Deutsche Bank Polska S.A. kontynuuje działalność w ramach Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej oraz obsługę portfela walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie

Po rejestracji podziału przez KRS w dniu 9 listopada 2018 r., Deutsche Bank Polska S.A. kontynuuje rozwój Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej, świadcząc usługi na rzecz polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i sektora publicznego. Bank będzie również obsługiwał Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

Deutsche Bank Polska S.A. pozostaje na rynku usług finansowych. Będzie rozwijał Bankowość Inwestycyjną i Korporacyjną, w tym Globalną Bankowość Transakcyjną, kontynuując obsługę polskich i zagranicznych korporacji, instytucji finansowych oraz sektora publicznego w zakresie m.in. bankowości transakcyjnej, powierniczej, obsługi handlu zagranicznego i szytych na miarę rozwiązań korporacyjnych odpowiadających najwyższym, światowym standardom.

Oferta obejmuje szeroki zakres produktów i usług z obszaru zarządzania finansami firm; przechowywania, rozliczania i obsługi płatności w oparciu o papiery wartościowe, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Będąc częścią globalnej grupy Deutsche Bank Polska S.A. dostarcza swoim Klientom nie tylko rozwiązania dla rynku polskiego, lecz także umożliwiające rozliczenia i zarządzanie płynnością w wymiarze międzynarodowym, wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników bezpośrednio działających na światowych rynkach. Oferuje Klientom obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; w tym nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Deutsche Bank Polska S.A. jest także wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Jak zaznacza dr hab. Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.: Wierzę, że współpraca z naszym bankiem będzie nadal stanowić cenne wsparcie dla największych polskich i międzynarodowych korporacji – zarówno w Polsce, jak i na świecie. W dalszym ciągu będziemy również obsługiwać posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

Na arenie międzynarodowej Deutsche Bank jest jednym z największych banków rozliczeniowych strefy euro. Jest także jednym z najważniejszych globalnych graczy
w obszarze obsługi handlu zagranicznego i liderem w zakresie wymiany walut. Bank wspiera polskie i międzynarodowe korporacje w obsłudze transakcji zagranicznych w kwestii zabezpieczenia, finansowania oraz zarządzania ryzykiem walutowym.

  Naszą kompetencją niezmiennie pozostaje świadczenie usług bankowości korporacyjnej
w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Pracujemy także na rzecz instytucji finansowych – jesteśmy wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Naszym Klientom oferujemy globalne doświadczenie, jedną
z najszerszych sieci bankowych i wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej
– mówi Magdalena Rogalska, Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. odpowiedzialna za Obszar Globalnej Bankowości Transakcyjnej.

9 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. w związku z podziałem Deutsche Bank Polska S.A.

Tym samym, Santander Bank Polska S.A. wstąpił z mocy prawa w prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A. związane z częścią wydzielaną, obejmującą bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Oznacza to, że 10 listopada 2018 r. produkty Klientów wydzielonej części, w tym rachunki, lokaty, karty oraz historie rachunków przeszły do Santander Bank Polska S.A., i tym samym stali się oni Klientami Santander Bank Polska S.A.

Dziękujemy Klientom Private Banking, Klientom detalicznym, a także Małym i Średnim Przedsiębiorstwom za zaufanie, jakim obdarzyli Deutsche Bank Polska S.A., a także wyjątkowe relacje, które przez lata przyczyniały się do budowania modelu banku doradczego – podkreśla Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Więcej informacji na temat przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zamieszczonych jest na stronie internetowej Santander Bank Polska S.A. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z infolinią Santander Bank Polska S.A. pod numerem telefonu 801 18 18 18 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Szczegółowe informacje: www.db.com/poland

ŹRÓDŁODeutsche Bank