ecoDa i AIG publikują raport na temat zakresu obowiązków i odpowiedzialności dyrektorów spółek europejskich

Światło dzienne ujrzał dziś ogólnoeuropejski raport  poświęcony ewolucji w otoczeniu biznesowym, która wpływa na obowiązki i zakres odpowiedzialność dyrektorów spółek europejskich.

Dokument opracowały Europejska Konfederacja Stowarzyszeń Dyrektorów (ecoDa) oraz American International Group, Inc. (NYSE: AIG), jeden z liderów na światowym rynku ubezpieczeniowym.

Szczegółowy nadzór ze strony regulatorów oraz monitorowanie działań zarządów w kontekście politycznym przyczyniły się do wzrostu ryzyka oraz zwiększenia zakresu ewentualnej odpowiedzialności, ponoszonej przez członków kierownictwa spółek. Wpływ zmian widać również w coraz większej liczbie roszczeń o odszkodowania w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej władz spółek (tzw. ubezpieczenia D&O). Opublikowane sprawozdanie pomaga członkom zarządów zrozumieć zakres ich odpowiedzialności w coraz bardziej złożonym i stawiającym coraz więcej wyzwań świecie biznesu.

Obowiązki i odpowiedzialność dyrektorów oraz sposób jej egzekwowania różnią się w zależności od struktury zarządów w poszczególnych państwach europejskich.  Struktura grupy kapitałowej dodatkowo zwiększa złożoność prowadzenia sporów sądowych. Skomplikowane łańcuchy dostaw spółek działających na różnych rynkach oznaczają, że członkowie zarządów muszą mierzyć się z różnymi systemami prawnymi i kulturami biznesowymi. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono poszczególne rodzaje ryzyka, jakie ponoszą członkowie zarządów w różnych systemach prawnych w Europie, posiłkując się różnorodnymi transgranicznymi oraz krajowymi studiami przypadków.

W dokumencie przeanalizowano również sposób, w jaki ubezpieczenia D&O pomagają członkom zarządu zarządzać ryzykiem. Omówiono wiele sytuacji, takich jak bankructwo, niewypłacalność, odpowiedzialność karna oraz działania akcjonariuszy. Decydenci mogą również zapoznać się z rozwiązaniami, które pozwolą im zejść z linii strzału prawników i regulatorów.

Roger Barker, prezes ecoDa/grupy roboczej AIG i dyrektor ds. ładu korporacyjnego w Institute of Directors powiedział: – Tym sprawozdaniem chcemy otworzyć oczy członkom zarządów spółek. To osoby, które muszą posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę, zanim zajmą stanowisko w radzie nadzorczej. Założenie, że dyrektor nie może ponieść odpowiedzialności w przypadku działania w dobrej wierze zmienia się. „Nie było to moim zamiarem” przestaje już być dopuszczalnym usprawiedliwieniem w ustach członka zarządu europejskiej spółki. Taka osoba musi móc powiedzieć: „wdrożyłem/wdrożyłam dobry system i właściwe procesy zabezpieczające przed tym zdarzeniem”.

Mike Pryce, dyrektor ds. odpowiedzialności cywilnej członków zarządu z AIG, powiedział: – Członkowie zarządu nie powinni bagatelizować zmieniającego się charakteru ryzyka, które ponoszą. Odpowiednio poinformowani dyrektorzy, świadomi osobistej odpowiedzialności, będą lepiej sobie radzić w trudnych sytuacjach, wynikających między innymi z coraz bardziej skomplikowanych powiązań prawnych i fizycznych w otoczeniu, w którym zarządzanie ryzykiem odgrywa coraz ważniejszą rolę.

źródło: AIG – ecoDa