Zintegrowany raport roczny Banku BNP Paribas za 2023 rok już dostępny w wersji online

Bank BNP Paribas opublikował raport roczny integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi wpływu środowiskowego, społecznego oraz ładu zarządczego (ESG). Stanowi on skrót najważniejszych informacji przedstawionych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 roku opublikowanym 1 marca br. To już piąta edycja raportu dostępna w wersji online.

Publikacja umożliwia zapoznanie się z całościowym oglądem organizacji, jej wyników oraz osiągnięć skoncentrowanych wokół realizacji celów strategii GObeyond 2022-2025. W 2023 roku Bank BNP Paribas konsekwentnie realizował strategię biznesową w ramach czterech filarów (UP, POSITIVE, STRONGER, TOGETHER), stawiając na nowe rozwiązania technologiczne, wzrost zrównoważonego finansowania, digitalizację procesów i usług oraz dbałość o rozwój i satysfakcję pracowników. Bank osiągnął w 2023 roku bardzo dobre wyniki finansowe i historyczny poziom zysku netto.

Zintegrowany raport za 2023 rok, podobnie jak w ubiegłym roku, stanowi część opublikowanego 1 marca raportu rocznego. Do raportowania podchodzimy kompleksowo – zależy nam na pokazaniu zależności między finansowymi i pozafinansowymi aspektami funkcjonowania Grupy. Tradycyjnie udostępniamy też skróconą wersję online raportu z podsumowaniem kluczowych informacji, jednak zachęcamy odbiorców do poszerzenia wiedzy z wybranych zagadnień poprzez pobranie pełnej wersji raportu – mówi Katarzyna Tatara, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich w Banku BNP Paribas.

Sprawozdanie Zarządu uwzględnia najlepsze praktyki rynkowe oraz spełnia wymogi krajowych i międzynarodowych wytycznych istotnych dla biznesu w zakresie raportowania informacji niefinansowych: międzynarodowego standardu raportowania niefinansowego GRI Standards 2021; Integrated Reporting Framework Fundacji IFRS oraz Rekomendacji Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie raportowania ryzyka klimatycznego. Wybrane informacje niefinansowe zaprezentowane w raporcie zostały poddane weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie czekają nas oraz wiele firm w kontekście ujawniania danych zgodnie z dyrektywą CSRD, przeanalizowaliśmy nasz proces raportowania pod kątem nowych wymogów. W Sprawozdaniu za 2023 rok oznaczyliśmy dotychczas raportowane informacje i wskaźniki wg standardu GRI i odnieśliśmy je do Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), które będą obowiązywały bank w 2025 roku, w sprawozdaniu za rok 2024. Jest to kolejny krok w zakresie udoskonalania naszego procesu raportowania. Mamy również nadzieję, że ta informacja pomoże innym podmiotom objętym obowiązkiem raportowania – mówi Magdalena Obłoza, starsza ekspertka ds. strategii zrównoważonego rozwoju (ESG), odpowiedzialna za proces raportowania ESG w Banku BNP Paribas.

Bank od lat jest nagradzany za najwyższy poziom raportowania. Otrzymał m.in. wyróżnienie za najlepszy raport zintegrowany w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte (2023 rok), a także w 2023 roku piąty rok z rzędu znalazł się wśród laureatów nagrody głównej w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report” organizowanym dla spółek giełdowych przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Raport dostępny jest na stronie: https://raportroczny.bnpparibas.pl/. Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceniającej po zapoznaniu się z publikacją – pomoże to nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby interesariuszy. Wnioski z ankiety zostaną uwzględnione w analizie podwójnej istotności w kolejnym procesie raportowania.

ŹRÓDŁOBank BNP Paribas