Wyniki Grupy Getin Noble Bank po pierwszym półroczu 2015 roku

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa kapitałowa Getin Noble Banku wypracowała 209 mln PLN zysku netto. Zgodnie z zapowiedziami, Bank znacząco obniżył koszt finansowania, mimo zawirowań na rynku w związku z aprecjacją CHF. Na koniec czerwca br. suma bilansowa Banku wynosiła 70,4 mld PLN.

„W ostatnich kwartałach znacząco obniżyliśmy koszt finansowania oraz wartość odpisów. Bez uwzględnienia opłat na rzecz BFG oraz KNF, koszty działania Banku utrzymują się od dwunastu miesięcy na niezmienionym poziomie” – powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku. „Wyraźnemu wzmocnieniu uległa również pozycja kapitałowa Banku. W ciągu roku podwyższyliśmy wskaźniki CAR od 0,7 p.p. i CET1 o 1,1 p.p” – dodaje.

Pierwsze półrocze 2015 roku to niewątpliwy sukces należącej do Grupy spółki Getin Leasing. Jest ona obecnie liderem rynku finansowania pojazdów poprzez leasing. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wartość wyleasingowanego przez Spółkę mienia wyniosła 1,5 mld PLN, co stanowi wzrost o 30% w ujęciu rok do roku. Rozwój leasingu jest kolejnym etapem wzmacniania pozycji Grupy Getin Noble Banku jako lidera w segmencie finansowania pojazdów. W pierwszym półroczu 2015 roku wartość udzielonych kredytów samochodowych osiągnęła poziom 717 mln PLN. Bank posiada obecnie ponad 50% udział w tym rynku.

Getin Noble Bank kontynuuje działania związane z budową portfela szybko rotujących kredytów. W ciągu zaledwie 12 miesięcy saldo kredytów gotówkowych wzrosło o 0,9 mld PLN (+31% r/r), co częściowo przyczyniło się do kompensacji niższych przychodów odsetkowych będących efektem obniżenia stopy lombardowej. Tylko w pierwszym półroczu br. wartość sprzedaży kredytów gotówkowych osiągnęła poziom ponad 1,2 mld PLN.

Bank kontynuuje politykę budowy bezpiecznej struktury aktywów i pasywów, zarówno
w przekroju walutowym, jak i płynnościowym. Na koniec czerwca br. saldo kredytów Getin Noble Banku wynosiło 50,3 mld PLN, a saldo depozytów 55,2 mld PLN. Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową (wskaźnik K/D wynosi 91,2%). Zgodnie z zapowiedziami Bank systematycznie obniża koszt depozytów (-55 p.b. od początku br.). W drugim kwartale wskaźnik NIM wzrósł do 1,7 p.p.

Systematyczne zmiany w ofercie przekładają się na znaczący wzrost aktywności Klientów korzystających z ROR oraz kont oszczędnościowych. Bank odnotował wzrost salda środków zdeponowanych na kontach oszczędnościowych z 3,2 mld PLN do 3,9 mld PLN przy spadku średniego oprocentowania o 0,3%. Od momentu wdrożenia strategii Getin UP Bank odnotował ponad dwuipółkrotny wzrost liczby transakcji kartami płatniczymi. Widoczny jest również wzrost transakcyjności kart (blisko 6 transakcji na jedną kartą w czerwcu 2015).

Zgodnie z przyjęta strategią Bank kontynuuje działania związane ze sprzedażą NPL.
W pierwszym półroczu wartość kapitału sprzedanych portfeli kredytów nieregularnych wyniosła ponad 1 mld PLN. Warto również podkreślić, że wszystkie zrealizowane do tej pory transakcje sprzedaży miały pozytywny wpływ na rachunek wyników. Ambicją Banku jest sprzedaż w 2015 roku NPL o wartości netto powyżej 1,8 mld PLN. W drugim kwartale 2015 roku Bank odnotował rekordowo niski poziom odpisów na poziomie 66,9 mln (spadek
o 47,9% q/q).

Na koniec czerwca 2015 roku skonsolidowany współczynnik wypłacalności CET1 (pro-forma
z uwzględnieniem całości wyniku za pierwszą połowę 2015 roku) wynosił 10,0%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR 13,2%. Oba wskaźniki kapitałowe znajdują się powyżej wymogów regulacyjnych.

źródło: Getin Noble Bank