Najwyższa w Polsce „Ocena Ryzyka Kredytowego Kontrahenta” dla Banku Pekao S.A. na poziomie A1 (CR)/P-1 (CR) nadana przez agencję ratingowa Moody’s

Agencja ratingowa Moody’s przyznała Bankowi Pekao S.A. nową ocenę ratingową „Ocenę Ryzyka Kredytowego Kontrahenta” „CR” na poziomie: A1 (CR)/P-1 (CR) w związku z wprowadzeniem nowej metodologii oceny wiarygodności kredytowej banków.

Ocena CR stanowi opinię na temat ryzyka kontrahenta dotyczącego wywiązania się Banku z umów związanych z listami zastawnymi, zobowiązaniami umownymi (obsługa), instrumentami pochodnymi (np. transakcje swap), akredytywami, udzielonymi gwarancjami oraz instrumentami płynnościowymi.

Ocena ta różni się od ocen ratingowych instrumentów dłużnych i depozytowych, ponieważ uwzględnia tylko ryzyko niewypłacalności, a nie prawdopodobieństwo jej wystąpienia oraz szacuje oczekiwaną stratę finansową w przypadku wystąpienia niewypłacalności. Ocena CR ma zastosowanie wobec zobowiązań kontrahenta, również zobowiązań umownych, a nie instrumentów dłużnych lub depozytowych.

Skala Ocen Ryzyka Kredytowego Kontrahenta „CR” jest analogiczna do ocen długookresowych i krótkookresowych depozytów, czyli od Aaa do Caa3 oraz od Prime-1 do Non-Prime.

Pozostałe oceny ratingowe zostały potwierdzone na dotychczasowych poziomach tj. długo- i krótkoterminowa ocena ratingowa depozytów Banku Pekao na poziomie „A2″ i „Prime -1” oraz rating podstawowej wiarygodności kredytowej (Baseline Credit Assessment – „BCA”) na poziomie „baa1” wraz ze stabilną perspektywą.

Ocena Ryzyka Kredytowego Kontrahenta (CR) oraz Baseline Credit Assessment (BCA) Banku Pekao S.A., to najwyższe oceny ratingowe przyznane przez agencję Moody’s polskim bankom.

źródło: Bank Pekao