BNP Paribas wzmacnia swoje zobowiązania w zakresie transformacji energetycznej

 • 24 stycznia 2023 r. BNP Paribas zapowiedział wzmocnienie swoich zobowiązań dotyczących odchodzenia od finansowania działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Publikujemy szczegółowe informacje na temat planów BNP Paribas w tym zakresie.
 • BNP Paribas zaprzestanie udzielania finansowania przeznaczonego na działalność związaną z rozwojem nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, niezależnie od metod tego finansowania.
 • Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Raporcie Klimatycznym 2023, BNP Paribas kontynuuje dostosowywanie portfela kredytowego do obranej ścieżki dochodzenia do neutralności klimatycznej, wychodząc poza sektor energetyczny i wyznaczając nowe cele dekarbonizacji dotyczące branży produkcji stali, cementu i aluminium.
 • BNP Paribas potwierdza, że skutecznie realizuje plany ogłoszone w 2022 r. w odniesieniu do sektorów: energetyki, paliwowego w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz motoryzacyjnego.
 • Od 2022 r. (wliczając dane za 2023 r.) BNP Paribas zajmuje pierwsze miejsce na świecie wśród emitentów zielonych obligacji.[1]

Wniesienie istotnego wkładu w finansowanie niskoemisyjnych źródeł energii, zwłaszcza odnawialnych, i wsparcie gospodarki w odchodzeniu od wykorzystywania paliw kopalnych należy do priorytetów strategii BNP Paribas.

Opracowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE) scenariusz dochodzenia do neutralności węglowej (ang. net zero emissions, NZE), oparty na szeroko zakrojonych badaniach naukowych, podkreśla konieczność znacznego przyspieszenia inwestycji w energetykę niskoemisyjną, co jest niezbędne, by umożliwić wycofanie się z wykorzystywania paliw kopalnych, a tym samym, by osiągnąć w perspektywie do 2050 r. neutralność klimatyczną. BNP Paribas dokonał już znacznych zmian w podejściu do finansowania sektora energetyki. Na koniec 2022 r. wartość kredytów udzielonych na realizację projektów w obszarze energetyki niskoemisyjnej stanowiła blisko 60% całkowitego finansowania energetyki przez BNP Paribas. Zgodnie z planami ogłoszonymi 24 stycznia 2023 r., BNP Paribas zamierza w dalszym ciągu zwiększać udział projektów energetyki niskoemisyjnej w łącznej wartości finansowania tej branży do 80%, co odpowiada kwocie co najmniej 40 mld euro. W związku z tym zobowiązaniem, BNP Paribas zdecydował się znacznie ograniczyć wspieranie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego.

BNP Paribas publikuje bardziej szczegółowe informacje na temat swoich planów dotyczących odchodzenia od finansowania działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz odpowiednio aktualizuje swoją politykę finansowania sektora paliwowego w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego.

BNP Paribas zaprzestanie udzielania finansowania przeznaczonego na działalność związaną z rozwojem nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, niezależnie od metod tego finansowania.

W sektorze ropy naftowej BNP Paribas ograniczy finansowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej o 80% do 2030 r. w następujący sposób:

 • Bank zaprzestanie udzielania finansowania przeznaczonego na działalność związaną z rozwojem nowych złóż ropy naftowej (w tym w formule finansowania projektów, RBL[2] i FPSO[3],[4]);
 • Bank będzie stopniowo odchodził od finansowania niezdywersyfikowanych podmiotów prowadzących działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej (niezależnych spółek naftowych), udzielanego w celu wsparcia tego sektora (w formule finansowania korporacyjnego lub RBL);
 • Bank zmniejszy udział kredytów korporacyjnych ogólnego przeznaczenia wykorzystywanych na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej.

W zakresie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego BNP Paribas zaprzestanie udzielania wszelkiego finansowania przeznaczonego na rozwój nowych złóż. Zgodnie z planem ogłoszonym 24 stycznia 2023 r. BNP Paribas zobowiązał się do ograniczenia finansowania przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego o ponad 30% w perspektywie do 2030 r. (w porównaniu do stanu z 30 września 2022 r.).

BNP Paribas wyznaczył w Raporcie Klimatycznym 2023 nowe cele w zakresie dostosowania portfela kredytowego w odniesieniu do trzech kluczowych branż. Cele te wynikają ze scenariusza przyjętego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną, dotyczącego dochodzenia do neutralności węglowej do 2050 r. Cele pośrednie zostały ustalone na 2030 r., będący odpowiednim horyzontem czasowym zważywszy na indywidualne cele przyjęte dla poszczególnych branż w zakresie dekarbonizacji:

 • Produkcja stali: redukcja emisyjności o 25% w stosunku do 2022 r. w celu osiągnięcia poziomu 1,2 t CO2/t stali surowej.
 • Produkcja aluminium: redukcja emisyjności o 10% w stosunku do 2022 r. w celu osiągnięcia poziomu 5,6 t CO2e/t aluminium.
 • Produkcja cementu: redukcja emisyjności o 24% w stosunku do 2021 r. w celu osiągnięcia poziomu 0,51 t CO2/t wyrobów cementowych.

BNP Paribas potwierdza, że skutecznie realizuje swoje plany ogłoszone w 2022 r. w odniesieniu do trzech pierwszych branż, na których skupił swoje wysiłki:

 • Ropa naftowa i gaz ziemny: zmniejszenie o 12% finansowania poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na koniec 2022 r. w stosunku do 2020 r. (cel zmniejszenia o 12% do 2025 r. zasadniczo już osiągnięty); emisyjność na poziomie 67 g CO2e/MJ na koniec 2022 r. wobec celu wynoszącego <61 g CO2e/MJ do 2025 r.
 • Energetyka: finansowany miks technologiczny branży energetycznej składający się w 60% z OZE na koniec 2022 r. (cel: ponad 66% do 2025 r.) i 7% z węgla (cel: poniżej 5% do 2025 r); emisyjność na poziomie 179 g CO2/kWh na koniec 2022 r. wobec celu wynoszącego <146 g CO2/kWh do 2025 r.
 • Branża motoryzacyjna: wzrost udziału finansowania produkcji pojazdów elektrycznych w całym portfelu motoryzacyjnym do 14% na koniec 2022 r. wobec celu wynoszącego >25% do 2025 r.; emisyjność na poziomie 167 g CO2/km (WLTP) na koniec 2022 r. wobec celu wynoszącego <137 g CO2/km (WLTP) do 2025 r.

BNP Paribas nie ustaje w wysiłkach zmierzających do dostosowania portfela kredytowego do osiągnięcia neutralności klimatycznej w zaplanowanej perspektywie. W tym kontekście potwierdza jeden ze swoich głównych celów ujętych w strategii GTS 2025, tj. osiągnięcie przez Grupę pozycji lidera w transformacji energetycznej z docelowym poziomem finansowania w wysokości 200 mld euro przeznaczonego na wspieranie przechodzenia Klientów na gospodarkę niskoemisyjną do 2025 r.[5] Dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu BNP Paribas jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Zaangażowanie to znalazło swoje odzwierciedlenie w wypracowanej przez bank pozycji światowego lidera w zakresie emisji zielonych obligacji zarówno w 2022 r. (19,5 mld USD[6]), jak i na początku 2023 r. (9 mld USD[7] narastająco od początku roku, które należy dodać do 14,2 mld USD6 emisji obligacji zrównoważonego rozwoju).

Raport Klimatyczny 2023 został opublikowany na stronie internetowej BNP Paribas:

https://group.bnpparibas/uploads/file/bnp_paribas_2022_climate_report.pdf


[1] Źródło: Bloomberg.

[2] Kredytowanie oparte na rezerwach.

[3] Pływające systemy do wydobycia, magazynowania i przeładunku.

[4] Kwota finansowania, obliczona zgodnie z metodologią PACTA, obejmuje kredyty przeznaczone konkretnie na poszukiwanie i wydobycie, zarówno udzielane na realizację wskazanych przedsięwzięć, jak i udzielane spółkom specjalizującym się w poszukiwaniu i wydobyciu surowca (funkcjonującym jako samodzielne podmioty lub jako wyspecjalizowane spółki zależne w ramach zdywersyfikowanej grupy kapitałowej). Ponadto w przypadku kredytów udzielanych spółkom energetycznym kwota finansowania ustalana będzie proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem w łącznych przychodach spółki, chyba że działalność ta zostanie wyraźnie wyłączona z zakresu finansowania.

[5] Cel ten jest elementem tzw. „pulpitu nawigacyjnego CSR” obejmującego dziesięć wskaźników, których osiągnięcie zostało uwzględnione w kalkulacji 20% trzyletniego planu lojalnościowego skierowanego do ponad 8400 pracowników Grupy (menedżerów oraz pracowników zidentyfikowanych jako „podejmujący ryzyko”) oraz 15% wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom wyższego kierownictwa Grupy.

[6] Źródło: Bloomberg, prowadzący księgę popytu, wg wolumenu, na dzień 31.12.2022 r.

[7] Źródło: Bloomberg, prowadzący księgę popytu, wg wolumenu, na dzień 31.03.2023 r.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska