PKO BP: Fuzja operacyjna zakończona sukcesem, solidny wynik i dalsza poprawa jakości portfela kredytowego

W I kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 647,2 mln zł zysku netto, a aktywa po raz pierwszy w historii polskiego sektora bankowego przekroczyły poziom ćwierć biliona złotych. Na wysokim poziomie pozostaje efektywność, na koniec I kwartału wskaźnik ROE wyniósł 11,5 proc, a wskaźnik ROA 1,3 proc. Dzięki znaczącej poprawie jakości portfela koszty ryzyka spadły  do najniższego od pięciu lat poziomu 0,90 pkt proc. Wyniki Banku w I półroczu tego roku nie będą w pełni reprezentatywne, ponieważ obciążają je koszty integracji oraz niekorzystne czynniki rynkowo-regulacyjne. Sprawne zakończenie realizacji fuzji operacyjnej z Nordea Bank Polska powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki finansowe PKO w II półroczu 2015 roku.

W kwietniu zakończył się jeden z najważniejszych w ostatnim czasie projektów, czyli integracja z Nordea Bank Polska. PKO Bank Polski przeprowadził sprawnie fuzję w zaledwie 12,5 miesiąca od momentu zamknięcia transakcji. Polegała ona przede wszystkim na zmianie marki oraz migracji danych ponad 300 tys. klientów na nowoczesną platformę operacyjną PKO Banku Polskiego. Obecnie wszyscy klienci Banku mają zapewniony jednakowy standard obsługi. Integracja PKO oraz Nordei jest nie tylko przykładem najszybciej przeprowadzonej na polskim rynku bankowym w ostatnich latach, ale także jedną z najbardziej efektywnych.

Na bazie szczegółowej weryfikacji Bank zakłada obecnie wyższy niż pierwotnie przyjęty poziom synergii kosztowych. Łączne szacowane synergie (brutto) z akwizycji wyniosą 300 mln złotych rocznie od 2017 roku, tj. po zakończeniu procesu integracji.

Dobre wyniki pomimo kosztów integracji oraz trudnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego

Pomimo ponoszenia kosztów integracji, obniżki stóp procentowych oraz stawki interchange fee i wzrostu opłaty na BFG, które to obciążają obecnie wyniki finansowe, zarówno wynik odsetkowy jak i prowizyjny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego pozostały na poziomach zbliżonych do osiągniętych w I kwartale ubiegłego roku. Uzyskany w I kwartale 2015 roku wynik odsetkowy wyniósł 1,67 mld złotych. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł
679,2 mln złotych. Wynik na działalności biznesowej wzrósł r/r o 1,3 proc. do poziomu 2,6 mld złotych.

Wyniki pierwszego półrocza tego roku nie będą w pełni reprezentatywne i nie odzwierciedlają pełnego potencjału Banku. Są one bowiem obciążone czynnikami regulacyjnymi oraz kosztami integracji, nie zawierając synergii kosztowych, które będą widoczne w drugim półroczu tego roku. Kładziemy obecnie duży nacisk na wzrost portfela kredytowego, lepsze zarządzanie kapitałem oraz dalsze wzmocnienie dyscypliny kosztowej. Obserwujemy jednocześnie bardzo pozytywne trendy poprawy jakości aktywów, co przekłada się na najniższy od wielu lat koszt ryzyka. Jest to jeden z naszych priorytetów w obecnej strategii – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Na wynik I-go kwartału silnie wpłynął poziom skonsolidowanych ogólnych kosztów administracyjnych, które wyniosły 1,4 mld złotych. Wpływ na poziom kosztów działania miały przede wszystkim wyższe obciążenia z tytułu opłaty na BFG oraz koszty związane z nabyciem i integracją spółek Nordei. Przy czym większość wydatków z tytułu połączenia było ponoszonych bezpośrednio przed i po fuzji operacyjnej.

Pomimo przejściowo wyższych kosztów efektywność Grupy pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik
C/I w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie 49,4 proc, poniżej średniej w sektorze bankowym.

Dynamiczny wzrost aktywów i udziałów rynkowych

Skonsolidowane aktywa wzrosły o 26,3 proc. r/r do poziomu 256,6 mld złotych w efekcie wzrostu kredytów netto o blisko 22 proc. r/r, do poziomu 182,4 mld złotych, finansowanego ponad 16-proc. wzrostem depozytów klientów, do 178,4 mld złotych. Bank skokowo umocnił pozycję lidera sektora bankowego w Polsce we wszystkich segmentach rynku. Udziału w rynku kredytów wrósł o 2,0 pp. r/r, głównie dzięki zwiększeniu udziału w rynku kredytów detalicznych o 3,7 pp. r/r, w szczególności w dochodowym segmencie consumer finance.

Znacząca poprawa jakości portfela kredytowego

W ciągu ostatnich 12 miesięcy utrzymywał się pozytywny trend w zakresie poprawy jakości portfela. Spadał koszt ryzyka oraz udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości. Wzrastał wskaźnik pokrycia. Koszt ryzyka na koniec I kwartału 2015 roku ukształtował się na poziomie 0,90 proc, spadł o 36 pb. r/r. Największy spadek kosztu ryzyka w relacji r/r odnotowano dla kredytów konsumpcyjnych – 50 pb, gdzie Bank stosuje ostrożną politykę kredytową.

Dzięki poprawie wszystkich kategorii kredytów wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec  I kwartału 2015 roku wyniósł 6,8 proc, co oznacza spadek o 1,3 pp. r/r. Wskaźnik pokrycia wzrósł o 10,3 pp. r/r  do poziomu 62,8 proc.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wyniósł 373,6 mln złotych i r/r spadł o 9,6 proc. przede wszystkim w wyniku spadku odpisów na portfelu kredytów gospodarczych.

Bezpieczna pozycja płynnościowa i kapitałowa

Wskaźniki kapitałowe PKO Banku Polskiego pozostają na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Na koniec
I kwartału 2015 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc, a Core Tier1 12,3 proc. Ponadto Bank zastosował się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypłat dywidend z zysku za 2014 rok.

PKO Bank Polski zajął najwyższe, 743 miejsce spośród polskich spółek sklasyfikowanych w najnowszym prestiżowym rankingu Forbes Global 2000. Ranking tworzony w oparciu o cztery wskaźniki – przychody, zyski, aktywa oraz wartość rynkową – ma na celu zaprezentowanie najpotężniejszych spółek publicznych na świecie.

źródło: PKO Bank Polski