Dobry wzrost i umocnienie pozycji lidera mimo trudnych warunków rynkowych

W II kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 703 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 8,6% q/q. W całym I półroczu 2015 r. PKO Bank Polski wzmocnił wiodącą pozycję na rynku depozytów, a dzięki wysokiej nowej sprzedaż kredytów gotówkowych, MSP i korporacyjnych, ugruntował pozycję lidera na rynku kredytów. Konsekwentna poprawa jakości portfela kredytowego przyczyniła się równocześnie do spadku kosztów ryzyka, które w I półroczu wyniosły 0,82 pkt proc. Z satysfakcją należy odnotować wzrost transakcyjności klientów Banku używających kart kredytowych i debetowych. PKO Bank Polski jest największym wystawcą kart w Polsce.

Wysoki zysk netto wypracowany w II kwartale to głównie efekt poprawy wyniku odsetkowego, istotnego zwiększenia wyniku z tytułu prowizji i opłat, a także redukcji ogólnych kosztów administracyjnych. Wynik finansowy netto wypracowany przez Grupę PKO Banku Polskiego w I półroczu wyniósł 1 350 mln zł i pozostawał pod wyraźną presją czynników zewnętrznych: wzrostu składek na BFG, obniżonych limitów opłat interchange oraz historycznie niskich rynkowych stóp procentowych.

W pierwszym półroczu 2015 r. Bank osiągnął satysfakcjonujący wynik finansowy pomimo negatywnych czynników o charakterze regulacyjnym i makroekonomicznym. Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu zysku netto w drugim kwartale. Bank podjął wiele inicjatyw, które mitygują trudne warunki rynkowe. Renegocjacja umów z Visa i MasterCard wpływa pozytywnie na bieżące i przyszłe wyniki z prowizji i opłat, a wdrożenie programu optymalizacji kapitału pozwoli na redukcję poziomu aktywów ważonych ryzykiem i dalszą poprawę miar adekwatności kapitałowej. Stale też rozwijamy wszystkie wiodące linie biznesowe – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Umacnianie wiodącej pozycji rynkowej

Skonsolidowane aktywa w I półroczu 2015 r. zwiększyły się o 5,5% r/r do poziomu 255,5 mld zł. Przyczynił się do tego wzrost kredytów netto o 4,1% r/r do 185,3 mld zł., finansowany przyrostem depozytów klientów o 4,5% do poziomu 179,1 mld zł. Za sprawą wysokiej nowej sprzedaży kredytów gotówkowych, MSP i korporacyjnych, Bank ugruntował wysoki udziału w rynku kredytów na poziomie 17,8%, przy czym był on stabilny zarówno na rynku detalicznym jak i korporacyjnym. Dotyczy to także depozytów, gdzie Bank pozostaje liderem z udziałem rynkowym na poziomie 17,5%.

Znacząca poprawa jakości portfela kredytowego

W ciągu ostatnich 12 miesięcy utrzymany został pozytywny trend dotyczący poprawy jakości portfela. Spadał koszt ryzyka oraz udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości. Wzrastał wskaźnik pokrycia. Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2015 r. ukształtował się na poziomie 0,82 pkt proc. (0,87 dla Banku), co oznacza spadek o 39 pb. r/r (o 28 pb. r/r dla Banku). Tak satysfakcjonująca poprawa to przede wszystkim zasługa kredytów gospodarczych, w przypadku których koszty ryzyka w ujęciu rocznym spadły o 59 pb. Wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I półrocza 2015 r. wyniósł 6,9%, co oznacza spadek o 0,3 pp. r/r. Wskaźnik pokrycia wzrósł o 7,2 pp. r/r do poziomu 62,9%. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących w I półroczu wyniósł -749 mln złotych i w ujęciu rocznym zmniejszył się o 22,9%, przede wszystkim w wyniku spadku odpisów na portfelu kredytów gospodarczych.

Solidna pozycja kapitałowa

Wskaźniki kapitałowe PKO Banku Polskiego pozostają na stabilnym, wysokim poziomie. Na koniec I półrocza 2015 r. współczynnik wypłacalności wyniósł 13,9 proc, a Core Tier 1 12,6 proc.

Inicjatywy wychodzące naprzeciw trudnym warunkom rynkowym

W II kwartale 2015 r. Bank dokonał kompleksowej renegocjacji umów z Visa i MasterCard. Nowe warunki współpracy pozytywnie wpływają na bieżące i przyszłe wyniki z prowizji i opłat oraz są efektem stale zwiększającego się poziomu transakcyjności kart kredytowych i debetowych klientów Banku. PKO Bank Polski z portfelem 7,5 miliona kart płatniczych i udziałem rynkowym na poziomie 21% jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce.

W II kwartale PKO Bank Polski przeprowadził także kompleksowy przegląd wymogu kapitałowego celem określenia potencjału optymalizacji aktywów ważonych ryzykiem. Bank planuje wdrożenie w II półroczu 2015 r. zidentyfikowanych inicjatyw optymalizacji kapitału, a efektem przeprowadzenia programu będzie redukcja RWA (aktywa ważone ryzykiem) o blisko 10 mld zł oraz poprawa miar adekwatności kapitałowej o około 0,7 pp. do końca 2015 r.

Rozwój we wszystkich obszarach biznesowych

W kwietniu sukcesem zakończyła się integracja z Nordea Bank Polska. Obecnie wszyscy klienci Banku mają zapewniony jednakowy standard obsługi. Łączne szacowane synergie (brutto) z akwizycji wyniosą 300 mln zł rocznie od 2017 r., czyli po całkowitym zakończeniu procesu integracji.

W II kwartale PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę budżetu miasta Katowice i jego 63 jednostek organizacyjnych, a Contact Center Banku w XI edycji badania infolinii bankowych pokonał 12 konkurentów i utrzymał pozycję lidera.

Dzięki rozwojowi aplikacji IKO klienci Banku uzyskali dostęp do nowych funkcjonalności, takich jak np. możliwość doładowania telefonu na kartę, podgląd szczegółów zleceń stałych, kredytów, kart debetowych i kredytowych, w tym możliwość spłaty zadłużenia karty.

źródło: PKO BP