Solidne wyniki Grupy BOŚ w I kwartale 2024 roku

  • W I kwartale 2024 roku Bank Ochrony Środowiska osiągnął poprawę wyników z podstawowej działalności, zwiększył wartość udzielonych kredytów oraz prowadził skuteczne działania w zakresie poprawy jakości portfela kredytowego. 
  • Wypracowany przez Grupę BOŚ w pierwszych trzech miesiącach tego roku wynik z tytułu odsetek sięgnął 202,7 mln zł (+3,3% r/r), natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 33,8 mln zł (+4% r/r). 
  • Zysk netto Grupy BOŚ w pierwszym kwartale br. wyniósł 45,9 mln zł wobec 57,0 mln zł w analogicznym okresie 2023 roku. W omawianym okresie wynik banku został obciążony kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w kwocie 50,4 mln zł (wobec 43,2 mln zł rok wcześniej).
  • Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez BOŚ w I kwartale 2024 roku wzrosła o blisko 50% r/r do 1,1 mld zł. Sprzedaż nowych kredytów proekologicznych wzrosła z kolei o ponad 31% r/r do 479 mln zł.

– Grupa Banku Ochrony Środowiska zakończyła pierwszy kwartał solidnymi wynikami, notując kilkuprocentowy wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego. Znacząco, bo o blisko 50% rok do roku, wzrosła sprzedaż nowych kredytów udzielonych przez BOŚ. Jednocześnie, pozytywne efekty przynoszą działania zmierzające do poprawy struktury i jakości portfela kredytowego banku, co pozwoliło obniżyć wskaźnik NPL do poziomu 13,4% z 15,3% przed rokiem – wskazał Bartosz Kublik, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu BOŚ.

– Choć systematyczna poprawa wyników z podstawowej działalności może cieszyć, jestem przekonany, wraz z całym nowym zarządem banku, że potencjał BOŚ do poprawy wszystkich kluczowych parametrów jest znacznie większy. Mam na myśli m.in. zwiększenie aktywności naszego banku w obszarze kredytów. Wartość portfela kredytowego BOŚ na koniec marca wynosiła niespełna 11 mld zł, przy ponad 17 mld zł depozytów. To pokazuje dobrą sytuację płynnościową, którą można przekształcić w nowy strumień kredytów. Jako bank wyspecjalizowany w finansowaniu inwestycji przyjaznych środowisku, zamierzamy być bankiem pierwszego wyboru dla przedsiębiorstw – szczególnie małych i średnich – poszukujących tzw. zielonego finansowania. Ogłoszona pod koniec ubiegłego roku strategia Grupy BOŚ zakłada, że do końca 2026 roku 50% salda kredytów dla firm będą stanowić kredyty proekologiczne. Zamierzamy to osiągnąć m.in. poprzez jeszcze lepsze wykorzystanie unikalnych kompetencji Banku Ochrony Środowiska, który dysponuje prawdopodobnie największym i najbardziej doświadczonym zespołem inżynierów ekologów, we wszystkich 16 centrach biznesowych. Obok finansowania, możemy więc zapewnić naszym klientom kompleksowe wsparcie doradcze. Będziemy też rozwijać współpracę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zapowiedział Bartosz Kublik.

Wynik odsetkowy i prowizyjny konsekwentnie w górę

Grupa BOŚ w I kwartale 2024 roku wypracowała wynik z tytułu odsetek na poziomie 202,7 mln zł, tj. o 3,3% wyższym niż w analogicznym okresie 2023 roku. To rezultat systematycznej odbudowy marży odsetkowej na aktywach ogółem, która (za ostatnie 12 miesięcy) sięgnęła 3,8% wobec 3,7% w 2023 roku.

Wynik Grupy BOŚ z tytułu opłat i prowizji w I kwartale tego roku wyniósł z kolei 33,8 mln zł, co oznacza wzrost o 4% r/r. Wzrosły głównie prowizje od gwarancji i akredytyw i opłaty za obsługę rachunków klientów.

Dla Domu Maklerskiego BOŚ pierwszy kwartał 2024 roku był okresem dalszego przyrostu liczby prowadzonych rachunków inwestycyjnych. Na koniec marca br. DM BOŚ prowadził 184,8 tys. rachunków, co oznacza przyrost o 3,5 tys., czyli o 1,9% w porównaniu z końcem 2023 roku.

Łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska w I kwartale br. sięgnęła 1,1 mld zł i była o blisko 50% wyższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Sprzedaż nowych kredytów proekologicznych wzrosła z kolei o ponad 31% r/r do 479 mln zł. Na koniec marca 2024 roku udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem banku wynosił 39%.

Dalsze rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi

Zysk netto wypracowany przez Grupę BOŚ w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku wyniósł 45,9 mln zł wobec 57,0 mln zł w I kwartale 2023 roku. Znaczący wpływ na zaprezentowane wyniki miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych (głównie w CHF, ale też w EUR i USD) – w minionym kwartale wyniosły one 50,4 mln zł wobec 43,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik ten jest konsekwencją aktualizacji parametrów modelu wyznaczającego rezerwę, gdzie znacznie pogorszył się wskaźnik zasądzenia odsetek za zwłokę liczony od daty pozwu oraz wystąpił wzrost nowych pozwów od kredytów w EUR.

Od stycznia 2022 roku BOŚ realizuje program ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne. Do końca marca 2024 roku w ramach tego programu zawartych zostało 726 ugód, z czego 81 w I kwartale br.

Systematyczna poprawa jakości portfela kredytowego

Negatywny wpływ kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych został częściowo skompensowany poprawą wyniku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W I kwartale 2024 roku wynik ten wyniósł +14,1 mln zł wobec +19,0 mln zł w I kwartale 2023 roku. Poprawa dotyczyła głównie portfela korporacyjnego i wynikała z rozwiązania części odpisów w związku ze spłatami kredytów, podpisaniem aneksów oraz umów restrukturyzacyjnych.

Zmiana struktury portfela kredytowego i podejmowane przez BOŚ działania w zakresie windykacji i restrukturyzacji pozwoliły na systematyczną poprawę wskaźnika NPL. Na koniec marca 2024 roku wyniósł on 13,4% wobec 15,3% rok wcześniej.

„Mój elektryk” nie zwalnia tempa, a „zielona” oferta BOŚ się poszerza

Istotnym elementem działalności BOŚ jest jego aktywny udział w krajowych i regionalnych programach operacyjnych w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Polskim Funduszem Rozwoju.

Przykładem takiej współpracy jest program „Mój elektryk” uruchomiony pod koniec 2021 roku. BOŚ jest jedynym bankiem-operatorem ścieżki leasingowej tego programu i współpracuje obecnie z 30 firmami leasingowymi. W sumie, od momentu uruchomienia programu do końca marca 2024 roku do banku wpłynęło ponad 17 tys. wniosków o dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych na łączną kwotę 568 mln zł (z czego ponad 2,5 tys. wniosków na łączną kwotę 74 mln zł w I kwartale br.). W lutym tego roku NFOŚiGW zwiększył budżet na dopłaty do leasingu „elektryków” do 600 mln zł.

We współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BOŚ oferuje z kolei przedsiębiorstwom – głównie małym i średnim – produkty wykorzystujące środki unijne z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Są to przede wszystkim: Kredyt ekologiczny i kredyt z gwarancją Ekomax. W I kwartale tego roku BOŚ został też wybrany przez BGK do udzielania Pożyczek na OZE w województwie lubelskim. Bank oferuje nisko oprocentowane pożyczki na budowę instalacji OZE na szkołach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach wielorodzinnych. BOŚ – obecnie jako jedyny bank w Polsce – może też sfinansować z unijnego grantu ELENA 90% kosztów dokumentacji technicznej (w tym audytu energetycznego), którą muszą przygotować firmy i samorządy ubiegające się o finansowanie tego typu inwestycji.

ŹRÓDŁOBank Ochrony Środowiska