EBC podnosi stopy procentowe o 25 punktów bazowych

Inflacja w dalszym ciągu się obniża, ale według przewidywań nadal zbyt długo będzie za wysoka. Rada Prezesów dąży do zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. By osiągnąć dalsze postępy w zbliżaniu się do przyjętego celu, Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych.

Dzisiejsza podwyżka stóp procentowych odzwierciedla przeprowadzoną przez Radę Prezesów ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej. Według wrześniowych projekcji makroekonomicznych ekspertów EBC dla strefy euro średnia stopa inflacji wyniesie 5,6% w 2023, 3,2% w 2024 oraz 2,1% w 2025. Została zatem zrewidowana w górę na lata 2023 i 2024 oraz w dół na rok 2025. Rewizja w górę na 2023 i 2024 wynika przede wszystkim z wyższej ścieżki cen energii. Bazowa presja cenowa pozostaje wysoka, chociaż większość wskaźników zaczęła się osłabiać. Eksperci EBC zrewidowali nieco w dół projekcję inflacji z wyłączeniem cen energii i żywności: do średniego poziomu 5,1% na 2023, 2,9% na 2024 oraz 2,2% na 2025. Wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów w dalszym ciągu mocno oddziałują na gospodarkę. Warunki finansowania, które dalej się zacieśniły, coraz bardziej osłabiają popyt, a przez to istotnie przyczyniają się do sprowadzania inflacji do docelowego poziomu. Ze względu na coraz mocniejsze oddziaływanie zacieśnienia polityki na popyt wewnętrzny oraz z uwagi na osłabienie się handlu międzynarodowego eksperci EBC znacznie obniżyli projekcje wzrostu gospodarczego. Obecnie przewidują, że wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 0,7% w 2023, 1,0% w 2024 oraz 1,5% w 2025.

Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znalazły się na poziomach, które – przy utrzymaniu ich przez wystarczająco długi okres – istotnie się przyczynią do szybkiego powrotu inflacji do docelowego poziomu. Celem przyszłych decyzji Rady Prezesów będzie zapewnienie, by podstawowe stopy procentowe EBC były na poziomach wystarczająco restrykcyjnych tak długo, jak będzie to konieczne. Rada Prezesów utrzyma oparte na danych podejście do ustalania odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji (w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych), dynamiki inflacji bazowej oraz siły transmisji polityki pieniężnej.

Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Tak więc stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 4,50%, 4,75% oraz 4,00%, ze skutkiem od 20 września 2023.

Program skupu aktywów (APP) i nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP)

Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

Jeśli chodzi o program PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024. W każdym razie wygaszanie w przyszłości portfela PEPP będzie się odbywać w sposób kontrolowany, żeby nie zaburzać odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

W związku z tym Rada Prezesów przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP nadal będzie stosować elastyczność, tak aby przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Operacje refinansujące

W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do nastawienia polityki pieniężnej.

ŹRÓDŁOEBC