TFI PZU będzie zarządzać funduszem nieruchomości dla Vienna Life

TFI PZU podpisało umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie. Transakcja ta zapoczątkowuje rozwój nowej linii biznesowej TFI PZU w obszarze zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych – obok zarządzania dedykowanymi funduszami i portfelami inwestycyjnymi, płynnością oraz rezerwami finansowymi.

Za zarządzanie funduszem będzie odpowiedzialne Biuro Sektora Nieruchomości TFI PZU, które od 2009 r. realizuje inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych poprzez zarządzanie funduszami na rzecz Grupy PZU. Tworzący je zespół specjalizuje się w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne na terenie Polski oraz krajów z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie zarządza portfelem nowoczesnych nieruchomości magazynowych, biurowych i handlowych o wartości przekraczającej 3,5 mld PLN.

Przejęcie zarządzania funduszem na zlecenie Vienna Life oznacza wykorzystanie po raz pierwszy kompetencji TFI PZU w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości na rzecz klienta zewnętrznego. Transakcja ta wpisuje się także w strategię Grupy PZU na lata 2021-2024 w obszarze inwestycji, która zakłada zwiększenie aktywów pod zarządzaniem.

– Nawiązanie współpracy z renomowanym partnerem, jakim jest  Vienna Life, traktujemy jako wyraz uznania dla naszych kompetencji w zakresie zarządzania aktywami, ale także zaufania. Cieszymy się, że tak jak niegdyś strategie global macro, tak teraz nasze doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami możemy udostępnić klientom spoza naszej grupy kapitałowej – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Docelowo zarządzanie z outsourcingiem

W okresie przejściowym, tj. do czasu uzyskania zgody KNF, podejmowanie wszystkich decyzji inwestycyjnych w funduszu zarządzanym na zlecenie Vienna Life będzie leżało w gestii TFI PZU.  Docelowo usługa zarządzania portfelem nieruchomości ma zostać ponownie przekazana do obecnego zarządzającego – spółki REDNET Property Group. Proces deweloperski prowadzi natomiast inna spółka z Grupy REDNET – REDNET Investment.

– Dzięki współpracy z REDNET Property Group środki z funduszu będą inwestowane na rynku mieszkaniowym przez zarządzającego o uznanej renomie i doświadczeniu – wyjaśnia Marcin Żółtek.

Pieczę nad całością będzie sprawowało jednak TFI PZU, które będzie oceniało i akceptowało najważniejsze decyzje inwestycyjne, dotyczące m.in. zaangażowania środków w daną inwestycję (przez spółki celowe). Do towarzystwa będą należały także nadzór nad dywersyfikacją portfela oraz  identyfikowanie i monitorowanie ryzyka związanego z realizowanymi projektami.

Jednocześnie TFI PZU będzie zarządzać portfelem aktywów płynnych funduszu, czyli środkami pieniężnymi, które nie będą w danym momencie wykorzystywane w procesie inwestycji (kupno działek, budowa nieruchomości itd.).

Oferta dla firm coraz bardziej kompletna

Na koniec grudnia 2022 r. TFI PZU zarządzało aktywami spółek z Grupy PZU oraz klientów zewnętrznych o łącznej wartości około 41,1 mld zł. Aktywa klientów instytucjonalnych będące pod zarządzaniem towarzystwa są lokowane w dedykowanych funduszach inwestycyjnych (FIZ), portfelach opartych na funduszach i instrumentach finansowych, prowadzonych zgodnie z indywidualną strategią, a także w ramach szerokiej oferty funduszy i strategii inwestycyjnych – w ramach zarządzania płynnością i rezerwami finansowymi.

– Przejęcie zarządzania funduszem nieruchomości mieszkaniowych otwiera dla naszego TFI nowy rozdział w zakresie oferty zarządzania aktywami dla klientów instytucjonalnych. Pokazuje też, że dzięki kompetencjom i doświadczeniu, które składają się na wysokiej jakości proces inwestycyjny, jesteśmy w stanie uszyć rozwiązanie na miarę, które będzie odpowiadało na różne potrzeby klientów instytucjonalnych  – ocenia wiceprezes TFI PZU.

Do konstruowania funduszy oraz portfeli w ramach usługi asset management w TFI PZU wykorzystuje się kilkanaście strategii inwestycyjnych opartych na wszystkich najważniejszych klasach aktywów. Wszystkie spełniają określone parametry jakościowe – związane z płynnością, ryzykiem oraz potencjałem stopy zwrotu.

ŹRÓDŁOPZU