GRUPA KAPITAŁOWA BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. Wyniki za okres kwiecień – czerwiec 2018 r.

W I półroczu 2018 roku Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 1.074 mln zł.

Grupa BZ WBK ponosi obecnie znaczące inwestycje w projekty strategiczne, które przejściowo wpływają na roczne dynamiki zysku. 

 

·       W I półroczu Grupa wypracowała satysfakcjonujące wyniki, a nasze wskaźniki kapitałowe potwierdzają solidną pozycję w sektorze. Dochody wzrosły o 10%, po raz kolejny w kwartale przekraczając 2 mld zł. W Banku Zachodnim WBK to czas intensywnych zmian, wspierających urzeczywistnianie naszej strategii stania się najlepszym bankiem dla klientów. Postępują prace nad transformacją cyfrową, obecnie naszym klientom udostępniamy już 5 metod płatności mobilnych dostępnych na polskim rynku. W kanałach cyfrowych wprowadziliśmy kolejne udogodnienia, aktywnie bankuje z nami w ten sposób ponad 2 mln klientów.

·       Proces włączenia wydzielonej części Deutsche Bank Polska do BZWBK, po uzyskanej zgodzie KNF, wszedł w decydującą fazę. Trwają zaawansowane prace nad migracją, którą przeprowadzimy równocześnie z włączeniem prawnym, po raz pierwszy na polskim rynku. Jednocześnie pracujemy nad rebrandingiem. Marka Santander  – nowoczesna i przyjazna – doskonale odzwierciedli kolejne innowacje i usprawnienia technologiczne, które będą wdrażane we współpracy z Grupą Santander.

 

Michał Gajewski

Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK

Wyniki w I półroczu 2018 roku:

 • Dochody ogółem – wyniosły 4,2 mld zł, i były wyższe o 9,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,8 mld zł i wzrósł o 9% r/r przy wyższej dynamice przychodów odsetkowych niż kosztów z tytułu odsetek 7,7% vs.2,4%.
 • Wynik z tytułu prowizji wyniósł 1 mld zł i wzrósł o 7,6% r/r. Wzrost wyniku z tytułu prowizji nastąpił dzięki przyrostom w większości linii produktowych (w obszarze dystrybucji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, wymiany walut, działalności kredytowej, obsłudze kart kredytowych i debetowych oraz gwarancji i poręczeń bankowych , rachunków klientów i kredytów).
 • Koszty operacyjne ogółem wyniosły 1,9 mld zł i zwiększyły się o 11,4% r/r przy wzroście kosztów pracowniczych i działania odpowiednio o 2,2% r/r i 13,6% r/r pod wpływem projektów transformacyjnych i rozwojowych.
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 45,3% w porównaniu do 44,6% w roku poprzednim.
 • Obciążenia podatkowe Grupy w I kw. 2018 wynoszą łącznie 572 mln zł, z czego 219 mln zł to podatek bankowy i 353 mln podatku dochodowego
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 475 mln zł, a zannualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 80 pb i jest zgodny z oczekiwaniami. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł : 5,8%.

Kapitały Silna pozycja kapitałowa Grupy BZ WBK: Współczynnik kapitałowy na poziomie:17,78% oraz Tier1: 15,63% (CAR wyniósł 16,69% na 31 grudnia 2017 r. i 16,51% na 30 czerwca 2017 r.), zapewniający bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stabilny wzrost.

Klienci Należności brutto od klientów zwiększyły się o 8,8% r/r do 119 mld zł w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 7,5% r/r do 61 mld zł oraz należności od podmiotów gospodarczych o 9,7% r/r do 51 mld zł.

Depozyty klientów wzrosły o 11,8% r/r, przy czym depozyty bieżące wzrosły o 10,3% r/r, a terminowe o 13,4% r/r. Depozyty detaliczne zanotowały wzrost o 8,2% r/r, a biznesowe o 17,1% r/r. Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 93,6%.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 16,8 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 10,4%.

Transformacja cyfrowa O ponad 6% wzrosła liczba aktywnych klientów digital, o 23% liczba klientów mobilnych. Rośnie także transakcyjność w bankowości mobilnej – o 20% k/k. Bank wykorzystuje roboty w kolejnych obszarach m.in. w obsłudze akredytyw i gwarancji, przygotowywaniu umów kredytowych. Od 8 sierpnia posiadacze KJC będą mogli realizować darmowe przelewy ekspresowe. 

Bankowość detaliczna w I półroczu 2018 r.:

 • 3,3 mln ror w zł
 • 680 tys. Kont Jakie Chcę;
 • Ponad 144 tys. obcokrajowców, w tym 84,5 tys. z Ukrainy
 • 228 tys. kart mobilnych HCE, Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay (+156%r/r);
 • 2,15 mln aktywnych użytkowników digital (wzrost o 6,2 proc. r/r), w tym 1,18 mln użytkowników mobilnych (wzrost o 23 proc. r/r).
 • 17,5 mln transakcji w bankowości mobilnej (+71% r/r) w I półroczu, 9,54 mln transakcji w II kw. wzrost o ponad 1,57 mln (+20 proc. k/k).
 • Co czwarty produkt kredytowy sprzedawany w bankowości elektronicznej udzielany w aplikacji mobilnej (24% liczby produktów kredytowych oferowanych przez kanały elektroniczne).
 • Dwucyfrowe wzrosty portfela kredytowego r/r: gotówkowe +10% (8,2 mld brutto), hipoteczne w zł +16% (26,2 mld brutto);
 • Wzrost wolumenu depozytów klientów indywidualnych w I półroczu o 4,6 mld PLN do poziomu 63,9 mld
 • Modernizacja 11 oddziałów w innowacyjnym formacie oraz kolejne 2 Strefy BZWBK w galeriach handlowych tzw. „wyspy akwizycyjne”

Bankowość MSP w I Półroczu 2018 r.:

 • 15% wzrost depozytów r/r
 • 10% wzrost kredytów r/r
 • 10% wzrost liczby klientów lojalnych r/r
 • Rozwój kanałów cyfrowych – usługa „zdalny doradca”
 • Konto do split payment „na klik” 

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w I Półroczu 2018 r.:

 • 14% wzrost salda kredytów r/r, przy zachowaniu bardzo dobrej jakości portfela (malejący poziomie rezerw)
 • 19% wzrost dochodów w sektorach strategicznych
 • Depozyty wzrost o 20% r/r
 • 16% wzrost dochodów na produktach w obszarze bankowości międzynarodowej
 • rozwój kanałów cyfrowych – m.in. face ID, mobilny podpis, płatności podzielone
 • platforma Banki zewnętrzne, umożliwiająca zarządzanie rachunkami w innych bankach

Bankowość Korporacyjna i inwestycyjna w I Półroczu 2018 r.:

 • Przeprowadzenie dwóch największych transakcji na rynku kapitałowym w Polsce w tym roku
 • Udział w finansowaniu strukturyzowanym dla klienta z sektora TMT
 • 20% wzrost wyniku segmentu r/r w II kwartale
 • Ponad 30% wzrost przychodów r/r wygenerowany na platformie FX Kantor BZWBK24

Leasing w I półroczu 2018 r.:

 • historyczny rekord sprzedaży półrocznej – wartość sfinansowanych aktywów netto wynosi ponad 2,4 mld zł, tj. +20,2% r/r
 • najwyższa wartość netto sfinansowanych pojazdów – 1,3 mld zł (+27,1% r/r)
 • wartość netto sfinansowanych maszyn i rządzeń przekroczyła 1,1 mld zł (+13,9% r/r)
 • wartość sfinansowanych maszyn i urządzeń rolniczych wzrosła +25% r/r i wyniosła 440 mln zł
 • portfel leasingowy osiągnął wysoki poziom blisko 8,4 mld zł, tj. +18% r/r

Faktoring w I półroczu 2018 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 12,8 mld zł i były wyższe o 15% r/r;
 • Portfel kredytów wzrósł o 27% r/r i osiągnął poziom 4,6 mld zł;
 • Spółka utrzymała drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 11,7%;
 • W finansowaniu dostaw, czyli w faktoringu odwrotnym i Confirmingu zajmuje pierwsze miejsce z 35% udziałem w rynku
 • Sprzedaż na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 1,15 mld zł.

Santander Consumer Bank w I półroczu 2018 r.:

 • Zysk netto 325 mln zł,
 • należności kredytowe brutto –16,8 mld zł, + o 9,1% r/r
 • Zobowiązania wobec klientów – 8,6 mld zł , tj. + 7,4% r/r
 • emisja papierów wartościowych w łącznej wysokości 451mln zł
 • sprzedaży spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kredytowych oraz kredytów samochodowych o łącznej wartości 691,4 mln zł.
ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK