i społecznego. Tylko w ubiegłym roku w rządowym programie wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego przyznał bezzwrotne dofinansowanie na łączną kwotę 800 mln zł. W programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, którego jednym z adresatów są spółki gminne, w ciągu 7 lat jego działania bank udzielił 1,3 mld zł preferencyjnych kredytów na budowę ponad 10 tys. lokali mieszkalnych.

Kapitał społeczny

BGK inwestuje w rozwój kapitału społecznego i aktywizację lokalnych społeczności. Fundacje banku realizują programy adresowane m.in. do matek małych dzieci w mniejszych miejscowościach, seniorów, dzieci przedszkolnych na wsiach, uczniów przygotowujących się do egzaminów ośmioklasisty i maturalnego. W programie „Moja Mała Ojczyzna” Fundacja BGK aktywizuje społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
Fundacja Most the Most, której fundatorem jest BGK realizuje konkurs „Nasz Zabytek”, w którym mieszkańcy zgłaszają pomysły na renowację zabytków i zagospodarowanie ich w taki sposób, aby służyły lokalnym społecznościom. W konkursie wpłynęło niemal 12 tys. zgłoszeń od mieszkańców, które dotyczyły prawie 1 tys. zabytków. Fundacja podpisała już 14 umów na wypłatę grantu. Nagrodzone zabytki to m.in. pałac w Kiełczynie, dwór w Niećkowie, zespół dworsko-pałacowy w Kruszynie, Dwór w Uniejowie, budynek dawnej szkoły w Niećkowicach, dawny magazyn solny w Nowej Soli.
ŹRÓDŁOBGK