Grupa Raiffeisen Bank Polska w I półroczu 2015 r. osiągnęła prawie 100 mln zł zysku netto

  • 99,8 mln zł zysku skonsolidowanego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrost o 35,6% w skali roku;

  • Wzrost portfela kredytów o 3,8% w ujęciu rocznym do 40,8 mld zł;

  • Wolumen depozytów – 35,2 mld zł – wyższy o 14,1% niż rok wcześniej;

  • Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 10,2% w ujęciu rocznym;

  • Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,4%.

W I półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska, radząc sobie z niekorzystnymi zdarzeniami rynkowymi i wpływem nowych regulacji, zanotowała w skali roku wzrost zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o 35,6% do 99,8 mln zł. Zysk brutto zwiększył się o 12,9% do 140,4 mln zł. W porównaniu z końcem czerwca 2014 r. wolumen udzielonych kredytów powiększył się o 3,8% do 40,8 mld zł. Dynamicznie wzrósł portfel depozytowy – o 14,1% do 35,2 mld zł. Suma bilansowa Grupy powiększyła się o 6,4% r/r do 58,9 mld zł.

Poprawa wyniku finansowego Grupy to w dużej mierze efekt trwających działań służących obniżaniu kosztów administracyjnych, które spadły w porównaniu z I półroczem 2014 r. o 10,2% do 628,3 mln zł. Wydatnie przyczynił się do tego projekt Transformacji Operacji, w ramach którego znaczna część funkcji operacyjnych została umieszczona w nowo otwartym Centrum Operacyjnym w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem kredytowym możliwe było ograniczenie odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów w ujęciu rocznym o 25,2% do 120,2 mln zł.

Działanie w środowisku niskich stóp procentowych spowodowało spadek wyniku odsetkowego o 12,5% do 543,8 mln zł. Wynik z tytułu prowizji i opłat obniżył się o 5,6% do 287,1 mln zł. W efekcie dochody z działalności operacyjnej spadły w ujęciu rocznym o 12% do 853 mln zł. Grupa zanotowała jednak poprawę jeśli chodzi o wskaźniki efektywności: ROE netto wzrósł z 2,6% (czerwiec 2014 r.) do 3,4%, a relacja kosztów do dochodów spadła z 71,1% do 70,7%.

„Choć nasza gospodarka utrzymuje zdrowe tempo rozwoju, to jednak kolejne bariery działania i obciążenia finansowe wymagają od banków poszukiwania nowych źródeł przychodów oraz ustawicznego dbania o stronę kosztową. Rekordowo niskie stopy rynkowe odbijają się negatywnie na wyniku odsetkowym, natomiast wynik prowizyjny odczuwa skutki ostatnich regulacji np. w odniesieniu do kart płatniczych. Sytuację poprawia utrzymujący się popyt na kredyt tak ze strony firm jak i klientów indywidualnych. Dzięki modyfikacjom procesów, uproszczeniom proceduralnym i poszerzeniu sieci sprzedaży zanotowaliśmy bardzo wyraźne zwiększenie sprzedaży kredytów gotówkowych i hipotecznych. Nowe produkty ożywiły akcję kredytową wśród mikrofirm. Duże zainteresowanie środkami na rozwój zgłasza też sektor MSP. Zwiększaniu wolumenu kredytów towarzyszył jeszcze szybszy wzrost depozytów od klientów, dzięki czemu zachowujemy zdrową i bezpieczną strukturę finansowania Grupy. Utrzymaliśmy wysoką dynamikę pozyskiwania klientów w praktycznie wszystkich segmentach, ciągle wyróżniając się na rynku m.in. ofertą Wymarzonego Konta Osobistego” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Fundusze własne Grupy na koniec I półrocza 2015 r. sięgały 6,2 mld złotych, a wysokość kapitału akcyjnego 2,3 mld zł. Raiffeisen Polbank systematycznie wzmacnia bazę kapitałową, kładąc nacisk na zachowanie wysokiego udziału kapitałów najwyższej jakości (CET1), który utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie 96%. Na koniec czerwca 2015 r. Grupa spełniała wymogi regulacyjne dotyczące współczynnika adekwatności kapitałowej: współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wyniósł 12,8%, natomiast łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 13,4% (dla samego Raiffeisen Polbank współczynnik wypłacalności wyniósł 14,3%).

Raiffeisen Polbank zanotował w I półroczu wzrost obrotów faktoringowych o 13% do 8,79 mld zł, zachowując 1. miejsce w zestawieniu największych faktorów. Liczba skupionych faktur przekroczyła 299 tys. Bank nie ustaje w pozyskiwaniu nowych klientów – w II kwartale, podobnie jak w pierwszych trzech miesiącach roku, 130 kolejnych firm zaczęło korzystać z jego rozwiązań faktoringowych. Obecnie obsługuje on 27% klientów faktoringowych na polskim rynku.

Spółka zależna Raiffeisen-Leasing Polska utrzymała się w ścisłej czołówce w swoim segmencie rynku, zamykając I półrocze 2015 r. wartością nowej sprzedaży w kwocie 1,88 mld zł, co oznacza wzrost na poziomie 14,6% r/r. W kategorii pojazdy osobowe zajęła 2. pozycję ze sprzedażą o wartości 982 mln zł.

źródło: Raiffeisen Polbank