Grupa Raiffeisen Bank Polska zarobiła w I kwartale 2015 r. prawie 49 mln zł

  • 48,8 mln zł zysku skonsolidowanego po wzroście o 13,4% w skali roku;
  • Wzrost portfela kredytów o 6,2% w ujęciu rocznym i o 4,7% w porównaniu z końcem grudnia 2014 r. do 41,7 mld zł;
  • Poziom depozytów wyższy o 17,9% niż rok wcześniej, przy wzroście o 6,5% w skali kwartału do 35,0 mld zł;
  • Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 6,7% w ujęciu rocznym;
  • Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,3%.

W I kwartale 2015 roku, pomimo niskich rynkowych stóp procentowych oraz wystąpienia różnych niekorzystnych zdarzeń w otoczeniu sektora bankowego, Grupa Kapitałowa Raiffeisen Bank Polska zanotowała w skali roku wzrost zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej o 13,4% do 48,8 mln zł. Zysk brutto zwiększył się o 15,1% do 74,2 mln zł. W porównaniu z końcem marca 2014 r. wolumen udzielonych kredytów powiększył się o 6,2% do 41,7 mld zł (wzrost o 4,7% względem końca 2014 r.). Portfel depozytowy rósł dynamiczniej – wartość ulokowanych przez klientów środków wzrosła o 17,9% w skali roku i 6,5% w skali kwartału do 35,0 mld zł. Suma bilansowa Grupy powiększyła się odpowiednio o 10,1% i 1,5% do 59,5 mld zł.

Do poprawy wyniku finansowego Grupy przyczyniła się konsekwentna obniżka kosztów administracyjnych, które spadły w porównaniu z I kwartałem 2014 r. o 6,7%. Skuteczne zarządzanie ryzykiem sprawiło, że odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 67,6% do 26,7 mln zł. Kolejne obniżki stóp procentowych spowodowały spadek wyniku odsetkowego o 12,7% do 273,0 mln zł. Mniej obniżył się wynik z tytułu prowizji i opłat – o 10,5% do 139,5 mln zł.

„Bankom przychodzi działać w coraz trudniejszych warunkach, pomimo relatywnie dobrej koniunktury w polskiej gospodarce. Zwiększone składki na system gwarancji depozytów, drastyczna obniżka opłat za transakcje kartami płatniczymi, niższe przychody z bankowości hipotecznej za sprawą serii działań ułatwiających klientom spłatę kredytów frankowych po nagłym wzroście kursu szwajcarskiej waluty to główne – obok rekordowo niskich stóp procentowych i zaostrzającej się konkurencji – elementy wpływające na dochodowość sektora. W tej sytuacji nasza Grupa przykłada ogromną wagę do budowania nowego biznesu, zarządzania ryzykiem i trzymania w ryzach kosztów. Cieszą efekty wdrażanej strategii w bankowości detalicznej w postaci ożywienia akcji kredytowej oraz przyrostu liczby rachunków klientów indywidualnych, dzięki wprowadzeniu unikalnego w skali rynku Wymarzonego Konta Osobistego” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.

Fundusze własne Grupy na koniec I kwartału 2015 r. sięgały 6,2 mld złotych, a wysokość kapitału akcyjnego 2,3 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosił 13,3%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 – 12,8%.

W 2015 r. Raiffeisen Polbank kontynuuje wdrażanie strategii bankowości detalicznej, uatrakcyjniając cały czas jej ofertę. W marcu udostępniono klientom Wymarzone Konto Osobiste oraz Wymarzone Konto dla Biznesu. Tych pierwszych jeszcze w I kwartale otwarto prawie 50 tys. Dużą popularnością cieszyły się nadal własne fundusze inwestycyjne banku, w których klienci ulokowali w tym czasie ponad 100 mln zł. Bank, planując dalszy rozwój segmentu hipotecznego, złożył w końcu marca w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wydanie zgody na utworzenie banku hipotecznego.

Pierwsze trzy miesiące 2015 r. przyniosły w Raiffeisen Polbank wzrost obrotów faktoringowych o 22% w ujęciu rocznym. Ich wartość przekroczyła 4,5 mld zł, co daje największy, 15% udział w rynku. Liczba wykupionych faktur wyniosła 143,5 tys. Bank pozyskał w tym czasie blisko 130 klientów faktoringowych, obsługując w sumie ponad 30% firm korzystających w Polsce z tego typu rozwiązań (wg danych Polskiego Związku Faktorów używa ich 5,35 tys. przedsiębiorstw).

Na konsolidującym się i wysoce konkurencyjnym rynku leasingowym Grupa utrzymała się w ścisłej czołówce, zamykając I kwartał 2015 r. wartością nowej sprzedaży w kwocie 779 mln zł, co daje udział w rynku na poziomie 7,4%. Spółka Raiffeisen-Leasing Polska zajęła w kategorii pojazdy osobowe 2. pozycję z roczną dynamiką wzrostu 48%. Drugie miejsce zajęła także w segmencie medycznym, osiągając wzrost w skali o 26%.

źródło: Raiffeisen Polbank