PKO Bank Hipoteczny uplasował pierwszą benchmarkową emisję zielonych listów zastawnych w EUR

  • 27 czerwca PKO Bank Hipoteczny uruchomił dla inwestorów instytucjonalnych subskrypcję zielonych hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro, z terminem zapadalności 25 czerwca 2025 roku.
  • Zebrano deklaracje nabycia od ponad 50 inwestorów na łączną kwotę powyżej 850 milionów euro.
  • W procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu subskrypcji została ustalona marża w wysokości 36 pb ponad EUR Mid-Swaps. Papiery są oprocentowane według stałej stopy procentowej w euro.
  • Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

27 czerwca PKO Bank Hipoteczny uruchomił dla inwestorów instytucjonalnych subskrypcję kolejnej emisji hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 25 czerwca 2025 roku. Emisja ta była pierwszą emisją zielonych listów zastawnych banku denominowaną w euro. Środki z emisji są przeznaczone na finansowanie i refinansowanie budynków mieszkalnych charakteryzujących się niską emisja CO2. To już szósta benchmarkowa emisja w euro uplasowana przez PKO Bank Hipoteczny.

– To bardzo ważna emisja dla PKO Banku Hipotecznego, ale także, mam nadzieję dla całego rynku emitentów listów zastawnych w Polsce. Jako bank dążymy do ciągłej poprawy jakości naszych listów zastawnych i zwiększania zaufania wśród inwestorów na całym świecie. Mamy nadzieję, że w ślad za nami podążą inni emitenci z Polski i powiększy się grono emitujących w zielonym formacie. PKO Bank Hipoteczny umacnia na międzynarodowym rynku finansowym pozycję zaufanego emitenta hipotecznych listów zastawnych, czego dowodem jest ponad 40-procentowa redukcja dokonana w zapisach najnowszej emisji. Ten sukces jest dla nas tym bardziej znaczący, że została ona przeprowadzona w wymagających warunkach rynkowych – mówi Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu PKO BH. – Bardzo dziękuję inwestorom za zaufanie. To powód do satysfakcji, ale przede wszystkim doskonała motywacja do dalszych wysiłków i umacniania pozycji lidera rynku banków hipotecznych w Polsce – dodaje
Obecna emisja jest – licząc łącznie emisje listów zastawnych denominowanych w euro i w złotych – dwudziestą pierwszą przeprowadzaną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 4 lipca 2022 r. wynosiła 12,3 mld zł.
Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Zielone hipoteczne listy zastawne zabezpieczone są kredytami mieszkaniowymi wyselekcjonowanymi w oparciu o PKO BH Green Covered Bond Framework oraz posiadają certyfikację Climate Bond Initiative.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego – zarówno denominowane w złotych, jak i w euro – otrzymały rating Aa1, nadany przez Agencję Moody’s Investors Service. Poziom nadanego ratingu jest najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe.
Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego.
PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, od listopada 2016 roku przeprowadza benchmarkowe (o wartości min. 500 mln euro) emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski