Ruszył program wspierający działalność Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Banku Pekao S.A. uruchomiła program skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), które mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizowane przez siebie projekty kulturalne. Wnioski można składać od 5 czerwca do końca sierpnia 2023 r.

Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Zgłoszenia przyjmowane będą przez najbliższe trzy miesiące wyłącznie przez formularz dostępny pod adresem: fundacja.pekao.com.pl. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonione zostaną zwycięskie projekty, które dzięki grantom będzie można zrealizować.

 Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich jest Polsce bardzo potrzebna, ona buduje tę naszą polską tożsamość i dumę z  tego, że jesteśmy Polakami, że mamy swoją kulturę, swoją historię i  przeszłość – powiedział Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Program skierowany jest do kół wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które złożą w formie elektronicznej projekt zgodny z celami programu wraz z kosztorysem proponowanych działań. Projekty spełniające wymagania formalne zostaną przedstawione komisji, która wybierze najlepsze z nich. Jedno koło może zgłosić tylko jeden projekt, a grant może być przyznany w maksymalnej kwocie 7,5 tys. zł.

Program wpisuje się w działania statusowe Fundacji Banku Pekao S.A., która wspiera przedsięwzięcia związane z oświatą oraz wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu i ochrony środowiska oraz dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.

– Koła Gospodyń Wiejskich pełnią bardzo istotną funkcję: integrują lokalną społeczność, dbają o podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji, rozwijają kulturę ludową. Jako fundacja bardzo doceniamy działania kół i naszym programem chcemy wesprzeć ich funkcjonowanie w szczególności w zakresie działań kulturalnych – podkreśla Rafał Utracki, prezes zarządu Fundacji Banku Pekao S.A.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.