Grupa Banku Ochrony Środowiska opublikowała wyniki półroczne

W I półroczu 2015 r. Grupa Banku Ochrony Środowiska odnotowała wzrost portfela kredytowego o 5,7 proc., wartość depozytów zwiększyła się o 1,4 proc., a aktywów o 1,1 proc. Wynik netto Grupy to 2,7 mln zł, natomiast współczynnik wypłacalności znajduje się na bezpiecznym poziomie 12,7 proc.

Wartość bilansowa portfela kredytów i pożyczek udzielonych Klientom Grupy BOŚ, według stanu na koniec I półrocza 2015 r., sięgnęła 13,2 mld zł. Saldo wszystkich kredytów zwiększyło się o 5,7 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2014 r. Największy wzrost odnotowano w obszarze kredytów udzielanych Klientom korporacyjnym – o 16,9 proc.

Z kolei zobowiązania Grupy wobec Klientów, w stosunku do stanu na koniec poprzedniego roku, zwiększyły się o 1,4 proc. i wyniosły 14,4 mld zł. Depozyty Klientów detalicznych wzrosły o 4,7 proc., a Klientów korporacyjnych o 6,9 proc.

Suma bilansowa Grupy na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 19,9 mld zł i była wyższa o 1,1 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2014 r., natomiast zysk netto Grupy wyniósł  2,7 mln zł wobec 34 mln zł w analogicznym okresie 2014 r.

Grupa wykazała wzrost wyniku z tytułu prowizji oraz wyniku z wymiany. Odnotowała natomiast słabsze wyniki z tytułu: odsetek, działalności handlowej oraz odpisów. Wskaźniki Grupy pozostały na bezpiecznym poziomie: współczynnik wypłacalności wyniósł 12,70 proc. na koniec I półrocza 2015 r. wobec 14,03 proc. na koniec 2014 r., a  współczynnik Tier 1 –  9,58 proc. na dzień 30 czerwca 2015 r. w porównaniu z 10,46 proc. na koniec 2014 r.

Saldo kredytów proekologicznych Grupy na koniec czerwca 2015 r. przekroczyło 4 mld zł i stanowi już blisko 30 proc. salda kredytów ogółem (na koniec 2014 r. było to odpowiednio 3,4 mld zł i 26,5 proc.). Sama sprzedaż kredytów „eko” wzrosła z 815 mln zł w I półroczu 2014 r. do 1,8 mld zł w I półroczu 2015 r. – czyli o 125 proc. Finansowanie udzielane przez BOŚ w tym obszarze wspierało projekty realizowane w większości (95,5 proc. kwoty) przez Klientów korporacyjnych.

źródło: BOŚ