Październikowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych

Od października 2016 r. oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”.

Dodatkowo tylko w październiku obowiązywać będzie promocyjna cena 99,70 zł dla zakupu obligacji ze standardowej oferty w drodze zamiany.

Nowe Rodzinne Obligacje Skarbowe przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”

Rodzinne Obligacje Skarbowe to doskonały produkt, kierowany do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus”, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu będą mogli nabywać obligacje do wysokości przyznanego świadczenia wychowawczego.

Rodzinne Obligacje Skarbowe umożliwiają regularne oszczędzanie środków otrzymanych w ramach programu. Będą dostępne w ciągłej sprzedaży w cyklach miesięcznych, tak jak obligacje ze standardowej oferty. Można będzie je nabyć w Oddziałach PKO Banku Polskiego, Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP oraz przez Internet.

Konstrukcja Rodzinnych Obligacji Skarbowych

W ofercie dostępne będą dwie nowe obligacje oszczędnościowe:

  • rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS);
  • rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD).

Termin wykupu obligacji pozwala swobodnie dostosować okres oszczędzania do własnych planów. Rozpocząć oszczędzanie można już od kwoty 100 zł, gdyż tyle wynosi cena jednej Rodzinnej Obligacji Skarbowej. Jest ona niezmienna przez cały okres sprzedaży, zatem zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

Konstrukcja oprocentowania oparta jest o rozwiązania stosowane dla obligacji indeksowanych.  Oprocentowanie Rodzinnych Obligacji Skarbowych, w poszczególnych rocznych okresach odsetkowych, ustalane będzie na podstawie wskaźnika inflacji powiększonego o preferencyjną marżę. Dodatkowo w przypadku ujemnego wskaźnika inflacji przyjmuje się, że oprocentowanie w danym okresie odsetkowym jest równe marży, co oznacza, że ujemna inflacja nie ma negatywnego przełożenia na oprocentowanie obligacji.

Wypracowane odsetki będą doliczane do zgromadzonego kapitału po każdym roku i wypłacane po zakończeniu oszczędzania. Kapitalizacja odsetek, znacznie zwiększa zyskowność tej formy oszczędzania, gdyż po każdym rocznym okresie odsetkowym na zysk pracuje coraz wyższa kwota.

Oferta Rodzinnych Obligacji Skarbowych skierowana jest do osób, które środki otrzymane z programu Rodzina 500+ będą chciały oszczędzać na realizację przyszłych potrzeb swoich dzieci. Jest to najbezpieczniejsza forma oszczędzania. Konstrukcja oprocentowania, które wynika wprost z inflacji (w przypadku ujemnego wskaźnika przyjmuje się zero) i marży, gwarantuje, że nabywca takich obligacji zawsze ma pewność osiągnięcia zysku bez względu na zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku finansowym – komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

Wysokość oprocentowania

Oprocentowanie Rodzinnych Obligacji Skarbowych jest preferencyjne w stosunku do standardowej oferty obligacji oszczędnościowych.

Sześcioletnie obligacje (ROS) w pierwszym roku będą oprocentowane na poziomie 2,60%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma inflacji i marży w wysokości 1,75%.

Dwunastoletnie obligacje (ROD) w pierwszym roku będą oprocentowane na poziomie 3,00%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma inflacji i marży w wysokości 2,00%.

Preferencyjne w stosunku do standardowej oferty warunki oprocentowania, w tym zarówno pierwszy kupon jak i wysoka marża utrzymana do ostatniego roku, są zachętą dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus do regularnego oszczędzania otrzymywanych środków  komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

Wcześniejsze zakończenie oszczędzania

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania można skorzystać z opcji przedterminowego wykupu i wycofać zgromadzone oszczędności (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, która wynosi 0,70 zł dla każdej obligacji 6-letniej i 2 zł dla obligacji 12-letniej.

Pozostała oferta obligacji oszczędnościowych w październiku

Poza nowymi Rodzinnymi Obligacjami Skarbowymi, w październiku standardowo sprzedawane będą cztery rodzaje obligacji oszczędnościowych.

Preferencyjna cena sprzedaży w drodze zamiany

Dla posiadaczy obligacji, których termin wykupu przypada w październiku, zwłaszcza Listopadowej 11, Ministerstwo Finansów przygotowało wyjątkową ofertę, pozwalającą przedłużyć oszczędzanie na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obligacje z październikowej oferty będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie niższej cenie w stosunku do standardowej. Promocyjna cena zamiany dla wszystkich rodzajów obligacji oferowanych w październiku wyniesie 99,70 zł. Jest to jednorazowa promocja na zakup obligacji w drodze zamiany.

Ze względu na duży wykup obligacji oszczędnościowych w październiku, w tym wykup zeszłorocznej emisji specjalnej – Listopadowej 11, przygotowaliśmy dla naszych nabywców wyjątkową ofertę zamiany. Nasi klienci, zamierzający kontynuować oszczędzanie, będą mogli kupić w drodze zamiany obligacje po specjalnej, niższej cenie. W ramach jednorazowej promocji, w październiku, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji do 99,70 zł. Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przyniesie wyższy zysk. Widać to chociażby na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00%, które kupione w zamianie po cenie 99,70 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,15%. Obniżona cena zamiany dotyczy wszystkich obligacji ze standardowej oferty – komentuje Piotr Nowak, Wiceminister Finansów.

Typ obligacji Szczegóły oferty Cena
DOS1018

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;

99,70 zł przy zamianie

TOZ1019

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu.
W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%.
W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.
100 zł;

99,70 zł przy zamianie

COI1020

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. 100 zł;

99,70 zł przy zamianie

EDO1026

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;

99,70 zł przy zamianie

1 –   półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

2 –    stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

ŹRÓDŁOMinisterstwo Finansów